Мічуринська ЗОШ Сучасниі інноваційні педагогічні технології - Охорона навколишнього середовища

ПРОГРАМА КУРСУ «Охорона навколишнього середовища»

Програма розрахована на 70 годин. На 2 роки навчальної діяльності. На виконання практичних робіт відводиться 7 годин . Їх проведення бажано планувати на час із сприятливими погодними умовами.

(Спрямована на систематизацію і узагальнення знань учнів 10-11 класів)

Актуальність курсу: поглиблення вивчення розділу «Охорона навколишнього середовища» відкриває широкі можливості навчання і виховання учнів, на заняттях відбувається розвиток набутих на уроках біологічних понять і закономірностей; застосовується знання для виконання практичних вправ.

Застосування практичних робіт забезпечує наукову достовірність навчального матеріалу, сприяє формуванню переконань у необхідності охорони навколишнього середовища.

Дидактична мета: формування креативного мислення, формування цілісного уявлення про природу. Її вразливість і необхідність її збереження, засвоєння наукових фактів, закономірностей біології, підготовка учнів до участі в екологічних акціях, Малій академії наук.

Функції курсу:

· Поглиблення теоретичних знань учнів з біології;

· Формування вмінь і навичок проведення практичних робіт і спостережень;

· Формування наукової достовірності навчального матеріалу;

· Зміцнення між предметних зв’язків з хімією, географією, фізикою.

Особливості організації навчально-виховного процесу: програма передбачає проведення кожним учнем практичних робіт в природі.

Оцінювання передбачається вести «вербальної» 12 бальної шкали. Наприкінці навчання за програмою учні повинні знати:

· Рівні організації живого;

· Основні біологічні закони і закономірності;

· Перспективи розвитку «Охорони навколишнього середовища»;

· Особливості раціональної флори і фауни;

· Етичні аспекти практичних природоохоронних заходів;

· Працювати з науковою літературою;

· Проводити спостереження за біологічними об’єктами;

· Вести статистичну обробку результатів практичної діяльності;

· Складати таблиці, графіки, діаграми;

· Готувати доповіді за результатами спостережень.

Рівень сформованості в учнів груп основних компетенцій:

- мотиваційних – розвиток внутрішньої мотивації, інтересів до вивчення і практичної діяльності, бажання досягти успіхів, навичок адаптуватись та бути мобільним, уміння робити власний вибір та встановлювати особисті цілі;

- функціональних – уміння здобувати і критично осмислювати й використовувати різноманітну інформацію, орієнтуватись в інформаційному просторі; готувати повідомлення, реферати, складати відгуки, писати статті;

- соціальних – приймати власні рішення, визначати особисті ролі в суспільстві; правильно розуміти бажання, очікування й вимоги інших людей, урахувати їхні права;

- співпрацювати з іншими людьми та брати активну участь у суспільному житті;

- уміти розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях; опанувати навички усного спілкування, уміти одстоювати власну думку;

- розвивати компетентності саморозвитку та самоосвіти (потреба й готовність навчатися протягом життя), особистісну компетентність (прагнення та здатність до раціональної, продуктивної, творчої діяльності).

Основні форми і методи навчання: інформація вчителя та перевірка її засвоєння, бесіда, співбесіда, дискусія, семінар, диспут, самостійна робота (спостереження, виконання практичних робіт, написання повідомлень, рефератів), вікторина, екскурсія, рольова гра.

Методи контролю: тести, біологічні тренажери, контрольні роботи.

Програма має розділи:

розділу

Назва розділу

Кількість годин

Всього

Теоретичних

Практичних

I

Охорона навколишнього середовища, її зміст і задачі

4

4

II

Біосфера як середовище існування людини

4

4

III

Проблеми охорони природи

5

5

IV

Охорона атмосферного повітря

5

5

V

Охорона вод

8

6

2

VI

Охорона надр

5

5

VII

Охорона ґрунтів

6

5

1

VIII

Охорона і раціональне використання рослинного світу

7

5

2

IX

Охорона тваринного світу

7

5

2

X

Охорона ландшафтів. Природа міст

5

5

Сільськогосподарське забруднення середовища і боротьби з ним

5

5

XII

Основні джерела забруднення

4

4

XIII

Організація охорони навколишнього середовища в Україні

Всього

70

63

7

 

Розділи

Кіл-ть

годин

Зміст теми

Навчальні досягнення

I

4

Вступ. Охорона природи, її значення і задачі.

