Сучасниі інноваційні педагогічні технології

Опис досвіду учителя географії Дяченкової С.К.

Відділ освіти Тельманівської

райдержадміністрації

Творчий проект з теми:

«Використання інформаційних технологій на уроках географії»

Вчитель географії

Староласпинської ЗОШ І-Ш ст.

Дяченкова Світлана Кимівна

План

1. Вступ. Актуальність використання інформаційних технологій у навчанні

географії.

П. Основні напрямки використання інформаційних технологій у навчанні:

а) комп’ютерні технології у викладанні географії;

 б) застосування комп’ютерних моделей на уроках географії;

в) Інтернет у навчанні географії;

г) застосування комп’ютерних програм у процесі навчання географії.

д) практика використання «Фізико-географічне положення України»

(2 години).

Ш. Висновки.

1У. Література.

Система освіти, відповідно до вимог сучасності, потребує докорінного переосмислення,практичної реалізації базових принципів компетентності за концепцією ЮНЕСКО— навчитися пізнавати, навчитися працювати, навчитися жити разом, навчитисяжити.

Визначення стратегічних пріоритетів учителя географії відбувалося у контекстістановлення нової освітньої парадигми, що витікає із необхідності реалізаціїособистісно зорієнтованої освіти. Це передбачає широкий пошук нових підходів,педагогічних технологій, адекватних динаміці розвитку суспільства, нових інформаційнихтехнологій, комп’ютерну підтримку викладання предмету, використання освітніхкомп’ютерних програм.

Глобалізація сучасного інформаційного світу призвела до утвердження медіакультурипрактично в усіх галузях людського життя, в тому числі і в освітньому просторі.Сучасні інформаційні технології відіграють значну роль у формуванні цінніснихорієнтацій сучасної молоді.

Медіа освіта орієнтована на підготовку молоді до життя в нових інформаційнихумовах, до повноцінного сприймання різноманітної інформації, оволодіння способамиспілкування на основі сучасних інформаційних технологій, уміння критично осмислюватиінформацію.

Швидкий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) відкриваєлюдству нові можливості в освіті, висуваючи натомість нові вимоги до навчання.Розвиток так званого «інформаційного простору» вимагає від сучасної школи модифікаціїокремих аспектів її діяльності, які вже не задовольняють усіх потреб інформаційногосуспільства.

Реструктуризація світового економічного і політичного порядку, особливо уЄвропі, серед багатьох інших змін у суспільстві вимагає запровадження новогозмісту і методів навчання. Саме використання ІКТ дозволяє нам змінити змістосвіти. Комп’ютерні технології сприяють:

· засвоєнню і учнем, і учителем нових важливих знань, умінь, навичок;

· самоосвіті й самовдосконаленню особистості учня й учителя;

· ідеально підходять для вивчення й викладання географії;

· можуть використовуватися у всіх видах урочної і позаурочної діяльності.

Національна середня освіта перебуває у стані переходу до інформатизації навчальногопроцесу. Є перші позитивні зрушення у цьому питанні: поступово виконується програмазабезпечення шкіл комп’ютерною технікою, з’явилися перші сертифіковані навчальнікомп’ютерні програмні засоби.

Дидактичними можливостями інформаційно-комунікаційних технологій вважаємо:
— індивідуалізацію навчального процесу;
— високий ступінь наочності під час викладання географії;
— пошук необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо);
— можливість моделювання природних процесів і явищ;
— організацію групової роботи;
— забезпечення зворотнього зв’язку в процесі навчання;
— контроль та перевірку засвоєння навчального матеріалу.

Серед шкільних предметів географія має дуже широкі можливості для навчанняз використанням ІКТ.

Загальновідомо, що викладання географії у школі вимагає нових методичнихпідходів до навчання учнів, оскільки використання лише традиційних методів навчання,як показує шкільна практика, сьогодні вже не може бути достатньо ефективним.Потрібно навчати дітей із врахуванням індивідуальних можливостей і запитів школярів.

Найважливішим завданням сучасності вважаємо реалізацію особистісно орієнтованогопідходу до навчання учнів, коли учень із об’єкта педагогічного впливу стає суб’єктомтворчої діяльності, що значною мірою впливає на досягнення ним більш високогорівня знань і вмінь, розвитку в школярів пізнавальної самостійності та інтересудо вивчення географії.

Одним із напрямів модернізації системи географічної освіти у школі є впровадженнякомп’ютерних технологій у навчальний процес. Сучасне життя вимагає від учителівосвоєння комп’ютерної техніки, тому що багатьом учням, які вже достатньою міроюволодіють комп’ютерною технікою, більш близькими і зрозумілими є комп’ютерніта мультимедійні версії тем шкільних курсів з географії.

Ці засоби навчання дають змогу створити нове навчальне середовище, яке здатнепідвищити якість географічної освіти, залучитися до світового інформаційногопростору. І у цьому середовищі наголос робиться не на вивчення фактологічногоматеріалу, а більше на розвиток навичок мислення, міжособистісних відносин ітворчості.

Які ж основні напрямки використання інформаційно-комунікаційних технологійна уроках географії:

Сьогодні необхідна реформа мислення для того, щоб висловлювати й організовуватизнання і тим самим усвідомлювати і пізнавати проблеми світу.

Використання комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій розширює можливостінавчально — виховного процесу, забезпечує нові шляхи подання інформації, даєможливість для випробування власних ідей та проектів.

До того ж, одною з найголовніших переваг використання цих новітніх педагогічнихтехнологій у процесах навчання та викладання є можливість задовольнити індивідуальніпотреби учнів, а не середні потреби класу. Інші переваги в тому, що ІКТ значнополіпшують доступ до інформації, збільшують можливості спілкування для учнівзі спеціальними навчальними потребами та фізичними вадами (дистанційне навчання),підвищують ефективність та мотивацію навчання, забезпечують нові шляхи поданняінформації, які полегшують її розуміння, дають можливість для випробування власнихідей та проектів, роблять учнів більш впевненими та здатними вирішувати проблемисамотужки.

