План роботи районного методичного об\'єднання вчителів початкових класів на 2008-2009 н.р.


Дата: . Время: .
Автор: .
Место работы: .

 П Л А Н
роботи методичного об’єднання
учителів початкових класів
на 2008-2009 навчальний рікКерівник: Кузнєцова Н.В.
Пилипчук О.Ф., методист РМКІ . АНАЛІЗ РОБОТИ


"В освіті головні цінності—дитина і педагог, здатний розвивати, захищати, оберігати її індивідуальність. А звідси—центрованість на ідеях: людина—не засіб, а мета, тому не дитину треба пристосовувати до системи освіти, а школу до неї".
На всіх етапах розвитку школи головним завданням було і залишається підвищення рівня професійної майстерності педагогів. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконавлювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи районних та шкільних методоб’єднань, так як в системі роботи методоб’єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи. Удосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою його успішної, творчої праці.
У 2007- 2008 навчальному році робота районного методичного об’єднання вчителів була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеною Національною доктриною розвитку освіти, чинним законодавством про освіту.аналіз діяльності методичного об’єднання засвідчує , що вчителі початкових класів у цілому забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти.
Члени методичного об’єднання вчителів початкових класів у 2007-2008 навчальному році працювали над проблемою „Створення умов для розвитку особистісних якостей педагога і учня, можливостей для самореалізації особистості; формування учня - творця відповідно до потреб та запитів суспільства. Формування базових компетенцій учня на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей інноваційної діяльності”.
План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2007-2008 н.р. виконано. У своїй роботі вчителі досягли певних успіхів у навчанні та вихованні молодших школярів , формуванні пізнавальної самостійності, духовної культури, національної самосвідомості учнів, розвитку зв’язного мовлення, здібностей та інтересу учнів до навчально-виховного процесу.
Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за минулий рік показав, що підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.
Виховання поваги і любові до рідної мови, пробудження почуття захоплення її красою, ліричністю, милозвучністю, виразністю, а головне, отримання знань за її допомогою - міцний і найбільш надійний гарант національного виховання. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне - на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.
Моніторинг якості освіти молодших школярів свідчить про поліпшення результативності навчання.
У процесі роботи виправдали себе такі форми як моделювання уроків і проведення їх у комп’ютерному класі, індивідуальна та групова робота із слабовстигаючими та обдарованими учнями, корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання, розробка складних тем програми, ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури.
У районі широко практикували відкриті уроки та виховні заходи. Під час районних семінарів учителі ознайомились з роботою кращих вчителів району : Фрайтер О.О., Орлової З.М. ( Свободненська ЗОШ ) за темою :,, Сучасні технології та розширення дидактичних функцій уроку”; Бітюк Н.А., Савченко В.М.( Стаоласпинська ЗОШ) - ,, Нестандартні уроки- шлях розвитку творчих здібностей школярів”, учителів Михайлівської ЗОШ –
,,Розвиток пізнавальної активності школярів на уроках природничого циклу”, Вардідзе Т.В. (Кам’янська ЗОШ)- ,, Інтегрований урок як засіб реалізації особистісно – орієнтованого навчання”, Кузнєцової Н.В. ( Гранітненська ЗОШ) , Чернявської І.Г. ( Тельманівська ЗОШ). Надія Василівна провела три майстер - класи для різних категорій вчителів за темою ,, Організація проектної діяльності учнів”. Другий рік працювала школа передового досвіду, керівник Чернявська І.Г. за темою ,,Застосування інтерактивних технологій на уроках математики” в якій були задіяні вчителі Первомайської, Мічуринської, Гранітненської, Свободненської, Греково- Олександрівської шкіл.
Однак у роботі МО початкових класів району є і недоліки:
- значна частина учнів має низький рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності;
- не завжди теоретичні знання учні вміють застосовувати практично;
- частина учнів має незначний інтерес до читання.
Тому робота педагогів повинна зосереджуватися на інтенсивній мовній практиці учнів (усній і писемній); на подоланні розриву між теорією і практикою у навчанні мови; на розкритті інтересів, нахилів та здібностей учнів з метою виявлення самостійної творчості кожної особистості; на формуванні читацьких нави-чок та інтересу до вивчення художньої літератури.
У 2008-2009 навчальному році методичне об’єднання вчителів початкових класів працюватиме над проблемою „Творче спрямування діяльності педагогічних колективів на всебічний розвиток юної особистості, формування її базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності”.

