Бізнес - освіта молодших школярів


Дата: 2012-01-21. Время: 18:55:54.
Автор: Кузнецова Н.В., Пилипчук О.Ф..
Место работы: .

 
Міжпредметні зв’язки
програмового курсу початкової школи  з бізнес освітою        У Національній доктрині розвитку освіти в Україні підкреслюється. що необхідно створити умови для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України. Тому формування духовних основ особистості, життєвої компетентності в умовах ринкової економіки передбачає розробку нових підходів до таких сфер як економічне та духовне виховання. Вивчення економіки в молодшому шкільному віці допоможе дітям розвинути економічне мислення, засвоїти певний понятійний апарат так необхідний для орієнтації в сучасному ринковому світі, набути елементарних навичок поведінки в умовах ринку.
Уже в початковій школі необхідно формувати у дітей шанобливе ставлення до людей ,що їх оточують, до результатів їх трудової діяльності. Школярі з перших років навчання повинні усвідомити, що всі матеріальні й духовні цінності навколо них створені працею мільйонів людей, які доклали величезні зусилля, і призначені служити на благо людей. Проте, вирішення цього питання ускладнюється тим ,що економіку не внесено до базового плану початкової школи. Запропоновані ж програми з бізнес-освіти потребують витрати додаткового часу, який не передбачений в педагогічному навантаженні вчителів. Тому, на наш погляд ,на цьому етапі існує інший шлях - застосування міжпредметних зв’язків економіки з предметами базового плану початкової школи. Це дасть змогу комплексно підійти до виховання й навчання, сформувати необхідні елементарні бізнес - знання, бізнес – культуру, уміння правильно орієнтуватися у різних життєвих ситуаціях, виховати ініціативних, впевнених, успішних громадян нашої держави.
        Виходячи з вищезазначеного, ми спробували на різних уроках та позакласних заходах ненав’язливо та відповідно до теми включати невеликий за обсягом цікавий матеріал економічної тематики. Щоб ця робота мала системний та змістовний характер, треба було проаналізувати окремі навчальні програми, визначитися з предметами, на основі яких можна здійснювати міжпредметні зв’язки для введення і вивчення економічних понять, категорій, законів, системного засвоєння економічних знань молодшими школярами
        Насамперед, це стосується уроків математики, природознавства, громадянської освіти, художньої праці . Першим кроком в цій справі може бути , зокрема, вдосконалення теоретичної бази шкільного курсу , орієнтація програми на формування та розвиток в учнів умінь та навичок виконання простих економічних розрахунків, дослідження математичних моделей різних економічних ситуацій, збагачення змісту задач, складання описів реальних економічних процесів. Саме цьому питанню велику увагу приділив в своїй статті „Задачі з економічним змістом” М.В. Богданович. Саме розв’язування задач з виробничо-економічним та соціально – економічним змістом є одним із засобів розвитку економічного мислення учнів. Ці задачі можна поділити на 2 групи : задачі, спрямовані на закріплення вмінь та навичок оперування економічними показниками, що потребують виконання розрахунків за відомими алгоритмами, задачі - проблеми, що стимулюють продуктивну розумову діяльність, моделюють процес мислення з огляду на реальні економічні ситуації. З першої групи задач посильними для молодших школярів можна вважати задачі з одним –двома поняттями . Ось які економічні знання можуть отримати учні при розв’язанні задач І групи
 

Економічні поняття Види задач
Продуктивність праці Зведення до 1
Вартість продукції Знаходження ціни покупки, кількість, ціна добутку. Пропорційне ділення продукції
Курс валюти Зведення до1
Раціональна покупка Різницеве порівняння. Обмін двох добутків або сум
Потреби, можливості Різницеве порівняння . Вибір двох добутків
Поділ праці , продуктивність праці Зведення до 1, різницеве порівняння добутків
Заробітна плата Збільшення числа у  кілька разів, ділення на частини, пропорційні даним числам
Продуктивність праці Сума двох добутків
Визначення економічного ефекту (прибутку, збитку, рентабельності) Різницеве  порівняння двох добутків, сум, знаходження
числа за його дробом
 

