Управління впровадженням педагогічних технологій

«Управління впровадженням педагогічних технологій

як засіб підвищення якості освіти»

Розробники: педагогічний колектив Гранітненської ЗОШ І-ІІІ ст.

Актуальність експерименту

Управління якістю освіти – це вид суспільної діяльності, що спрямована на підтримку та поліпшення якості й результативності галузі в цілому та загальноосвітнього рівня учнів зокрема. Це процес переведення наявної якості освіти у стан із бажаними показниками.

Основними складовими системи управління якістю освіти є:

- об’єкт управління;

- єдина інформаційна система, що дає можливість систематично отримувати відомості про стан об’єкта;

- генератор управлінських рішень (поєднання аналітичної системи з відповідним органом управління, що приймає конкретне управлінське рішення);

- виконавча система, що здійснює безпосередній вплив на об’єкт управління через відповідний механізм державно-громадського управління якістю освіти з метою реалізації прийнятого рішення.

Якість освіти, як об’єкт управлінського впливу, має складний системний характер та ієрархічну будову.

Сутність поняття якості освіти як об’єкту управлінського впливу розглядається з позиції якості:

- освітньої системи;

- освітнього процесу;

- особистості випускника як результату діяльності освітньої системи за показниками його освіченості та сформованості суспільно значущих цінностей.

Якість загальної середньої освіти (ЗСО) є органічним поєднанням внутрішньої та зовнішньої якості системи освіти.

Зовнішня якість ЗСО – це рівень підготовки випускників (майбутніх фахівців).

Внутрішню якість системи загальної середньої освіти (ЗСО складають:

- якість освітніх процесів;

- якість освітніх програм;

- якість професійної підготовки і кваліфікації педагогічних кадрів;

- якість учнів як особистостей;

- якість педагогічних технологій;

-якість ресурсного забезпечення (навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного);

професійна якість управлінських кадрів;

якість системи моніторингу освіти.

Кожен з елементів як зовнішньої якості ЗСО, так і внутрішньої виступає об’єктом вимірювання і оцінювання на предмет встановлення відповідності нормам і стандартам і узагальненим суспільним і особистісним вимогам і сподіванням.

Одним із шляхів підвищення якості освіти вчені-педагоги вважають впровадження педагогічних технологій у навчанні. Основною метою педагогічних технологій є підвищення ефективності освітнього процесу, гарантування учням запланованих результатів навчання.

Автор теорії педагогічних систем В. Безпалько вважає, що педагогічна технологіяце наукове, відповідним чином структуроване проектування (опис) педагогічного процесу шляхом аналізу, відбору, конструювання і контролю усіх його керованих компонентів у їх взаємозв’язках із наступним відтворенням проекту в навчальних класах. Саме у переведенні навчання на шлях попереднього проектування навчального процесу з наступним його відтворенням, а також у визначенні структури та змісту навчально-пізнавальної діяльності школярів В. Безпалько вбачає глибинний смисл і суть педагогічної технології. В умовах комп’ютеризації навчально-виховного процесу педагогічне проектування стає чи не найпершою умовою підвищення якості освіти.

Педагогічні технології, які найчастіше використовуються на практиці, можна класифікувати таким чином:

- структурно-логічні технології і поетапна організація системи навчання, що забезпечує логічну послідовність формування та розв’язання задач на основі відбору їх змісту форм, методів і засобів навчання на кожному етапі з урахуванням поетапної діагностики результатів;

- інтегровані технології і дидактичні системи, що забезпечують інтеграцію міжпредметних знань і умінь, нормативних видів діяльності на рівні інтегрованих курсів, навчальних тем, уроків;

- ігрові технології: дидактичні системи використання різноманітних ігор, під час виконання яких формуються вміння виконувати завдання на основі компромісного вибору (театралізовані, ділові та ролеві ігри, імітаційні вправи, розв’язання практичних ситуацій і задач);

- тренінгові технології: система діяльності для відпрацювання певних алгоритмів виконання типових практичних завдань, у тому числі за допомогою комп’ютера;

- інформаційно-комп’ютерні технології: це технології,що реалізуються у дидактичних системах комп’ютерного навчання на основі діалогу «людина-машина» за допомогою різноманітних навчальних програм (тренінгових, контролюючих, інформаційних);

- діалогові технології: сутність форм і методів навчання, базованих на діалогічному мисленні у взаємодіючих дидактичних системах суб’єкт-суб’єктного рівня.

