Освітній проект Моє селище моя колискова - полная версия

ВІДДІЛ ОСВІТИ ТЕЛЬМАНІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Комунальний заклад „Тельманівський ДНЗ „Катруся”

Освітній проект

з пріоритетом музичного виховання:

Моє селище моя колискова

Автор : музичний керівник ШОПЕН М.В.

Склад проектної групи:

· педагоги закладу освіти
· діти старшого віку
· батьки вихованців
· члени Благодійного фонду „Катрусина турбота”
· керівники і учасники районних дитячих художніх колективів „Фламінго”, „Арабески”
· викладачі і діти музичної школи

Керівник проекту: музичний керівник Шопен М.В.

смт Тельманове (2012-2013 н. рік)

Консультанти :

методист відділу освіти Тельманівської райдержадміністрації Лисенко Л.А.

Вихователь-методист КЗ „Тельманівський ДНЗ”Катруся” Зуєк Л.В.

Тип: творчий – за характером діяльності, комплексний - за змістом, селищний – за характером контактів, колективний – за кількістю учасників, короткотривалий.

Жанр проекту: освітній, з пріоритетом музичного виховання, різножанровий

Вікова категорія : старший дошкільний вік

Анотація до проекту

Сьогодні, в умовах глобалізації, інтенсифікації життя, швидкої плинності подій, інформаційного буму, насиченості життєвого простору, зміни суспільних пріоритетів, кризових явищ, як ніколи раніше, зростає роль ставлення до дитини як цінності – активного суб’єкту життєдіяльності, компетентній особі, здатній реалізувати свої потенційні можливості, задовольняти основні потреби, жити повноцінним життям, самостійно діяти, здійснювати власні вибори, визначатися зі своїми пріоритетами, приймати незалежні рішення, відповідати за їх наслідки, орієнтуватися у новому середовищі, пристосовуватися до незвичних умов, відстоювати власні інтереси. Саме таке ставлення до дитини дошкільного віку і мала за основу проектна діяльність патріотично-музичного змісту за темою „Моє селище - моя колисаночка”.

Під час реалізації заходів проекту, шляхом сенсо-моторної, музичної, мовленнєвої, рухової, комунікативної, художньої, пізнавальної практики кожна дитина мала можливість надбати цілий комплекс знань, вмінь та навичок , які стали важливими складовими кодексу честі маленьких громадян великої держави України, Донецького краю, Тельманівщини. Діти і дорослі вправлялись у самостійності думок, дій, застосовували власні сили і здібності, навчалися спілкуванню за круглим столом або методом мікрофону.

Партнерська взаємодія у рамках проекту дітей, батьків, вихователів, учасників дитячих художніх колективів району, музичної школи, а також різні жанри музичної діяльності дошкільників підсилювали, сприяли формуванню емоційно та пізнавально забарвленому, найяскравішому, найдорожчому у світі почуттю гордості за свою малу Батьківщину, бажанню піклуватися про неї, берегти її природу, знати і поважати її мешканців, їхню культуру. Зворотний бік цього результату – створення психолого-педагогічних умов щодо

не змушеного, „безкризового” розвитку загальної музикальності, музичних здібностей старших дошкільників в умовах інтеграції різних видів дитячої діяльності. Весь час малі учасники проекту мали психологічну підтримку засобами континуальної педагогіки.

Методичними продуктами проектної діяльності стали: музичний альбом „Дива рідного селища”, музичний додаток до варіативної програми „Моє селище-моя колисаночка”; цикл музичних ігор-занять, сценарії свят, розваг, зустрічей друзів, шоу, музичних казок; збірка англійських пісеньок по ознайомленню з близьким довкіллям „Райдуга”, сімейні альбоми „Моя щаслива родина”, „Мій родовід”, тощо. Але головний підсумок проектної діяльності - життєздатній оптимістичний лозунг в серцях учасників „Разом ми все здолаємо, разом пізнаємо і заспіваємо, разом збережемо!”