Електронні засоби навчання дозволяють продемонструвати процеси або змоделюватиявища, за якими неможливо спостерігати протягом одного уроку або які несутьнебезпеку для здоров’я та життя людини. І тут нам на допомогу приходять мультимедійнізасоби навчання, які позбавляють нас цієї небезпеки та дають змогу учням більшглибоко зрозуміти природу досліджуваного явища чи процесу.

Так при вивченні теми «Магматизм» у 6 класі, можлива демонстрація такогонебезпечного явища, як виверження вулкану за допомогою відео.

А комп’ютерне забезпечення до цього уроку дає змогу змоделювати це явищемультимедійними засобами, що сприяє кращому розумінню учнями природи досліджуваногоявища, розвиває їх мислення, зорову пам’ять, уміння спостерігати та аналізуватипобачене.

З метою активізації пізнавальної діяльності та мислення учнів використовуютьсяприйоми порівняння, аргументації і відстоювання своєї точки зору. В умовах засвоєннявеликої кількості інформації, особливої ваги набуває прийом виділення головногов навчальному матеріалі, оскільки він допомагає знайти «ядро» нової інформації.А як не скористатися комп’ютерними технологіями при вивченні теми «Космос» у6 класі?

Можна здійснити уявну подорож у всесвіті, також комп’ютер допоможе навчитиучнів визначати місце знаходження Полярної зірки, яку під час уроку ми не можемоспостерігати.

А чи можливо навчити учнів 6 класу визначати типи хмар, якщо на дворі ясненебо? І тут нам знову на допомогу приходить комп’ютер.

Використання комп’ютера на уроці також дає змогу учителю складати тести новогопокоління, логічні ланцюжки, тренувальні вправи, головоломки, діаграми, графіки,супроводжувати лекційні заняття слайдами, виконувати практичні роботи та презентаціїтощо.

Для розвитку логічного мислення учнів, мною складені невеличкі головоломкита логічні ланцюжки, які записуються не на дошці, а на дискеті, а потім, задопомогою комп’ютера, використовуються на уроці. Ось деякі з них:

1) закінчіть речення :

а) з висотою температура повітря.................;

б) завод з виробництва глинозему знаходиться у.......

2) заповніть пропуски у реченні :

а) коли дві літосферні плити..............., то утворюються гори;

 б) Австралія — це най..............материк планети.

3) складіть слово і дайте визначення поняття :

а) ф о р с е д і г р а — гідросфера;

 б) к н о т а т і к е — тектоніка.

4) логічний ланцюжок (треба відкинути зайве слово і пояснити чомувоно зайве)

а) термометр; а) Чорне; а) Львів;

б) барометр; б) Каспійське; б) Одеса;

в) сейсмограф; в) Азовське; в) Донецьк;

г) гігрограф. г) Червоне. г) Харків.

Про чесноти інформаційних технологій можна говорити довго. Але не слід забуватипро «зворотній бік медалі».

При використанні комп’ютера, учителю треба пам’ятати про негативний впливвипромінювання монітора на зір, симптом хронічної втоми та болі у спині, появупсихічного стресу тощо, тому треба дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог,передбачати спеціальні вправи на уроках для запобігання можливих небажаних наслідків.

Але ці недоліки не стануть на заваді все ширшого використання інформаційнихта мультимедійних технологій на уроках географії. І завдяки інтерактивним формамнавчання, учень з пасивного слухача перетвориться на активного учасника учбовогопроцесу. А це є важливим елементом навчання і виховання майбутнього громадянинанашої держави з активною життєвою позицією.

До системи діяльності, де можуть також залучатися ІКТ, входять різноманітніформи і методи позаурочної та позакласної роботи, мета яких — національне вихованняшколярів, формування їх дослідницьких умінь та гармонійного розвитку. Такожінформаційно — комунікаційні технології можуть використовуватися для розробкинавчальних проектів та відповідних навчальних, методичних та дидактичних матеріалів.

У ході роботи над навчальним проектом створюється портфоліо — цінний комплектінформаційних, дидактичних і методичних матеріалів до навчального проекту:

· план проекту;

· дидактичні матеріали;

· учительська презентація;

· тести, графіки, діаграми тощо.

Комп’ютерна підтримка уроків географії має позитивні наслідки. Вона розв’язуєглобальні проблеми освіти, які поставив ІІ Всеукраїнський з’їзд працівниківосвіти:

— особистісно зорієнтований підхід до навчання;

— уміння учнів самостійно здобувати знання;

— розвиток навичок праці з комп’ютером.

Можливості й ресурси Інтернету, які можуть бути використані вчителем географіїпід час навчання основ географічних знань школярів, містить у собі: www (Всесвітнямережа), e-mail (електронна пошта), телеконференції.

За обсягом інформації Інтернет випереджає всі сучасні джерела. Найчастішез Інтернету можна отримати таку інформацію, яку з інших засобів інформації отриматидуже складно. Використання цієї інформації можливо у кількох напрямках.

На багатьох Інтернет-сайтах можна знайти статистичні матеріали. Це дані Держкомстату,ООН для економічної географії та відомості про основні характеристики кліматуна метеорологічних сайтах різних країн світу.

Усю цю інформацію можна використати як для підготовки до уроків, так і вході їх проведення. Наприклад, можна попросити дітей накреслити графік річногоходу температур для певної ділянки країни за даними, узятими з Інтернету.

Такі самі дані можна знайти й про кількість опадів. Тобто учні можуть скластикліматограми безлічі населених пунктів не лише нашої країни, але й далекогозарубіжжя.

Крім статистики з Інтернету можна брати чимало ілюстративного матеріалу —фотографії, схеми, карти, малюнки.

