Розвиток творчих можливостей учнів


Дата: 2012-11-27. Время: 23:51:05.
Автор: Пилипчук Ольга Фёдоровна.
Место работы: Заведующий методическим кабинетом.

Розвиток творчих можливостей учнів

«Немає абстрактного учня. Мистецтво й

майстерність навчання і виховання полягає в тому,

щоб розкривати сили й можливості кожної дитини,

дати їй радість успіху в розумовій праці...»

В.О.Сухомлинський

        Особистість виховує особистість – це азбука виховного процессу.

Природа щедро наділила кожну здорову дитину можливостями розвиватися, і потрібно лише знайти, як реалізувати ці можливості, і тоді кожен здоровий малюк зможе піднятися на найбільші висоти творчої діяльності. Творчість - доля всіх в тому чи іншому ступені, вона ж є нормальним та постійним супутником дитячого розвитку 

Л. Виготський зазначав, що "творчою ми називаємо таку діяльність, яка створює щось нове, однаково, чи буде це створене творчою діяльністю будь-якою річчю зовнішнього світу або побудовою розуму або почуття, яке живе та виявляється тільки в самій людині. ”

 Від того, як молодший школяр сприймає вчителя, залежить його ставлення до школи і до навчання. Ш.О. Амонашвілі  відзначає, що навчаючи і виховуючи, вчитель залучає дітей до матеріальних і духовних .цінностей минулих поколінь. Гуманний педагог, прилучаючи дітей до знань, одночасно передає їм свій характер, постає перед ними як зразок людяності.

            Впровадження  положень Національної доктрини, оновленого Державного стандарту початкової освіти ,     впровадження та використання сучасних педагогічних технологій -  сприяє зростанню творчої особистості дитини . Впровадження сучасних педагогічних технологій – це шлях до розвитку життєздатної творчої особистості.

Проблема творчості стала в наші дні самою актуальною, тому що саме творчі люди створюють нове, неповторне у всіх сферах людської діяльності. Розвиток креативності учнів в процесі шкільного життя  здобуває одне з найважливіших значень.

Творчість є однією із складних і таємничих явищ людського життя. Це – діяльність, яка породжує щось якісно нове,  їй властива  неповторність, оригінальність та певна унікальність. Це створення нових за задумом цінностей. У Філософському словнику дається таке означення творчості: "Творчість - процес людської діяльності, що створює якісно нові матеріальні і духовні цінності".    

 Творчість - вищий рівень логічного мислення. К.Станіславський писав, що творчість - це напруження всіх духовних сил людини. Загалом творчість розглядається як діяльність людини, спрямована, за влучним визначенням С.Рубінштейна, на створення чогось нового, «оригінального, що входить не лише в історію розвитку самого творця, а й в історію науки, мистецтва».

Це означає:

·         проникливе спостереження за явищами;

·         гнучкість мислення та уяви в їх складному поєднанні;

·         вибіркове запам’ятовування;

·         вольове напруження, реалізоване в наполегливому пошуку відповіді;

·         пильна увага;

·         емоційна наснага (натхнення).

Педагогічна творчість має свої особливості:

·       Вона спрямована на особистість учня, що розвивається. Тому вчителю  необхідно дотримуватись принципу “Не нашкодь!”;

·      Вона  пов’язана з навчально-виховним процесом і саме тому  повинна мати тільки позитивний результат;

·       Її характеризує обмеженість в   часі.  Будь-яка  педагогічна ситуація вимагає негайного аналізу та  дій. Імпровізаційна готовність учителя  одне з найважливіших умінь;  

·       Педагогічна  творчість  здійснюється в процесі публічної діяльності, а це  в свою чергу вимагає від учителя вміння управляти особистим психічним станом.

Творча активність  вчителів -  є потяг до перетворюючої діяльності, спрямованої на вдосконалення та забезпечення якості навчально-виховного процесу, на нестандартне вирішення різноманітних педагогічних ситуацій.  

Тільки у творчого вчителя можуть вирості творчі діти.

Творчі здібності особистості - це синтез її властивостей і рис характеру, які характеризують ступінь їх відповідності вимогам певного виду навчально-творчої діяльності і які обумовлюють рівень результативності цієї діяльності.

Творчі здібності самі по собі не гарантують творчих здобутків. Для їх досягнення необхідний "двигун", який запустив би в роботу механізм мислення, тобто необхідні бажання і воля, потрібна "мотиваційна основа".

Дослідник Н.Янчук, говорячи про роль учителя в розвитку творчих здібностей учнів, зазначає, що творчість як складне соціально-психологічне явище виявляється на особистісному рівні, але це явище треба формулювати, стимулювати. Адже людина має великі творчі можливості, хоча вона й не завжди вірить у власні сили, тому її потрібно заохочувати до творчої діяльності.

Творчість може проявлятися за різними напрямками:

·         науковий;

·         технічний;

·         ігровий;

·         управлінський;

·         музичний;

·         образотворчий;

·         навчальний.

Що  ж потрібно для творчості? Оригінальність, нові думки і дії, високий рівень знань, уміння аналізувати явища, порівнювати узагальнювати, систематизувати, багато працювати.

Творча  людина повинна володіти такими якостями : доводити розпочату справу до кінця; сміливість думки; уміння бачити більше, ніж інші.

Яку роль відіграють загальні можливості в дитячій творчості? Оскільки можливості мають анатомо-фізіологічну основу, яка виявляється в задатках, творчість залежить від спадкових рис.