Матеріально-технічне забезпечення проекту

Фінансове джерело: Благодійний фонд „Катрусина турбота”, спонсорські внески окремих батьків, мешканців селища

Виготовлення та придбання атрибутів, костюмів : батьки, вихователі, музичний керівник, керівники дитячих художніх колективів „Арабески”(циркова студія), „Фламінго”( танцювальний колектив), дитяча музична школа, історичний музей селища

ТЗН: ДНЗ

Посібники, іграшки, спортивне знаряддя: ДНЗ, художні колективи, методичний кабінет, музична школа

Теоретична частина

« Спочатку характер, а потім – здібності»

Сініті Судзукі „..не можна виховувати дітей без Батьківщини”

Актуальність.

Демократичні зміни у державі, політична нестабільність сьогодення, деідеологізація освітньо-виховного процесу в педагогічній практиці спричинили те, що проблема громадянського виховання немовби залишилось осторонь. Залучення дитини до рідної, національної культури – важливе завдання розвитку дитини – це є виховання громадянина своєї країни, громадянина цивілізованого суспільства.

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Закон України „Про дошкільну освіту”, комплексна програма навчання та виховання дітей від2 до 7 років „Дитина” визначають головні вектори формування компетентної і життєздатної особистості, серед яких провідне місце належить громадянському вихованню дошкільників. Необхідно надати можливість дітям набути першого, головного соціального досвіду, допомогти їм знайти своє місце у сучасному суперечливому світі, навчити не тільки виживати в ньому, й почуватися щасливими, виховувати комунікативну компетентність, здатність дитини критично мислити, робити свій вибір, висловлювати свою думку, бути готовим до конструктивної співпраці, уміти виявляти толерантність до іншої позиції, точки зору, бути у злагоді з довкіллям та у злагоді із самим собою. Всьому цьому діти навчаються у спільній, партнерській діяльності. А коли ця діяльність має за зміст таке найдорожче у світі явище, як мала Батьківщина, рідний край, рідна домівка, тисячі дзвоників дитячих та дорослих душ на рівні емоцій, розуму та практичних дій мають сповістити про те, що вони бажають бути патріотами своєї держави.

А відчути, побачити, почути подих, портрет, культурні надбання, природу та духовні цінності малої Батьківщини дитині допомагає музика, її різножанровість, художньо-ігрові образи, музична творчість дітей.

Музичний фольклор – синкретичне мистецтво, яке інтенсивно використовувалося під час проектної діяльності, впливало перш за все на чуттєво-емоційну сферу, втілюючи „.... суспільні цінності не в логічні схеми, а в художні образи.”(Ю.В.Ледняк) А музика українських, російських композиторів-класиків, яка глибоко реалістична і народна,… проста формою і є хорошим матеріалом для виховання дитини(Л.Кузнєцова).

Реалізація проекту призводить до розв’язання актуальних науково-методичних проблем:

  1. Створення умов щодо формування і розвитку громадянської компетентності старших дошкільників
  2. Розвиток музичних здібностей старших дошкільників засобами новітніх технологій та в контексті постійної психологічної підтримки кожної дитини

Науково-теоретичні основи проекту ( див. Схему 1, 2, 3, 4):

Схема 1.МОДЕЛЬ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКА

Пізнавальний компонент

Схема 2.

Схема 3. Педагогічний потенціал музичної практики дітей у межах проекту

Схема 4. Використана власна методологія організації розвитку музикальності у межах проекту

 

Принципи роботи у межах проекту:

* принцип гуманізму, який полягає у визначенні прав дитини на вільний розвиток та реалізацію своїх природних здібностей;
* принцип інтеграції ( методично точне, вишукане “вплетення” завдань музичного розвитку в різні форми громадянського виховання дошкільників);
* принцип індивідуалізації ( вивчення і врахування індивідуальних, вікових особливостей кожної дитини з метою її всебічного розвитку);
* принцип активності та свідомості орієнтується на використання таких методів навчання, які відкривають дитині можливості бути реальними суб’єктами пізнання;
* принцип систематичності та послідовності полягає у раціональному плануванні пізнавального матеріалу.
* принцип народності (занурення дітей у національну музичну культуру)
* принцип регіонального підходу (необхідно прищеплювати дитині національні риси, орієнтуючись на специфіку того етнічного району, в якому вона живе)
* принцип психологічної підтримки (континуальної педагогіки) та емоційності навчання (подавати матеріал в емоційно насиченій гамі з відповідною емоційною реакцією)

Використані музичні жанри: види музики:

Мета проекту:

виховання громадянських якостей у дітей дошкільного віку в процесі активного використання різних музичних жанрів, видів музики в контексті розвитку загальної дитячої музикальності та використання інноваційних технологій розвитку дитини

Завдання:

1. Формувати громадянську компетентність у дошкільників

2. Організувати процес розвитку музичних здібностей дошкільників на різножанровому матеріалі громадянського змісту

3. Підвищити рівень емоційної активності дітей, дієвості психологічного

супроводу проектної діяльності

4. Розвивати соціально-професійну компетентність педагогів та власний

педагогічний потенціал

Очікуваний результат:

1. Розширення меж громадянської компетентності у старших дошкільників закладу освіти

2. Якісне зростання показників розвитку таких музичних здібностей у вихованців, як : емоційний відгук на музику, інтерпретація, варіювання,

імпровізація у музично - руховому, пісенному, інструментальному

виконавстві

3. Підвищення рівня педагогічного потенціалу вихователів, батьків, музичних керівників, керівників дитячих художніх колективів

4. Подальший розвиток у всіх учасників проекту навичок спільної, партнерської взаємодії у вирішенні освітніх завдань розвитку дошкільників

ПЛАН - ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ:

№ п/п Етап реалізації проекту , термін Зміст роботи Виконавці
1. Мотиваційно-адаптивний

червень-серпень

1. Визначення назви , концептуальних положень проекту

2. Теоретичний аналіз наукових джерел, необхідних для реалізації проекту

3. Складання мети, завдань проекту

4. Оформлення музичного додатку до варіативної програми „Моє селище-моя колисаночка”

5. Складання тематичного плану ігор- занять за варіативним компонентом, плану роботи гуртка „Маска”(театралізована діяльність)

6. Офлормлення каталогу дидактично-рухових ігор з елементами драматизації

7. Визначення ресурсів: людських, матеріально-технічних, фінансових

8. Визначення індивідуальної траєкторії самоосвіти педагогів з означеної теми на основі моніторингу наявних знань.

9 . Аналіз стану матеріально-технічної бази

Творча група педагогів, члени БФ(батьки), керівники дитячих худ.колективів
2. Діагностично-прогностичний

вересень

1. Визначення очікуваного результату

2. Визначення інструментарію щодо моніторингу сформованості громадянських якостей та розвитку музичних здібностей у старших дошкільників. Провести моніторингові дослідження(первісна діагностика)

2.Створення музично-освітньої моделі щодо громадянського виховання старших дошкільників (з урахуванням новітніх технологій, методик). Обговорити її на батьківських зборах

3. Написання сценаріїв, планів-конспектів тематичних та домінантних ігор-занять

4. Створення бази даних щодо участі у проекті дитячих худ.колективів району, музичної школи

5. Визначення умов конкурсу „Моя щаслива родина”

Проектна група
3. Діяльнісно-продуктивний

Жовтень- березень

Систематична робота за освітньо-музичною моделлю:

1. Добирання музичного та літературного матеріалу

2. Придбання дитячих музичних інструментів та

виготовлення саморобних.

3. Практикування інтегрованих, тематичних та домінантних музичних занятть за річним тематичним планом „Моє селище – моя колисаночка”

4. Проведення міні-занять у гуртку „Маска”

5. Музична вітальня „Зустріч гостей рідного селища” ( з міста-побратима з Польщі)

7. Екологічне шоу „Збережемо природу рідного краю”

8. Музичні посиденьки „ Музика рідного степу”

9. Музично-творча номінація конкурсу „Моя щаслива родина”

10. Тиждень дитячого театру „Казки білої ковили”

11. Концерт „Хвалимо руки, які пахнуть хлібом”

12. Проектна діяльність: Осінь у кошику, Сорочинський ярмарок

13. Батьківські збори „Подорож”

14. Літературно-музичні композиції „Славимо день старенької людини”, „Героям селища Тельманове-слава!”