Наявні картографічні ресурси, їхній зміст і технічне використання дозволяютьсформулювати їхні переваги щодо застосування в навчанні географії:

1) об’єктивність наданої інформації;

2) інтерактивність;

3) швидкодія і швидкість завантаження під час ітерацій;

4) можливість відображення на карті об’єктів: залізничні вокзали, автовокзали,готелі, кінотеатри, навчальні заклади тощо;

5) можливість відображення на карті підприємств, що працюють у певному місті;

6) можливість відображення на карті маршрутів міського транспорту, а також,можливість складання маршруту для користувача з пункту А до пункту Б в цьомумісті;

7) комплексність наданої інформації;

8) підтримка кількох мов: англійської, російської, української.

Використовуючи сайти метеорологічних компаній, на уроці можна виходити вІнтернет і демонструвати учням космічні знімки нашої території (у 8 класі) таінших країн (у 7 класі). Під час вивчення таких тем, як «Клімат» і «Циркуляціяатмосфери», особливо цікаво порівняти два послідовні знімки однієї ділянки Землі.На них буде наочно видно, як рухаються хмари над територією та яка циркуляціявідбувається. Причому все це — в режимі реального часу, тобто знімки ми бачимосьогоднішнього дня, і це особливо цікаво учням.

Для показу стану природи в різних куточках світу під час уроку можна використатиweb-камери.

Під час роботи з Інтернетом можна з успіхом розвивати проектну діяльністьучнів. Проекти можна здійснювати за двома напрямками. З одного боку, можна даватидітям завдання створити проект, результатом якого буде усний виступ на уроці,а з іншого — можна ускладнити завдання і попросити створити слайд-шоу з певноїтеми з перспективою демонстрації результатів роботи в класі на уроці.

Сервери www можуть стати в пригоді:

1) учителеві — для пошуку додаткової та оновленої інформації до уроків упроцесі їх підготовки;

2) учням — для пошуку інформації в процесі підготовки різноманітних творчихробіт.

У процесі роботи у www і вчитель, і учень зіштовхуються з проблемоюпошуку необхідної інформації. У цьому їм можуть допомогти особливі пошуковісервери.

Розробку електронної пошти можна порівняти за значенням з маленькою революцієюз використання комп’ютерів не лише для складання бюджету, ділових документіві роздрукування їх на принтері, але також для одержання інформації та швидкогозв’язку з партнерами. Принцип електронної пошти полягає в тому, що кожен комп’ютерїї користувача з’єднаний з іншим комп’ютерами лініями електричного або оптичногозв’язку.

Електронна пошта може бути використана:

1) учителем — для обміну навчально-методичною інформацією зі своїми колегами,методистами, провідними вченими з найрізноманітніших регіонів країни;

2) учням — для обміну навчальними творчими роботами зі своїми одноліткамиз інших шкіл, регіонів нашої країни;

3) учителями й учнями — для взаємного обміну інформацією в процесі виконаннязавдань дистанційного навчання і реалізації телекомунікаційних проектів.

Телеконференція — це насамперед спосіб спілкування великої кількості користувачівмережі, які цікавляться певною темою. Таких тем може бути безліч. Наприклад,rec.arts.books — назва телеконференції, присвяченої питанням мистецтваі літератури, а sci. econ — проблеми економіки.

Основною перевагою є можливість отримання практично будь-якої інформаціїв досить короткий термін. Телеконференції можуть бути не лише інтерактивними,реалізованими в режимі on-line, але й вестися з будь-якою затримкою,тобто здійснюватися в режимі off-line.

Телеконференції можуть бути корисними:

1) учителям — під час обговорення в режимі on-line найбільш актуальнихпитань змісту і методів навчання географії, інших важливих і цікавих проблем;

2) учням — під час участі в різноманітних освітніх і пізнавальних телекомунікаційнихпроектів.

Такі способи діяльності мають дуже подобатися дітям. Використання Інтернетузбільшує їхню пізнавальну активність, надає навчальній діяльності незвичайностій цікавості. Водночас вони розуміють, що Інтернет — це не лише розвага, алей джерело знань, цілком доступне для них.

У навчанні використовуються різні способи доставки навчального матеріалуі відповідно різні типи комп’ютерних програм. До класу комп’ютерних програмнавчального призначення належить будь-який програмний засіб, спеціально розробленийабо адаптований для застосування в навчанні, для якого створено методики застосуванняв навчальному процесі. Методики застосування можуть бути оформлені у виглядітекстових матеріалів, а також можуть бути введені в програмний засіб у виглядіокремого файлу або контекстної допомоги.

Комп’ютерні програми навчального призначення можуть бути класифіковані затипами так:

1) комп’ютерні підручники;

2) предметно орієнтовані середовища;

3) лабораторні практикуми;

4) програми-тренажери;

5) контрольні програми;

6) довідники, бази даних навчального призначення.

Комп’ютерний підручник — це програмно методичний комплекс, що забезпечуєможливість самостійно освоїти навчальний курс або його великий розділ. Він поєднуєвластивості звичайного підручника, довідника, задачника і лабораторного практикумуі має такі властивості:

1) Забезпечує оптимальні для кожного конкретного користувача послідовністьі обсяг різних форм роботи з курсом, що полягає в чергуванні вивчення теорії,пояснення прикладів, методів розв’язання типових задач, відпрацьовування навичок,проведення самостійних досліджень і формування мотивів подальшої пізнавальноїдіяльності.

2) Забезпечує можливість самоконтролю якості набутих знань і навичок.

3) Прищеплює навички дослідницької діяльності.

4) Заощаджує час учня, необхідний для вивчення курсу.

Предметно орієнтоване середовище — це програма, пакет програм, що дозволяєоперувати з об’єктами певного класу. Середовище реалізує відносини між об’єктами,операції над об’єктами й відносини, що відповідають їхньому визначенню, а такожзабезпечує наочне представлення об’єктів та їхніх властивостей. Прикладом такогомікросвіту може бути Derive.