Загальні можливості відіграють вирішальну роль у творчості. Дитяча творчість має такі особливі властивості:

·         прагнення до знань;

·         бажання самостійної діяльності;

·         виявлення стійких творчих інтересів;

·         цілеспрямованість, наполегливість у розв’язанні завдань.

Алгоритм роботи вчителя з розвитку  творчості учнів.

1. Спочатку треба визначити, які задатки дитини варто розвивати.

2. Загальні можливості - основа творчості - розвиваються як логічне мислення: вчителі знаходять причинно – наслідковий  зв’язок, порівнюють, узагальнюють, абстрагують, збирають і поширюють інформацію, дають завдання підвищеної складності, використовують прискорений темп навчання учнів, добирають основний вид діяльності.

3.  Керування  творчістю учня. Досліджувати його розвиток у поступі. Використовувати прийоми з розвитку творчості, а саме, прийоми з розвитку творчості пов’язані зі специфікою навчального предмета. Вони досить конкретні.

Шляхи  розвитку   творчих можливостей учня:  

·         Через поступовий перехід від репродуктивного мислення до продуктивного, а відтак до творчого.

·         Використовуючи фантастичну уяву.

·         Навчаючи запам’ятовувати зразки.

·         Підтримуючи впевненість у своїх творчих можливостях.

·         Створюючи умови для самовираження в межах своїх можливостей.

·         Фіксуючи прогрес у розвитку загальних можливостей.

 Вчитель   використовуючи педагогіку співробітництва, педагогіку оптимізму і успіху, проблемне навчання, діалог як форму творчої діяльності,    евристичні методи навчально-творчої діяльності, самостійну роботу учнів,   розвиває творчість учнів. Для  успішного формування у учнів якостей творчої особистості  варто  їм надавати максимум можливостей для випробовування себе в творчості, причому починати треба з найпростіших завдань. Навчання творчості має відбуватися в першу чергу і в основному на програмному навчальному матеріалі з різних предметів, а в разі потреби й на спеціально побудованій системі задач. Засвоюючи досвід творчої діяльності, характерні для неї процедури, учні набувають здібності видозмінювати ті стереотипи мислення, яким вони вже навчилися, вчаться відмовлятися від стереотипів, конструювати нові підходи до осмислення раніше засвоєного або нового змісту.   

Література

Сухомлинський В.О. Сто порад учителю.  

Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: Пси-хол. очерк: Кн. для учителя. - 3-е изд. - М: Просвещение, 1991. - 93 с.

Грузенберг С. О. Психология творчества. - Минск, 1923.

Давиденко А. А. Науково-дослідницька діяльність учнів - членів Малої академії наук України: Посібник для вчителів та учнів. - Чернігів, РВВ ЧОІППО, 2001.-38с.

Калошин В. Ф., Гоменюк Д. В.  Розвиток творчості учнів. Х.: ВГ «Основа», 2008

Просмотров этой странички: 6892

Методики автора сайта
Противодействие терроризму (1373)
Мобильные приложения для школьников и студентов (2519)
Розвиток творчого потенціалу педагогів (8460)
Розвиток творчих можливостей учнів(6893)
Моніторинг якості початкової освіти (11122)
Формирование бизнес культуры младших школьников (3017)
Зв'язки курсу бізнес - освіти та предметів початкової школи (3641)
План роботи творчої групи (6000)
Техника чтения младших школьников. (8877)
Файлы для создания учительских сайтов на бесплатном хостинге сервиса Narod (17730)
Обласний інтернет - конкурс (3352)
Организация работы в пришкольных лагерях (4725)
Учительский сайт создаем на бесплатном хостинге (4336)
Создание учительского сайта (5126)
Модель методичного забезпечення професійного росту педагогів (6516)
Модель «5 шагов к успеху» (5089)
Клуб педагогічної майстерності (6588)
Мастер - класс. Алгоритм (4781)
Мастер - класс (8899)
Круглый стол « Урок – форма повышения методического мастерства». (5284)
Метод проектов (4744)
Курс "Християнська етика " (4796)
Дистанционное образование учителя (3319)
Ученический проект (6072)
Дидактические игры на уроках рисования. (14636)
Наказ ,,Результати моніторингових досліджень" (13251)
Уроки изобразительного искусства (8621)
Критичне мислення (5353)
Анализ воспитательного мероприятия (7252)
Развитие критического мышления (17928)
Развитие логического мышления (7375)
Виступ на обласній конференції "Сільська школа" (5115)
План работы кружка ,, В мире информатики" (6940)
Метод проектов (5135)
Розв'язання винахідницьких задач (9647)
Вимоги до уроку (5673)
Інтерактивні форми роботи на уроках читання (19337)
Самоосвіта вчителя. (9454)
Портфолио ученика (5687)
Психолого - педагогическое обеспечение урока. (3364)
Самоанализ урока (7164)
Розвиток творчих здібностей молодих школярів при вивченні природознавства (7219)
Викладання предмета "Я і Україна" (6098)
Перелік форм та методів організації методичної роботи (8496)
План роботи школи молодого вчителя (9040)
План роботи районного методичного об'єднання вчителів початкових класів (19616)
Добірка диктантів (17542)
Творча група вчителів початкових класів (6034)
Панорама творчих уроків. (6875)
На допомогу молодому вчителю (4864)
Форми роботи РМО (14562)
Анализ урока. Методические рекомендации (45647)
Автор сайта о себе (3546)