Особливість сучасної освіти полягає в тому, що на практиці різні технології активно поєднуються.

Однією з головних задач управлінської діяльності керівників шкіл є надання вчителю методології вибору та механізму реалізації відібраного змісту освіти в реальному навчальному процесі як з урахування інтересів та здібностей учнів, так і його особистої творчої індивідуальності..

Окремі форми і методи навчання повинні поступитися цілісним педагогічним технологіям.

Впровадження педагогічної технологіїце завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнем, які спрямовані на досягнення бажаних результатів у навчанні.

Педагогічна технологія сьогодні претендує на провідну роль у плануванні, організації процесу навчання, в розробці методів і навчальних засобів. Таким чином, педагогічна технологія об’єднує і нові концепції навчання, і проблему взаємовпливу нових засобів та методів навчання, і використання системного підходу до організації навчання.

Отже, одним із головних завдань у змісті управлінської діяльності є впровадження таких педагогічних технологій, що забезпечували б розвиток учня як особистості на основі відповідного формулювання цілей і визначення змісту освіти, єдності процесуальної та змістової сторін навчання, відповідного конструювання навчально-виховного процессу

З огляду на вищезазначене пропонується створити дослідно-експериментальний майданчик за темою експериментально-дослідної роботи «Управління впровадженням педагогічних технологій як засіб підвищення якості освіти».

 

Мета дослідження

Впровадження технологічного підходу в навчальний процес.

Предмет дослідження

Педагогічні технології як засіб підвищення якості освіти.

Об’єкт дослідження

Процес навчання на основі педагогічних технологій з гарантованим результатом.

Гипотеза дослідження

Технологізація навчально-виховного процесу означає відмову від довільності, невизначеності у побудові педагогічного процесу і перехід до наукової вмотивованості кожного його елемента, етапу, максимальної спрямованості на ефективний результат – якість освіти.

 

 

 

 

 

Завдання експерименту

1. ​ Проаналізувати і узагальнити нормативні документи, теоретичні та практичні доробки у сфері педагогічних технологій за напрямками:

- теоретичні, цільові, ціннісно-мотиваційні основи педагогічних технологій;

- аналіз педагогічних ідей, покладених в основу інноваційних педагогічних технологій;

- дослідження ланки: мета-програма-результат;

- удосконалення організаційного механізму управління впровадженням педагогічних технологій;

- визначення ступеня ефективності впровадження педагогічних технологій.

2​. Розробити тактику реалізації педагогічних технологій на основі закономірностей функціонування системи «педагог-середовище-учень».

3. ​ Розробити та реалізувати модель управління впровадженням педагогічних технологій.

4. ​ Розробити ресурсне забезпечення моделі управління впровадженням педагогічних технологій: організаційне, кадрове, навчально-методичне, психолого-педагогічне, інформаційне, матеріально-технічне.

5. ​ Розробити систему моніторингу експериментально-дослідної роботи.

6​. Підготувати пакет документів, які супроводжують впровадження педагогічних технологій:

- концепцію управління якістю шкільної освіти;

- програму якості освіти;

- пакет науково-педагогічних рішень;

- перелік та зміст документації якості освіти у навчальному закладі.

7​. Підвищити якість викладання навчальних предметів та якість знань учнів.

Теоретико-методологічні основи експерименту

Нормативні документи, наукові публікації засвідчують, що ідея якості освіти не тільки декларується, а й активно реалізується, зокрема через впровадження педагогічних технологій.

Дану тезу підтверджують

а) нормативні документи;

б) наукові публікації:

- Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технології – Москва, 1989.

- Бондаренко Н. В. Педагогічні технології// Гуманітарні технології. – Київ, 1994.

- Гаєвський Б. А. Основи науки управління. – Київ, 1997.

- Мармаза О. Г. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. – Харків, 2004.