Лабораторний практикум — програми цього типу служать для проведення спостереженьнад об’єктами, їхніми взаємозв’язками або деякими їхніми властивостями, дляопрацювання результатів спостережень, їх чисельного і графічного представлення,дослідження різних аспектів використання цих об’єктів на практиці.

Тренажери служать для відпрацювання і закріплення технічних навичок розв’язаннязадач. Вони забезпечують отримання інформації з теорії та щодо прийомів розв’язаннязадач, тренування на різних рівнях самостійності, контроль і самоконтроль. Надаютьдопоміжні засоби (калькулятор, таблиці, «записник», автоматичне розв’язанняпів задач). Як правило, включають режим: теорія, демонстрація прикладів, роботаз репетитором, самостійна робота, самоконтроль.

Контрольні програми — це програмні засоби, призначені для перевірки (оцінювання)якості знань.

Комп’ютерні довідники, бази даних навчального призначення — програми цьогокласу призначені для зберігання і надання учням різноманітної навчальної інформаціїдовідкового характеру. Для них характерні ієрархічна організація матеріалу йзасоби швидкого пошуку інформації за різними ознаками або контекстів.

Тема 1: Фізико-географічне положення України. (2 години).

Тема уроку: Крайні точки і розміри території, географічнеположення,

кордони. Географічний центр.

Практична робота № 1. Нанесення на контурну карту крайніх

точок, географічного центру України та кордонів країн, що

межують з нею.

Мета: визначити крайні точки, розміри території України,суміжні з

нею держави, охарактеризувати кордони та особливості

географічного положення України, визначити координати

крайніх точок України, дати поняття про поясний і місцевий

час.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: фізична карта України, політико-адміністративнакарта,

карта часових поясів, контурні карти, атласи.

Опорні поняття: крайня точка, географічний центр, географічне

положення.

Базові поняття: поясний та місцевий час.

Географічна номенклатура: країни, з якими межує Україна:Росія

(Москва), Білорусь (Мінськ), Молдова (Кишинів), Польща

(Варшава), Словаччина (Братислава), Угорщина (Будапешт),

Румунія (Бухарест); крайні точки України: село Грем’яч,

селище Червона Зірка, мис Сарич, Селище Соломонове;

географічний центр України.

Хід уроку.

1.Організаційний момент.

Учитель називає тему і просить учнів визначити основні його завдання та метууроку, називає способи діяльності та основні етапи уроку.

П.Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Учитель: У минулому навчальному році ми з вами визначали географічнеположення кожного материків. Давайте згадаємо план, за допомогою якого ми церобили.

Учні згадують план опису географічного положення материка.

1. Розташування материка відносно екватора, тропіків (полярних кругів), нульовогоі 180-го меридіанів.

2. В яких кліматичних поясах та природних зонах він розташований.

3. Якими океанами і морями омивається. Характер контуру берегів.

4. Розташування щодо інших материків.

5. Крайні точки материка, координати, протяжність материка в градусах і кілометрахз півночі на південь і з заходу на схід.

6. Площа материка і його місце серед інших материків.

Учитель: А давайте згадаємо план, за яким ми вивчали країни у7-му класі.

План характеристики країни.

1. На якому материку та в якій його частині розташована держава .

2. Географічне положення в межах материка, прикордонні держави, столиця.

3. Особливості рельєфу (загальний характер поверхні, корисні копалини).

4. Кліматичні умови (тип клімату, що переважає, та його сезонні зміни, кліматичніпояси, середні температури січня і липня, річна кількість опадів).

5. Внутрішні води країни (крупні річки, озера, водосховища тощо).

6. Природні зони і їх особливості (ґрунти, рослинність, тваринний світ).

7. Населення (основні раси, народи) і його господарська діяльність.

Ш.Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності.

Прийом «Проблемне питання».

Учитель: Сьогодні на уроці географії ми з вами відправляємося увіртуальну подорож метою якої є: визначити крайні точки і розміри територіїУкраїни. Дізнатися, де знаходиться географічний центр України. Схарактеризуватигеографічне положення та кордони країни, зробити висновки: чи є таке положенняУкраїни вигідним для її соціально-економічного розвитку.

У своїй роботі ми скористаємося наступним планом:

План характеристики фізико-географічного положення країни (території).

1. На якому материку та в якій його частині розташована.

2. Якими природними кордонами обмежується (положення стосовно до літосфернихплит та великих форм рельєфу).

3. В яких кліматичних поясах та природних зонах розташована.

4. Положення відносно морів та океанів.

5. З якими країнами межує.

6. Загальний висновок.

1У.Вивчення нового матеріалу.

1. Прийом «Картографічна лабораторія»

Завдання. За допомогою підручника та фізичної карти атласу знайдітькрайні точки України, Визначте їхні географічні координати та підпишіть їх уконтурній карті.

Учитель. Тепер ви знаєте, що Україна розташована між 44*23’ та 52*22’північної широти та 22*08’ і 40*13’ східної довготи.

Площа території України становить 603,7 кв.км. Це друга (після

Росії) за площею територія в Європі.

Населення України на 1 жовтня 2007 року становило 46,5 млн. осіб,

за цим показником Україна посідає 5-те місце в Європі (без урахування

Росії).

Загальна довжина кордонів України становить 6500 км, з яких

1050 км складають морські кордони.

2. Прийом «Мозковий штурм».

Скориставшись планом характеристики фізико-географічного положення країни(території), дайте характеристику ФГП України.

Учні об’єднуються в динамічні групи. Учитель називає номер групи від 1 до5 і кожна з груп працює над відповідним пунктом плану. Час обмежено до 3-4 хвилин. Після виконання роботи підбивають підсумки. Робиться загальнийвисновок щодо особливостей та переваг географічного положення України.

3.Прийом «Картографічна лабораторія».

Учні продовжують роботу з контурними картами і підписують у них назви країн,з якими межує Україна, та позначають їх кордони.