 
        На жаль, на уроках такі задачі розв’язуються без вживання економічних термінів. Наприклад, задачі на зведення до одиниці допомагають визначити продуктивність праці, а задачі на знаходження суми двох добутків- визначити спільну працю і т. д. Та попрацювавши над задачами із вживанням термінів, переконалися, що виконання таких завдань, сприяє розвитку логічного, математичного мислення дитини ,підвищенню зацікавленості як економікою так і математикою, допомагає розкрити економічні залежності і взаємозв’язки, показує вплив різних показників на кінцевий результат господарчих рішень, ненав’язливо формує елементарні економічні знання. А сам процес вирішення проблеми відпрацьовує уміння застосовувати отримані знання на практиці.
        Задачі другої групи за змістом вміщують більше інформації для розмірковування і ґрунтуються на прикладному аспекті , умінні аналізувати , знаходити правильне рішення, встановлювати потрібні взаємозв’язки. На наш погляд , цим задачам слід приділяти більше уваги в процесі вивчення математики.
Не менш важливою , на нашу думку, є інтеграція економічних знань з природознавством, трудовим навчанням, громадянською освітою та українською мовою.
        Інтеграція економіки та природознавства дозволяє системно використовувати економічні поняття ,виховувати економічну культуру ,закладати основи екологічного світогляду. Ще В.О. Сухомлинський зазначав, "що маленька людина....повинна побачити і зрозуміти, у чому коріння нашого життя, від чого залежить те, що у нас на столі хліб та масло, м’ясо та молоко, що ми дихаємо свіжим повітрям."(6с585)        Отже, дитина повинна пам’ятати, що вона є одним цілим з природою , що людина несе відповідальність за майбутнє нашої планети. А педагог , в свою чергу, має навчити дітей бачити і розуміти єдність людини з природою , переживати турботу і тривогу за збереження та примноження природних багатств.
        Аналіз програми початкової школи дає змогу стверджувати , що через весь курс трудового навчання наскрізною лінією проходять економічні поняття, з’ясовуються шляхи раціонального використання робочого часу, організації праці, запровадження нових технологій, оцінювання економічної ефективності виробничих процесів. Таким чином, здійснюється цілеспрямоване виховання грамотного господаря, який має усвідомити універсальну цінність природи, необхідність раціонального використання її ресурсів і бути готовим взяти активну участь у вирішенні різноманітних економічних проблем.
        Економічні поняття добре засвоюються на матеріалі уроків читання. Про природні ресурси та їх раціональне використання можна поговорити, вивчаючи твори С.Носань "Ялинка" та Олександра Олеся  "Ялинка". Поняття про трудові ресурси та технологічний процес учні отримають ознайомившись з творами Т.Коломієць "Хліб"  та білоруською народною казкою"Легкий хліб"  Народна мудрість стверджує, що тільки повсякденна натхненна праця може дати добрі результати. Опрацьовуючи твір Миколи Сингаївського „Осіння гра ”, діти визначають потреби білочки (грибів насушити, запастись горіхами, жолудями, шишками, дупло вимостити, утеплити, поміняти шубку, погратися в хованки) . Отже , наведені приклади розкривають значні можливості використання курсу читання для здійснення міжпредметних зв’язків з економікою, духовно-економічного виховання.
        Набуття ділових якостей допомагає дитині самоствердитися в пізнанні нових сторін життя і разом з тим і власної індивідуальності. Школярі вчаться самовиражатися, бути реалістами, переживати невдачі, будувати власні плани, накреслювати шляхи їх виконання. Вони вчаться самостійно думати ,аналізувати, здобувати необхідні знання та застосовувати їх в нових ситуаціях.
        Слід зазначити, що застосування міжпредметних зв’язків між економічними знаннями та громадянською освітою, історією України дають змогу розкрити такі економічні категорії, як ринок, гроші, потреби, праця, підприємницька діяльність, бюджет, ресурси, обмін тощо, не тільки з боку економіки, а й духовності, історії українського народу. Школярі, ознайомлюючись з народними традиціями, святами, обрядами, звертають увагу на духовні цінності українського народу працелюбність, милосердя взаємодопомогу, поважне ставлення до старших, турботу про природу. На таких уроках у дітей поступово формується економічне мислення , система поглядів, принципів, норм поведінки в умовах ринкового суспільства , розвивається критичне мислення, уміння вирішувати складні проблеми, порівнювати різні точки зору, робити вибір. Вони знайомляться з життям та діяльністю людей , потребами та обмеженістю їх задоволення.
        Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок , що у програмі початкової школи є всі підстави для усвідомлення економічних понять, їх духовного спрямування засобами різних навчальних предметів. Завдяки таким заняттям діти вчаться виконувати різні соціальні ролі , ставити відкриті запитання, правильно розподіляти час, бути гнучкими у стосунках з людьми, разом з тим поважати їх, як партнерів, прислухаються до інших думок, відстоюють свої ідеї. Все це сприяє соціалізації особистості в сучасних умовах, всебічному розвиткові дитини як цілісної особистості формуванню її життєвої компетентності.