Освіта ХХІ століття - освіта для людини. Її „розвиваюча культуро-творча домінанта” визначена в Концепції загальної середньої освіти. Ця ідея підкреслюється і в Національній доктрині розвитку освіти України ХХІ ст.
Чи будуть втілені ці інноваційні документи у життя, чи залишаться вони міфами реформи, залежить від багатьох чинників об’єктивного й суб’єктивного характеру. Насамперед усе залежить від нас, освітян, а також від батьків і, звичайно ж, від нової генерації - учнів, яких ми сьогодні навчаємо й виховуємо.
І нам, вчителям початкових класів, дуже імпонує вислів І.Франка: „Учителями школа стоїть...”, у якому вбачається великий смисл, адже саме від учителя залежить майбутнє всієї нації.
МО вчителів початкових класів дбає про те, щоб школа була:
- школою радості для учня;
- школою творчості для вчителя;
- школою спокою для батьків.І1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
1. Підвищуючи науково-методичну підготовку, удосконалюючи педагогічну майстерність, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів, тісніше пов’язувати вивчення рідної мови, математики та інших предметів з розвитком мовленнєвих і пізнавальних умінь та формування національної самобутності і духовності школярів, виховання учня - творця відповідно до потреб та запитів суспільства.
2. Роботу МО спрямувати на всебічний розвиток юної особистості, вдосконалювати методичну культуру кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності.
3. Систематично знайомитись і впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.
4. Працювати над розвитком в учнів самостійного критичного та креативного мислення, здійснювати індивідуальний підхід до юної особистості, інтерактивного здобування знань.
5. Проводити систематично індивідуальну роботу з обдарованими учнями.
6. Сприяти виробленню в учнів правильного каліграфічного письма.
7. Поповнювати „банк ідей” педагогічної творчості вчителів.
9. Всебічно розвивати юну особистість.
10. Розкривати творчі здібності учнів початкових класів.
11. Проводити предметні тижні, шкільні олімпіади з математики, рідної мови.


ІІІ. ПРОБЛЕМА , НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮТЬ ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ РАЙОНУ.

Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів.
Моніторинг якості навчальних досягнень учнів з базових дисциплін

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТИ ВЧИТЕЛІВ

1. Проводити консультації для вчителів району.
                               Другий вівторок місяця: Пилипчук О.Ф., Кузнєцова Н.В.
2. Знайомити вчителів початкових класів з новітніми технологіями, сприяти втіленню в життя новітніх ідей, новою методичною літературою.
                               Пилипчук О.Ф.


V. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
1. Інструктивно-методична нарада учителів початкових класів
                                                                                    Серпень 2008 року
 - Обговорення і затвердження плану роботи методоб’єднання на 2008 – 2009 н.р., рекомендації серпневої конференції педагогічних працівників закладів освіти
                                                                                    Кузнєцова Н.В. - керівник МО
 - Про дотримання вимог нормативно-правових документів при оцінюванні навчальних досягнень учнів початкової школи.
                                                                                   Пилипчук О.Ф. – Методист РМК
 - Впровадження в роботу розроблених єдиних зразків каліграфічного письма цифр, букв та їх з’єднань.
                                                                                   Шесток Н.М. – Тельманівська ЗОШ
 - Обмін досвідом щодо рогзвитку логічного мислення учнів. Впровадження курсу ,,Математична логіка”.
                                                                                  Чернявська І.Г., Гаранжа Н.С.
 - Огляд психолого-педагогічної та методичної літератури.
                                                                                  Пилипчук О.Ф. – Методист РМК

 -  Бесіда зі шкільним психологом на тему: „Психічне здоров’я молодшого школяра: попередження насильства над дітьми в сім’ях”.
                                                                                    Щемелініна О.В. – психолог ЦПП райво


2. Формування культури мислення учнів на уроках української мови.
                                                                                  Тельманівський НВК
                                                                                        грудень
 - Доповідь на тему: ”Використання творчих вправ як засобу мотиваційного забезпечення процесу навчання рідної мови ”
                                                                                      Пилипчук О.Ф. – Методист РМК

 -  Відвідування та обговорення уроків з української мови учителів Тельманівської школи.
 -  Обмін досвідом на тему: „Інформативність уроку як засіб підвищення його результативності”.
 -  Бесіда зі шкільним психологом на тему: „Психологічні поради на допомогу вчителю”.