Учитель. Важливим з точки зору географічної науки є визначення географічногоцентру України. До сьогоднішнього дня вчені не знайшли єдиного розв’язання цьогопитання. Їх думки поділилися. Одні вважають географічним центром село Мар’янівкуПолянського району Черкаської області, інші — що центр України знаходиться в2-х кілометрах на захід від м. Ватутіне (26 км на захід від містаШпола Черкаської області).

Із заходу на схід територія України простягається на 1316 км, а з півночіна південь на 893 км.

4.Прийом «Бліцопитування».

1) Який тип рельєфу переважає на території України?

2) У якому кліматичному поясі чи поясах розташована Україна?

3) У яких природних зонах розташована територія України?

4) На які природні ресурси багата Україна?

У.Закріплення вивченого матеріалу.

Прийом «Експрес-тест»

1. Назвіть дату, коли Верховна Рада України проголосила незалежність Україниі утворення самостійної держави:

а) 24 серпня 1990 р.,

б) 24 серпня 1991 р.,

в) 1 грудня 1991 р.,

г) 1 грудня 1990 р.

2. Визначте, де на території Євразійського материка знаходиться Україна?

а) в Східній Європі;

 б) у Західній Європі;

в) у Центральній Європі;

г) у Південній Європі.

3. Виберіть держави, з якими Україна немає спільних кордонів:

а) Румунія, Молдова, Росія;

 б) Польща, Словаччина, Білорусь;

в) Чехія, Литва, Австрія;

г) Угорщина, Росія, Білорусь.

4. Вкажіть держави, з якими Україна межує на заході:

а) Росія, Білорусь, Грузія;

 б) Польща, Чехія, Словаччина;

в) Польща, Румунія, Словаччина;

г) Литва, Румунія, Росія.

5. Виберіть моря, якими омивається територія України:

а) Чорне, Азовське;

 б) Чорне, Балтійське;

в) Азовське, Каспійське;

г) Чорне, Середземне.

6. Назвіть природний пояс, у межах якого знаходиться більшість території

України:

а) арктичний;

 б) субарктичний;

в) помірний;

г) субтропічний.

7. Виберіть числовий показник, який відповідає величині протяжності

території України з заходу на схід:

а) 1316 км;

 б) 1200 км;

в) 1400 км;

г) 1350 км.

8. Виберіть числовий показник, який відповідає величині приблизної

протяжності території України з півночі на південь:

а) 700 км;

 б) 800 км;

в) 900 км;

г) 1000 км.

9. Виберіть числовий показник, який характеризує величину території

України:

а) 603,7 тис.кв.км;

 б) 604,7 тис.кв.км;

в) 605,7 тис.кв.км;

г) 606,7 тис.кв.км.

10. Визначте, яка з названих країн має більшу площу, ніж Україна:

а) Франція;

 б) Індія;

в) Норвегія;

г) Велика Британія.

11. У державу Київська Русь об’єдналися такі східнослов’янські племена:

поляни, ... (древляни, сіверяни, волиняни, дуліби, уличі, тиверці інші).

12. Українську Народну Республіку було проголошено в ... році. (1991р.)

13. Адміністративно-територіальний устрій — це ... . (ділення території

держави на встановлену систему одиниць різного рівня, відносно до

цього складаються місцеві органи державного уряду і правління)

14. Фундатором української географічної науки вважають ... . (Степан

Львович Рудницький)

15. Перші описи українських земель зроблені грецькими вченими ... .

(Геродот — 484-425 рр. до н.е., Гіппократ — 460-370 рр.до н.е., Страбон

— 64р. до н.е. — 23 р. н.е., Птолемей — 90 — 160 рр.)

16. Із назвами обласних центрів не збігаються назви таких областей, як ...

(Волинська область, Закарпатська область, Автономна Республіка

Крим).

17. Користуючись відповідними картами атласу, порівняйте площу

території України з площею інших європейських держав.

18. За допомогою відповідних тематичних карт атласу проаналізуйте

шляхи сполучення України з іншими країнами.

19. Користуючись відповідними картами атласу, охарактеризуйте фізико-

географічне положення України.

20. Користуючись відповідними картами атласу, охарактеризуйте

сучасний адміністративно територіальний поділ України.

21. Поясніть, які зміни відбулись у геополітичній ситуації в Європі у

зв’язку з проголошенням незалежності України.

22. Охарактеризуйте основні риси фізико-географічного положення

України та поясніть, у чому їх вигідність.

У1. Підсумок уроку

Прийом «Мікрофон»

Зробіть загальний висновок щодо особливостей фізико-географічного положенняУкраїни та його вплив на життя населення та розвиток його господарської діяльності.

УП. Домашнє завдання.

— опрацювати текст підручника.

— Складіть перспективний план використання природних ресурсів України, щопов’язані з особливостями географічного положення країни.

— Складіть перспективний план природозберігаючих заходів.

— Згадайте розповіді про першу навколосвітню подорож експедиції Фергана Магеллана.

Тема уроку:

Розташування території України стосовно

годинних поясів.

Практична робота № 1: Визначення положення України в годинних поясах.

Мета: визначити особливості положення України стосовно годинних

поясів, показати різницю між поясним і місцевим часом на її

території, закріпити вміння орієнтуватися в поняттях поясний,

місцевий, літній, декретний час, зробити загальний висновок

про особливості географічного положення України.

Тип уроку: формування нових знань, вмінь, навичок.

Обладнання: карта півкуль, часових поясів, глобуси, картаатласів.

Опорні поняття: земна вісь, меридіани.

Базові поняття: поясний, місцевий, літній, декретний час.

Географічна номенклатура: міста України: Свалява, антрацит,Чернівці,

Київ, Запоріжжя, Богуслав.

Хід уроку.

1.Організаційний момент

Визначення мети та завдань уроку.

Прийом «Здивуй всіх»

Учні коротко розповідають про першу навколосвітню подорож експедиції ФерганаМагеллана.

П. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

1.Прийом «Мікрофон»

Учні, продовжуючи один одного, передають уявлений мікрофон і відповідаютьна питання «Чи вважаєте ви географічне положення України вигідним і чому?».

2.Прийом «Бліцопитування»

— Що таке глобус?

— Що таке градусна сітка?

— Які лінії проведено на глобусі і навіщо?

— Що ми визначаємо за допомогою паралелей та меридіанів?

Ш. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Прийом «Здивуй всіх»

Учні продовжують розповідь про експедицію Фергана Магеллана, роблячи наголосна те, що саме вона першою торкнулась питання зміни дат під час переходу з Західноїпівкулі в Східну.

1У.Вивчення нового матеріалу

1.Прийом «Бліцопитування»

— Що таке рік?

— Скільки він триває?

— Що таке доба?

— В якому напрямку обертається Земля?

— Що відбувається на Землі в результаті цього обертання?

2.Учитель. Вавілоняни за чотири тисячоліття до нашої ериналічували 360 діб на рік. Їхні жерці помітили, що Сонце під час рівнодення,рухаючись небосхилом, описує півколо. У діаметрі цього півкола Сонце укладається180 разів, тому вони саме на стільки частин стали поділяти півколо, а відповіднодо цього коло — 360 частин. Кожен день відповідав 1 градусу кола або був «однимкроком Сонця».

Точну тривалість року дозволили встановити дослідження Н.Коперніка, якийдовів, що не Сонце обертається навколо Землі, а шлях Сонця уявно колоподібний.Внаслідок цього обертання різні частини земної поверхні послідовно потрапляютьдо зони сонячного освітлення в різний час, тому день і ніч у різних місцях земноїкулі настають неодночасно.

Місцевий час — дійсний сонячний час на певному меридіані. Як отримати різницюсонячного часу двох меридіанів?

3.Прийом «Географічна лабораторія».

1) Земля робить повне обертання навколо осі за 24 години, будь-яка точка

її поверхні на цей час проходить коло, тобто 360*. Розрахуйте, на

скільки градусів повертається Земля за одну годину? (15 градусів)

Визначте скільки часу необхідно Землі аби здійснити оберт на 1

градус? (4 хвилини)

2) Який місцевий час буде в місті Свалява (Закарпатської області), якщо в

місті Антрацит (Луганської області) одинадцята ранку?

Розв’язання: Оскільки різниця часу між двома географічнимипунктами дорівнює різниці їхніх довгот, визначимо її: Свалява — 23* сх. д.,Антрацит — 39* сх. д.

39*-23*= 16*

1* — 4 хвилини

16* — х хвилин

х=16×4=1 година 4 хвилини (різниця в часі).

Якщо в місті Антрацит 11 година ранку, то в місті Свалява на 1 годину 4 хвилинименше. (Адже місто Антрацит розташоване далі на схід, ніж місто Свалява)

11 год. — 1 год. 4 хв. = 9 годин 56 хвилин.

Різниця сонячного часу двох меридіанів дорівнює різниці їхніх довгот, відлікчасу при цьому ведеться зі сходу (180*) на захід — проти обертання Землі.

4.Прийом «Словничок»

Лінія зміни дат, умовна лінія на поверхні земної кулі, що розмежовує місця,що мають в один і той же момент часу календарні дати, що відрізняються на однудобу, проходить у більшій своїй частині по 180 меридіану. В місцях, що розташованібезпосередньо по обидва боки від лінії зміни дат, години і хвилини співпадають,а календарні дати відрізняються на одну добу.

5.Прийом «Географічний практикум»

Завдання

1 варіант

Якщо поясний час 19 год. 30 хв., то місцевий час у місті Богуславі (31*сх.д.)становить:

а) 19 год. 34 хв.; б) 20 год. 36 хв.; в) 20 год. 40 хв.; г)19 год. 30 хв.

П варіант.

Якщо поясний час 14 год. 00 хв., то місцевий час у місті Запоріжжя (35*сх.д.)становить:

а) 14 год. 20 хв.; б) 14 год. 00 хв.; в) 13 год. 40 хв.; г) 14 год. 30 хв.

6. Учитель. У повсякденному житті краще та зручніше користуватисяпоясним часом, тобто часом годинного поясу. Годинні пояси — це 24 умовні ділянки,на які поділена земна поверхня від Північного до Південного полюса вздовж меридіанів.Ширина кожної ділянки дорівнює 15*, і її поясний час — це середній місцевийсонячний час основного географічного меридіана цього поясу. А який меридіанвважають основним у годинному поясі? Той, що проходить приблизно посерединіцього поясу і відстає рівно на 15* від сусідніх основних меридіанів. Годинніпояси пронумеровані від 0 до 23. Основним меридіаном нульового годинного поясує Гринвіцький, на 15* на схід від нього розташований основний меридіан першогогодинного поясу тощо.

7.Прийом «Хвилинка підручника»

Учні працюють з текстом підручника.

Запитання для роботи:

— Які основні особливості поясного часу України?

Межа між годинними поясами не проходить точно визначеним меридіаном.

Вона може коливатися в залежності від державних кордонів, адміністративно-економічниходиниць, відносин та природних умов.

Територія України розташована у межах 1-го, 2-гота 3-го годинних поясів, але для зручності ми користуємося відлікомчасу 2-го годинного поясу, що охоплює більшу частину територіїдержави.

Цей час називається київським, бо серединний меридіан цього поясу проходитьпоблизу Києва.

8.Прийом «Географічна лабораторія»

Обчислити задачу:

Поясний час Харкова — 16 год., поясний час Гринвіцького меридіана.

9.Прийом «Слово вчителя»

На літній період годинники переводяться на годину вперед для більш ефективноговикористання світлої частини доби та економії електроенергії. Літній час введениймайже в усіх країнах Європи, зокрема і в нашій країні.