Поняття охорони природи. Природні ресурси. Значення природи для людини. Зв'язок охорони природи з екологією та іншими науками.

Тема рефератів:

1. Поняття охорони науками;

2. Природні ресурси;

3. Значення природи для людини

Учень характеризує:

- Поняття охорони природи;

Обґрунтовує:

- Природні ресурси;

Пояснює:

- Значення природи для людини;

- Зв'язок охорони природи з екологією.

II

4

Біосфера як середовище життя людини.

- атмосфера, гідросфера, літосфера.

Склад біосфери.

Значення рослин і тварин в кругообігу речовини.

Поняття про біогеоценоз.

Продуктивність та зміна біогеоценозів.

Техносфера та ноосфера.

Теми для рефератів:

1. Значення живих організмів в коло обігу речовин.

2. Склад біосфери.

Учень називає:

- Атмосфера, ідросфера, літосфера.

Характеризує:

- Біосферу, біогеоценоз.

Пояснює:

- Значення рослин і тварин в коло обігу речовин

III

5

Сучасні проблеми охорони природи.

Основні проблеми охорони природи. Проблеми сировинних ресурсів, енергетики, продовольчих товарів. Соціально-економічні проблеми природоохоронної діяльності.

Охорона навколишнього середовища від забруднення.

Теми для рефератів:

1. Основні проблеми охорони природи.

2. Охорона навколишнього середовища від забруднення.

Учень називає:

- Основні проблеми охорони природи.

Наводить приклади:

- Проблеми сировинних ресурсів, енергетики, продовольчих товарів.

Пояснює приклади:

- Охорона навколишнього середовища від забруднення

IV

5

Охорона атмосферного повітря.

Джерела і склад забруднень атмосферного повітря. Глобальні зміни в складі атмосферного повітря, викликані діяльністю людини.

Шкідлива дія забрудненого повітря на людину, тварин і рослин.

Заходи з охорони атмосферного повітря від забруднення.

Теми для рефератів:

1. Джерела забруднення атмосферного повітря.

2. Шкідлива дія забрудненого повітря на людей, тварин і рослин.

3. Заходи з охорони атмосферного повітря.

Учень характеризує:

- джерела і склад забруднень атмосферного повітря;

- глобальні зміни в складі атмосферного повітря;

- заходи з охорони атмосферного повітря.

Наводить приклади:

- шкідливі дії забрудненого повітря

V

8

Охорона вод.

Кругообіг і запас води в природі. Водні ресурси України.

Причини підвищення потреб у воді. Забруднення внутрішніх водойм. Раціональне використання підземних вод.

Забруднення світового океану.

ПР 1. Проведення заходів з охорони водойм.

ПР 2. Очищення джерел.

Теми для рефератів:

1. Водні ресурси України та Донецької області.

2. Забруднення внутрішніх вод України.

Учень характеризує:

- кругообіг і запас води в природі;

- причини підвищення потреб у воді.

Наводить приклади:

- забруднення внутрішніх водойм

- забруднення Світового океану

Наводить приклади:

- міжнародні заходи з охорони вод

Застосовує знання:

- при проведенні заходів охорони вод;

- при очищенні джерел.

VI

5

Охорона надр.

Мінеральні ресурси континентів. Мінеральні ресурси океану. Добування мінеральної сировини і основні принципи охорони надр. Правова охорона надр.

Теми для рефератів:

1. Мінеральні ресурси України, Донецької області.

Учень характеризує:

- мінеральні ресурси

Наводить приклади мінеральних ресурсів. Пояснює:

- основні принципи охорони надр.

VII

6

Охорона і раціональне використання ґрунтів.

Охорона ґрунтів від виснаження та забруднення.

Охорона ґрунтів від ерозії.

Меліорація.

Раціональне використання земельних ресурсів. Рекультивація земель.

ПР 3. Визначення забруднення ґрунту.

Теми для рефератів:

1. Охорона ґрунтів України.

Учень характеризує:

- охорону ґрунтів

Пояснює:

- раціональне використання земельних ресурсів.

Застосовує знання:

- при визначені забруднень ґрунту

VIII

7

Охорона і раціональне використання рослинного світу.

Рослинні ресурси.

Дикорослі рослини в господарстві людини.

Охорона рідкісних видів рослин.

Охорона природних кормових угідь. Правова охорона рослинних ресурсів.