3. Розвиток пізнавальної діяльності учнів на уроках читання.
                                                                                   Кузнецово-Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ст.
                                                                                   грудень 2009 р.
 -  Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання.
                                                                                 Пилипчук О.Ф. – методист РВО
 -  Психологічний тренінг ,, Як покращити пам'ять дитини.
                                                                               Абраменкова А.М. – психолог ЦПП
 -  Відвідання та обговорення відкритих уроків, виховного заходу.
 - Практична робота в групах . Конструювання уроку читання за темою: Анатолій Дімаров. Для чого людині серце. 3 клас.
                                                                              Пилипчук О.Ф. – методист РВО

4. Особливості застосування інтерактивних технологій навчання в початкових класах .

                                                                            Бахчовицька ЗОШ І-ІІ ст.
                                                                              Квітень 2009 р.
 -  Перспективні шкільні технології. Теоретичний матеріал.
                                                                              Пилипчук О.Ф. – методист РВО
 -  Бесіда з психологом „Психологічний захист молодшого школяра. Способи зняття психічного напруження”.
 -  Відвідання та обговорення відкритих уроків, виховного заходу.
                                                                                Вчителі школи.
 - Дискусiя-зустрiч питання ,,Iнновацiйнi технології: пошуки, проблеми, знахiдки. Поєднання традицiйних i нетрадицiйних форм організації навчально-виховного процесу”.В рамках методичного обєднання початкових класів провести

1. Методичний бенефіс учителів початкових класів , які атестуються .
                                                     Тельманівський НВК
                                                      Жовтень 2008 р.
2. Методичну панораму уроків учителів початкових класів
                                       Гранітненська ЗОШ І-ІІІ ст.
                                        січень 2009 р.
ТЕМА: Від творчого вчителя до творчого учня

Просмотров этой странички: 19615

Методики автора сайта
Противодействие терроризму (1373)
Мобильные приложения для школьников и студентов (2519)
Розвиток творчого потенціалу педагогів (8460)
Розвиток творчих можливостей учнів (6892)
Моніторинг якості початкової освіти (11122)
Формирование бизнес культуры младших школьников (3017)
Зв'язки курсу бізнес - освіти та предметів початкової школи (3640)
План роботи творчої групи (6000)
Техника чтения младших школьников. (8877)
Файлы для создания учительских сайтов на бесплатном хостинге сервиса Narod (17730)
Обласний інтернет - конкурс (3352)
Организация работы в пришкольных лагерях (4725)
Учительский сайт создаем на бесплатном хостинге (4336)
Создание учительского сайта (5126)
Модель методичного забезпечення професійного росту педагогів (6516)
Модель «5 шагов к успеху» (5089)
Клуб педагогічної майстерності (6588)
Мастер - класс. Алгоритм (4781)
Мастер - класс (8899)
Круглый стол « Урок – форма повышения методического мастерства». (5284)
Метод проектов (4744)
Курс "Християнська етика " (4796)
Дистанционное образование учителя (3319)
Ученический проект (6072)
Дидактические игры на уроках рисования. (14636)
Наказ ,,Результати моніторингових досліджень" (13251)
Уроки изобразительного искусства (8621)
Критичне мислення (5353)
Анализ воспитательного мероприятия (7252)
Развитие критического мышления (17928)
Развитие логического мышления (7375)
Виступ на обласній конференції "Сільська школа" (5115)
План работы кружка ,, В мире информатики" (6940)
Метод проектов (5134)
Розв'язання винахідницьких задач (9647)
Вимоги до уроку (5672)
Інтерактивні форми роботи на уроках читання (19337)
Самоосвіта вчителя. (9454)
Портфолио ученика (5687)
Психолого - педагогическое обеспечение урока. (3364)
Самоанализ урока (7164)
Розвиток творчих здібностей молодих школярів при вивченні природознавства (7219)
Викладання предмета "Я і Україна" (6098)
Перелік форм та методів організації методичної роботи (8496)
План роботи школи молодого вчителя (9040)
План роботи районного методичного об'єднання вчителів початкових класів (19616)
Добірка диктантів (17542)
Творча група вчителів початкових класів (6034)
Панорама творчих уроків. (6875)
На допомогу молодому вчителю (4864)
Форми роботи РМО (14561)
Анализ урока. Методические рекомендации (45647)
Автор сайта о себе (3546)