Декретний час було запроваджено урядом СРСР Декретом від 16 червня 1930 року,у 1992 році декретний час в Україні було скасовано, а в Росії він залишився,тому київський час відрізняється від московського на 1 годину.

У. Закріплення вивченого матеріалу.

1.Прийом «Бліцопитування»

— Що таке місцевий час?

— У яких годинних поясах розташована територія України?

— Де знаходиться лінія зміни дат?

— Навіщо Україна переходить на літній час?

2. Прийом «Експрес-тест»

1.Виберіть правильне твердження:

а) 80% території України знаходиться в П часовому поясі, 20% — у 1 часовомупоясі;

б) 95% території України знаходиться в П часовому поясі, частина Закарпатськоїобласті — в 1 часовому поясі, Луганська і частина Харківської та Донецької областей— у Ш часовому поясі;

в) територія України належить до П часового поясу;

г) територія України належить до 1 часового поясу.

2.Місцевий час якого міста України буде більший:

а) Львів;

 б) Київ;

в) Луганськ;

г) Чернівці.

3.За одну годину Земля обертається на:

а) 30*;

 б) 25*;

в) 20*;

г) 15*.

4.Назвіть час, за який Земля здійснює оберт на 1*:

а) 12 хв.;

 б) 8 хв.;

в) 4 хв.;

г) 2 хв.

5.Часовий пояс, в якому знаходиться більша частина території України:

а) нульовий;

 б) перший;

в) другий;

г) третій.

6.Часовий пояс, за яким ведеться відлік часу в межах території України:

а) другий;

 б) третій;

в) перший;

г) нульовий.

7.Якщо в Києві (31*) 11 год. 25 хв., то місцевий час у Львові (24*сх..д.)

складає:

а) 10 год. 50 хв.;

 б) 10 год. 57 хв.;

в) 11 год. 00 хв.;

г) 11 год. 20 хв.

8.Якщо місцевий час у с. Червона Зірка Луганської області (40* сх. д.)

14 год. 00 хв., то місцевий час у м. Чоп Закарпатської області (22* сх. д.)

складає:

а) 14 год. 00 хв.;

 б) 13 год. 00 хв.;

в) 12 год. 50 хв.;

г) 12 год. 48 хв.

9.Якщо поясний час 12 год. 00 хв., то місцевий час у Харкові (36* сх. д.)

складає:

а) 12 год. 20 хв.;

 б) 12 год. 26 хв.;

в) 12 год. 24 хв.;

г) 13 год. 00 хв.

10.Якщо середньоєвропейський час 18 год. 30 хв., то місцевий час у

Чернівцях (26* сх. д.):

а) 19 год. 50 хв.;

 б) 19 год. 14 хв.;

в) 20 год. 00 хв.;

г) 19 год. 46 хв.

11.Визначте літній час у Лондоні, якщо в Києві полудень.

12.Визначте зимовий час у Києві, якщо в Лондоні північ.

13.Розрахуйте, яким буде час у місті, що знаходиться на 50* сх.. д., якщов

Києві 9 година ранку.

14.Розрахуйте, яким буде час у місті, що знаходиться на 45* сх.. д., якщов

Києві 12 година дня.

15.Нульовим годинним поясом є ... .

16.Кожна місцевість має свій ... час, що визначається за місцевим

меридіаном.

17.Територія України розташована в ... часовому поясі.

18.Поясніть, з якою метою вводиться літній час.

19.Поясніть, з якою метою і за яким принципом виділяють часові пояси.

20.Поясніть, що таке лінія зміни дат і де вона проходить.

21.Охарактеризуйте положення території України відносно годинних

поясів.

У1. Підсумки уроку.

Прийом «Роблю висновок»

1. Територія України розташована в П часовому поясі.

2. Кожна місцевість має свій місцевий час, що визначається за місцевим меридіаном.

3. Нульовим годинним поясом є Гринвіцький.

4. На практиці користуються поясним часом, який визначається за середніммеридіаном кожного поясу.

УП. Домашнє завдання

— Опрацюйте матеріал підручника.

— Розв’яжіть завдання, що знаходяться в кінці параграфа підручника.

— Підготуйте та принесіть на урок матеріали власних подорожей, поїздок, екскурсій.

Игра «Поле чудес»

На тему «Путешествие в географию»

Ведучий. Автор «Всадника без головы» Майн Рид однажды сказал:" Нет ничего увлекательнее путешествий по географической карте«. Согласитесь,уж он-то знал толк в путешествиях и приключениях! И сегодня нашим игрокам предстоитсовершить одно из увлекательнейших путешествий — путешествие в географию.

Первый тур.

Вопросы для отбора первой тройки игроков:

1. Какой материк омывается всеми четырьмя океанами? (Евразия)

2. Какое море за его маленькую величину древние греки назвали Меотийскимболотом? (Азовское)

3. Как называлось судно, на котором Нансен плавал в Арктику, а Амундсен —в Антарктиду? («Фрам»)

Дополнительный вопрос. Как называется сборникгеографических карт? (Атлас)

Представление первой тройки игроков.

Задание. География — одна из самых древних наук, и началоей положили греки. Они дали первые толкования природных явлений с разумной точкизрения — предположили, что землетрясения и извержения вулканов вызывают процессы,происходящие под землей, а не капризы владыки подземного царства. Первые географы,греки, были также и философами. Один из самых великих греческих философов игеографов написал книгу «Метеорология», был учителем самого Александра Македонского.Как звали этого философа? (Аристотель)

Второй тур.

Вопросы для отбора второй тройки игроков:

1. Где круглый год продолжительность дня равна продолжительности ночи? (Наэкваторе)

2. Какой континент не имеет рек? (Антарктида)

3. В какой части света, не считая Антарктиды, нет тропических лесов? (В Европе)

Дополнительный вопрос. Какая пустыня являетсясамой большой на планете? (Сахара)

Представление второй тройки игроков.