- Педагогічні технології. Досвід. Практика. – Полтава, 1999.

- Перспективні педагогічні технології// за ред.. Г. С. Сазоненко. Київ, 2000.

- Пєхота О. М. Освітні технології. – Київ, 2001.

- Брюлов В., Протасьев В., Шильдин В. Принципы построения систем качества в образовательных процесах. Стандарты и качество. – 2002. №4.

Шляхи реалізації основних функцій педагогічних технологій:

- вплив на свідомість і почуття учнів;

- органічне поєднання навчання та самоосвітньої діяльності;

- використання системи конкретних заходів, які одночасно вирішують завдання розумового, інтелектуального, фізичного, патріотичного, морального естетичного розвитку в єдиному навчально-виховному просторі;

- системного підходу до процесу навчання – послідовності та супідрядності всіх компонентів навчання, їх взаємозв’язків і взаємовпливу;

- урахування зовнішніх і внутрішніх факторів, що сприяють чи перешкоджають отриманню найоптимальніших результатів навчальної роботи.

Етапи проведення експерименту

І. Підготовчий (січень 2011 – серпень 2011).

- Проведення аналізу нормативно-правової документації, вивчення наукових досліджень та педагогічного досвіду з проблеми експерименту.

- Визначення рівня готовності керівних та педагогічних працівників до участі в експериментально-дослідній роботі.

- Оцінка попиту і очікування споживачів.

- Формування науково-дослідних груп, щодо розробки основних напрямків експериментально-дослідної роботи.

- Розробка нормативно-правової бази експерименту: програми дослідження, цільові програми, інструкції, положення.

- Організація роботи центру моніторингу якості освіти у навчальному закладі.

- Аналіз ресурсного забезпечення виконання програми.

- Підсумок реалізації підготовчого етапу програми.

ІІ. Діагностично-концептуальний етап (вересень 2011 – серпень 2012).

- Оволодіння учителями-предметниками, класними керівниками технологіями педагогічної діагностики та оцінювання навчальних досягнень.

- Визначення рівня готовності адміністрації навчального закладу для створення умов реалізації програми.

- Діагностика рівня готовності учителів, учнів та батьків до участі в реалізації програми.

- Підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

- Науково-методичне забезпечення дослідницької діяльності педагогів.

- Підготовка пакету нормативної документації відповідно до стандарту ISO 9001: (опис загальних, операційних процедур, корегування посадових інструкцій, перегляд обов’язків працівників).

- Проведення оцінки інноваційного середовища й потенціалу навчального закладу.

- Підготовка переходу до нового етапу виконання програми.

ІІІ. Формувальний етап (вересень 2012 – червень 2013 р).

- Презентація та захист експериментальної програми перед колективом навчального закладу та громадою.

- Проведення організаційних заходів з впровадження інноваційних технологій в умовах єдиної системи вимог до освітнього процесу.

- Реалізація вектора росту кваліфікації педагогів з урахуванням специфіки впровадження педагогічних технологій.

- Моніторинг освітніх показників впровадження освітніх технологій.

IV. Контрольно-коригуючий етап (червень 2013 – грудень 2014 р).

- Аналіз та узагальнення отриманих результатів.

- Аналіз діючої моделі управління якістю освіти.

- Організація огляду-презентації результатів роботи у вигляді розробок уроків, методичних і виховних заходів, пам’яток, рекомендацій, дидактичних матеріалів.

- Корекція педагогічних технологій під модель системного управління якістю освіти.

- Узагальнення досвіду, висвітлення результатів.

- Окреслення нових завдань, спрямованих на удосконалення шляхів досягнення концептуальних цілей.

 

Очікувані результати реалізації

експериментально-дослідної програми

«Управління впровадженням педагогічних технологій

як засіб підвищення якості освіти»

1. ​ Створення у навчальному закладі інноваційного середовища.

2. ​ Відпрацювання системи надання якісних освітніх послуг згідно потреб учня, громади, суспільства.

3. ​ Формування педагога, здатного до прогнозування, аналізу та корекції власної діяльності, орієнтованого на результат.

 
 
Яндекс.Метрика