15. Свято „Батьківщина – сонечко”

16. Спортивна розвага „Веселі козачата”, „ Мала Олімпіада нашого селища”

17. Свято чистого джерельця

18. Вернісаж „ Музичні візерунки нашої історії”( про предмети місцевого історичного музею)

19. День грецького народного танцю

20. Участь у фольклорному святі селища

„ Різдвяний перегук”

Керівник проекту, вихователі старших груп,

дошкільники, школяри з дитячих художніх колективів танцю „Фламінго”, циркової студії „Арабески”

Музична школа

Батьки, діти

4. Творчо- презентаційний

Квітень-травень

1. Виготовлення і презентація музичного альбому „Дива рідного селища”

2. Оформлення і презентація збірки англійських пісеньок

про найближче довкілля „Райдуга”

3. Конкурс „Моя щаслива родина”

4. Оформлення збірки віршів на тему „Моє селище”

4. Презентація - свято з елементами

акції „Знай і зберігай рідне селище”

5. Моніторингові дослідження

( контрольна діагностика громадянської компетентності та музичних здібностей)

  1. Аналіз та удосконалення музично-освітньої моделі. Складання прогнозу на майбутнє.
  2. Висвітлення результативності роботи у ЗМІ.
Керівник проекту, проектна група,

батьки, БФ „Катрусина турбота”,

дошкільники

Опис етапів проекту:

І етападаптаційно-мотиваційний – було спрямовано на підготовку дітей дошкільного віку до активної участі у різних видах музичної діяльності громадянського змісту шляхом створення середовища, що викликало емоційний відгук дітей на народну та сучасну музику, сприяло накопиченню музичного досвіду, виникненню у них стійкої мотивації до музичної діяльності та інтересу до українського, російського фольклору. На цьому етапі використовувались індивідуальні та групові форми роботи з дітьми та спеціально розроблені методи.

Метод “прискореної адаптації”полягає у наданні за короткий термін значного обсягу і доступного для вихованців певного репертуару, створенні умов для оволодіння дітьми початковими мінімальними знаннями, уміннями й навичками, що дозволяло дошкільникам включитись у ранню сценічну діяльність, стверджувало їх у власних можливостях, суттєво підвищувало рівень інтересу до музики та зацікавленості до громадянського матеріалу.

Метод “парного навчання” передбачав постійну присутність і включеність у навчальний процес батьків, що допомагало дітям, спираючись на батьківську підтримку й приклад, адаптуватись до нового для них середовища.

ІІ етапрепродуктивно-інформаційний – було підпорядковано активізації репродуктивного мислення дошкільників, оволодінню дітьми певним комплексом інформації, музично-теоретичними елементарними знаннями, вміннями й навичками в музично-фольклорному аспекті та формування здатності до їх використання у музично-ігровій діяльності. З цією метою застосовувались колективні форми та робота малими групами, використовувалась значна кількість спеціально дібраного репертуарного музичного та мовного матеріалу, який виконував роль “тренувальних вправ” (Е.Ж.-Далькроз). На цьому етапі застосовувався широкий спектр методів, спрямованих на набуття дітьми відповідних умінь і навичок та засвоєння необхідного комплексу знань, зокрема таких: “наочно-образної музичної ілюстрації” – для освоєння та закріплення музичних знань, умінь, навичок щодо визначення засобів музичної виразності у процесі аналізу прослуханих фольклорно-музичних творів, музичних казок та їх ролі у створенні відповідного характеру, образу (за системою О.Ремізовської); “асоціативного” – передбачав виконання дітьми однієї вправи чи розспівки на фольклорному матеріалі (скоромовки, лічилки, дражнилки, звуконаслідування тощо) у характерах різноманітних персонажів або уявних образів; “співставлення відомого дітям музичного матеріалу з новим, невідомим” – дозволяв проводити порівняльний аналіз, встановлювати спільні й відмінні риси; “педагогічної активності” – полягав у вмінні педагога використовувати силу педагогічного впливу і підвищував ефективність усіх означених методів.