Задание. М.В.Ломоносов предрекал, что багатства России будутприрастать Сибирью. А что такое Сибирь? Это гигантское, больше всей Европы,пространство от Урала до Тихого океана ( Ведь к Сибири географы относят и ДальнийВосток) с богатейшими запасами всего, что ценится людьми: угля, нефти, газа,золота, алмазов, железных руд. Здесь сосредоточена половина земных запасов преснойводы, больше половины запасов древесины. Подсчитано, что Сибирь освоена едвали на 20-25%. А районы вечной мерзлоты? Сейчас жить там не просто:в Якутске деревья вырастают не выше наших кустарников, а дома строят на сваях.Но когда-то люди освоят и эти пространства! Словом, Сибирь — это будушее России,ее кладовая, ее сокровищница. Теперь вспомните, как называется самая большаярека Сибири — одна из крупнейших рек России, Евразии и всего мира. (Лена)

Третий тур.

Вопросы для отбора третьей тройки игроков:

1. Как называется плавучая глыба льда? (Айсберг)

2. Назовите самую длинную параллель Земли. (Экватор)

3. Кто «ходил за три моря»? (Русский купец Афанасий Никитин)

Дополнительный вопрос. В каком море самая соленая вода?

(В Мертвом море)

Представление третьей тройки игроков.

Задание. Если хотите получить удовольствие от изучения географиипополнить свои знания, читайте книги Жюля Верна, например, его книгу «Дети капитанаГранта». Один из героев этого Романа страстно влюблен в географию и говорито ней безконечно. Как его зовут? (Паганель.)

Игра со зрителями.

Задание. Удивительная это наука, география. Собственно,это не одна наука, а целых комплекс наук, изучающих природные условия Земли,ее население, экономику и хозяйство разных стран. Географов интересует все,что делается на нашей планете. Есть география животных, есть медицинская, естьполитическая и даже военная география. В школе изучают географию физическуюи экономическую. Поэтому ответ на этот вопрос должен знать каждый школьник.Внимание! Вопрос! Как называются самые высокие горы Южной Америки? (Анды)

Финал.

Представление игроков.

Задание. 6 ноября 1873 года на берегу Невы был поставленпамятник «Первому русскому плавателю вокруг света адмиралу ...» (так написанона пьедестале). Этим памятником благодарная Россия увековечила имя адмирала— командира корабля «Надежда». Совершив кругосветное путешествие, он вернулсячерез три года в родной Кронштадт. И ни один член экипажа за это время не тольконе умер, не погиб, но даже не пострадал от болезней. Разве было нечто подобноев истории кругосветных путешествий?! Гуманное отношение к своим матросам, заботаоб их физическом и моральном здоровье всегда считалась отличительным свойствомэтого морского офицера. Кто он, этот прославленный русский адмирал? (Крузенштерн.)

Суперигра.

Задание. На льду этого замерзшего моря вас встретит полярныйбродяга — бессонный белый медведь: он не ложится в спячку, северное сияние недает ему уснуть. Раньше это море называли Студеным. Его посещали немногие смельчаки.И только в середине ХУ11 века науке стали известны очертания его берегов. Ихнанесли на карту русские исследователи Арктики — двоюродные братья, в честькоторых и было названо это северное море. Назовите фамилию героев-первопроходцев.(Лаптевы.)

Награждение.

ВИСНОВОК

На уроках інформаційні технології служать для візуалізації матеріалу, наданняроботі необхідної різноманітності. Для демонстрації матеріалу найчастіше можнавикористовувати Power Point, інформацію для презентації —брати із книг, CD-дисків, Інтернету.

Урок може включати машинну й немашинну частини, при цьому перша частина передбачаєяк індивідуальну, так і групову роботу учнів, а друга — спілкування вчителяз учнями, під час якого створюються і розв’язуються проблемні ситуації. В основномувикористовується автоматизована комп’ютерна система, що навчає й адаптує. Системапрацює в трьох режимах:

— навчання;

— навчання й контроль;

— контроль

Сьогодні комп’ютери стають неодмінним атрибутом нашого життя, інформаційнітехнології створюють нові можливості отримання людиною знань.
Актуальність використання ІТ в навчанні географії обумовлено тим, що в комп’ютернихтехнологіях закладені невичерпні можливості для навчання учнів на якісно новомурівні. Вони надають широкі можливості для розвитку особи учнів і реалізаціїїх здібностей. Використання анімації і звукового супроводу в повчальних програмахвпливають на декілька каналів сприйняття навчання (аудіальний, кинестетічеський,візуальний), що дозволяє при навчанні враховувати особливості кожного учня.
Комп’ютерні технології істотно підсилюють мотивацію вивчення географії, підвищуютьрівень індивідуалізації навчання. Введення профільного навчання диктує перехідна варіатівниє освітні програми, індивідуалізацію і диференціацію освіти. Узв’язку з цим викладання географії в класах різного профілю розрізняється нетільки по глибині викладу, але і вимагає використання новітніх технологій навчання.

Література:

1. Використання інформаційних та мультимедійних технологій на уроках географії.Вірченко П.А., учитель географії Кремінської загальноосвітньоїшколи І-Ш ступенів № 2.

2. Основні напрямки використання інформаційних технологій.

3. Гудима В.Н. Использование информационно коммуникационных технологий впреподавании географии.

4. Усі уроки географії. 8 клас С.Л.Капіруліна М.В.Сорока Харків Видавничагрупа «Основа» 2008 р.

5. Физическая география Украины. 8 класс. Харьков Издательство «Ранок» «Веста»2002 г.

6. Географія. Посібник для вчителя та учнів. Харків Видавнича група «Основа»2009 р.

7. Фізична географія України. Матеріали до уроків. 8 клас. Г.Д.Довгань Видавництво«Ранок» 2009 р.

8. Географія. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географіїза курс основної та старшої школи. Г.О.Ковальчук Л.Б.Паламарчук. Харків Гімназія2008 р.

 
 
Яндекс.Метрика