ПР 4. Визначення рідкісних видів рослин.

Теми для рефератів:

1. Охорона рідкісних видів рослин.

2. Дикорослі рослини в господарстві людини.

Учень називає:

- дикорослі рослини

Характеризує:

- рослинні ресурси

Пояснює:

- причини охорони рідкісних видів рослин

Застосовує знання:

- при проведенні заходів з охорони рослинного світу.

ПР 5. Насадження саджанців дерев та кущів біля берегів водойм.

IX

7

Охорона тваринного світу.

Значення тварин в природі і господарстві людини. Вплив людини на чисельність тварин.

Охорона тварин.

Мисливські господарства і охорона фауни.

Рибні ресурси, їх використання і охорона. Ставкове господарство. Правова охорона тварин.

ПР 6. Визначення рідкісних видів тварин.

Теми для рефератів:

1. Значення тварин в природі і господарській діяльності людини.

2. Рідкісні тварини України

3. Охорони диких тварин.

Учень називає:

- диких тварин

Характеризує:

- ресурси тваринного світу

Пояснює:

- причини охорони рідкісних видів тварин;

Застосовує знання:

При проведенні заходів з охорони диких тварин

ПР 7. Організація підкормки зимуючих птахів

X

5

Природні і культурні ландшафти. Індустріальні пустища. Абразія. Вплив урбанізації на природу і людину.

Туризм і охорона природи. Охорона природи курортів.

Теми для рефератів:

1. Природні і культурні ландшафти.

2. Вплив урбанізації на природу.

Учень пояснює:

- Природні і культурні ландшафти

Характеризує:

- Туризм

- Охорону природи курортів

Обґрунтовує:

- Вплив урбанізації на природу

XI

5

Сільськогосподарське забруднення

Середовища і боротьба з ним.

Сільськогосподарське забруднення середовища.

Екологічні особливості агроценозів.

Методи захисту рослин.

Правові питання регулювання використання пестицидів.

Міжнародні угоди з охорони навколишнього середовища від сільськогосподарських забруднень

Теми для рефератів:

1. Сільськогосподарське забруднення

2. Методи захисту рослин

Учень характеризує:

- Сільськогосподарське забруднення середовища;

- Екологічні особливості агроценозів

Пояснює:

- Методи захисту рослин

- Правові питання регулювання використання пестицидів

- Міжнародні угоди з охорони навколишнього середовища від сільськогосподарського забруднення

XII

4

Основні джерела забруднення:

Радіоактивне забруднення

Шумове забруднення

Електромагнітне забруднення

Теми для рефератів:

1. Радіоактивне забруднення

2. Шумове забруднення

3. Електромагнітне забруднення

Учень характеризує:

- Радіоактивне забруднення

- Шумове забруднення

- Електромагнітне забруднення

XIII

5

Організація охорони навколишнього середовища в Україні.

Державні акти з охорони навколишнього середовища.

Органи управління, громадські організації з охорони навколишнього середовища

Заповідники та інші форми.

Теми для рефератів:

1. Державні акти з охорони навколишнього середовища

2. Природоохоронні території

Учень знає:

- Державні акти з охорони навколишнього середовища;

- Органи управління, громадські організації з охорони навколишнього середовища.

Характеризує:

- Заповідники.

Література:

1. Л.П. Астанин, К.Н. Благосклонов. Охрана природы.-М:Колос,1984.-225с.

2. Природа. Екологія. Автор-упорядник А.А. Ходоренко.-Х. «Фоліо»,2002

3. А.Аю. Вакулин, С.Г. Макевич Охрана природы.- М:Колос,1983.-173с.

4. Земля тривоги нашої. Донецька область: національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в 1997 році./Під ред.. С.Куруленко/Донецьк:ЗАТ «Газета «ВСЕ», 1998.-105с.

5. Банников А.Г.,Рустамов А.К. Охрана природы. Изд.2-е М., «Высшая школа», 1977.

6. Воронцов А.И., Харитонов Н.З. Охрана природы. Изд. 2-е.М., «Высшая школа», 1977.

7. Гладков Н.А., Михеев А.В., Галушин В.М. Охрана природы. М. «Просвещение», 1975

8. Голубев И.Р,. Новиков Ю.В. Окружающая среда и ее охрана: Кн. Для учителя.-М.: Просвещение,1985.-191с.

 
 
Яндекс.Метрика