ІІІ етаптворчо-діяльнісний – було спрямовано на закріплення набутих знань, умінь, навичок, активізацію творчих проявів дітей у всіх видах музичної діяльності та стимуляцію їх самовираження. Для забезпечення творчого характеру процесу навчання застосовувалися методи “художнього контексту” та “Я – актор”, які допомагали дітям самовиразитися через образотворче мистецтво (малюнок, ліплення, аплікація) та через прояв акторських здібностей під час виконання багатофункціональних ролей у співі, драматизаціях, розігруваннях пісень та ігор, грі на дитячих інструментах. На цьому етапі застосовувались колективні та масові форми роботи (шумові оркестри за методикою К.Орфа), драматизація народних обрядів, дитячі ранки, свята, участь у концертних виступах), в яких дошкільники разом з партнерами по проекту мали змогу творчо проявитись, самовиразитись і набути впевненості у власних можливостях. Протягом всього часу здійснювалася психологічна підтримка малоактивних, сором’язливих дітей засобами континуальної педагогіки( центрові та кругові музичні ігри). Завдяки методу музично-репертуарних трансформацій діти і дорослі активно залучалися до творчого пошуку власних талантів: словесно- музично - творчих.

МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ.

1/111 Моніторинг рівнів сформованості громадянської обізнаності дошкільників проводився на початку та наприкінці навчального року. Для отримання результатів було використано діагностику С.А.Козлової в інтерпретації аспіранта ЛНУ ім. Т.Шевченка О.О.Стоєнної. В результаті опрацювання отриманих даних, було виявлено позитивну динаміку в сформованості понятійного та ідейного компонентів. В той самий час динаміка в сформованості термінологічного компонента незначна. Цей факт обумовлений специфікою музичної діяльності, в якій домінуючу роль відіграють емоції, а не знання.

Моніторинг рівнів розвитку музичних здібностей дошкільників здійснювався за класифікацією Б.Теплова, адаптовано до проекту, за наступним переліком:

- емоційний відгук на музику І
- виразність і координація у різних видах музичних рухів ІІ
- здатність до творчого самовираження ІІІ
- узгодженість інструментальних рухів ІV

ВИСНОВОК.

Освітня проектна діяльність „ Моє селище - моя колисаночка” стала плідною, цікавою та перспективною, тому що поряд з вирішенням науково-методичних проблем сприяла формуванню таких рис життєздатності дошкільника, які допоможуть майбутньому школяреві „безкризово” увійти в шкільне та соціальне життя.

Невирішеними остаточно залишились наступні питання:

• Засвоєння частини історико-культурних традицій малої Батьківщини ( у селищі проживає понад 20 національностей; місцевий історичний музей тривалий час не працював);
* більшого часу вимагає укладання та оформлення музичного додатка до варіативної програми „Моє селище - моя колисаночка”.

ВИКОРИСТАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА:

1. Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Наук.ред. О.Л.Кононко.-К. „Дошкільне виховання”, 2003.-стр. 243
2. Левченко Л.Л.Збірка Музичне джерельце . Х.Веста „Ранок”-2004
3. Науменко Т.І. Музичний розвиток дітей від 2 до 7 років ІЗМН „Віпол”, 1997
4. Шевчук А. Сучасні підходи до організації музичної діяльності дітей: методичні рекомендації. „Дошкільне виховання”.-2000.-№2- с. 6-7, 57
5. Белая К.Ю. Руководство ДОУ: контрольно-диагностическая функція.- м.: ТЦ „Сфера, 2004.-64с.
6. Кононова Н.Г.Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах.- М.Просвещение, 1990, -159 стр
7. Н.А.Ветлугина. Методика музикального воспитания в детском саду.-М.Просвещение.-1989.
8. Науменко Т.І.Музика діагностує .”Дитячий садок”.-2002 №12(156).-с.2
9. Романюк І.А. Збірник методичних матекріалів. Музичне виховання у дошкільному закладі.-Тернопіль:Мандрівець,2007.
10. Теплов Б.М. Способности и одаренность. М Педагогика,1985.- т.І, стр. 43
11. Циркова Н. Комплексное занятие как одно из русловий развития ємоционально-ценносного восприятия мира и искусства.-Дошкольное воспитание, 200.-с.127-131 , №4
12. Регіональна концепція виховної діяльності навчальних закладів від 12. 09. 2012
13. Методичні рекомендації з організації освітньо-виховної роботи в дошкільних навчальних закладах освіти у 2012-2013 н.році
14. Психологопедагогічні основи ефективності громадянського виховання та освіти дошкільнят . ua-referat/com
15. Садовенко С. Розвиток музичних здібностей засобами українського фольклору. К.Шкільний світ.-2008 .-стор. 70-77

Так же автор данного проекта предоставила презентации:
альбом дива рідного селища
фотоколажи проект