Література:

1. Богданович М. В Задачі з економічним змістом //Початкова школа.2000.№9-С.41-45.)
2. Сухомлинський В. О.Вибрані твори-Т-5.Статті.-К.Рад.школа,1980.
3. Шпак О.Т. Соціально-педагогічна проблема економічна освіта учнівської молоді/Освіта і управління,1998 №3-С.110-118.)
 

Просмотров этой странички: 3640

Методики автора сайта
Противодействие терроризму (1373)
Мобильные приложения для школьников и студентов (2519)
Розвиток творчого потенціалу педагогів (8460)
Розвиток творчих можливостей учнів (6892)
Моніторинг якості початкової освіти (11122)
Формирование бизнес культуры младших школьников (3017)
Зв'язки курсу бізнес - освіти та предметів початкової школи(3641)
План роботи творчої групи (6000)
Техника чтения младших школьников. (8877)
Файлы для создания учительских сайтов на бесплатном хостинге сервиса Narod (17730)
Обласний інтернет - конкурс (3352)
Организация работы в пришкольных лагерях (4725)
Учительский сайт создаем на бесплатном хостинге (4336)
Создание учительского сайта (5126)
Модель методичного забезпечення професійного росту педагогів (6516)
Модель «5 шагов к успеху» (5089)
Клуб педагогічної майстерності (6588)
Мастер - класс. Алгоритм (4781)
Мастер - класс (8899)
Круглый стол « Урок – форма повышения методического мастерства». (5284)
Метод проектов (4744)
Курс "Християнська етика " (4796)
Дистанционное образование учителя (3319)
Ученический проект (6072)
Дидактические игры на уроках рисования. (14636)
Наказ ,,Результати моніторингових досліджень" (13251)
Уроки изобразительного искусства (8621)
Критичне мислення (5353)
Анализ воспитательного мероприятия (7252)
Развитие критического мышления (17928)
Развитие логического мышления (7375)
Виступ на обласній конференції "Сільська школа" (5115)
План работы кружка ,, В мире информатики" (6940)
Метод проектов (5135)
Розв'язання винахідницьких задач (9647)
Вимоги до уроку (5673)
Інтерактивні форми роботи на уроках читання (19337)
Самоосвіта вчителя. (9454)
Портфолио ученика (5687)
Психолого - педагогическое обеспечение урока. (3364)
Самоанализ урока (7164)
Розвиток творчих здібностей молодих школярів при вивченні природознавства (7219)
Викладання предмета "Я і Україна" (6098)
Перелік форм та методів організації методичної роботи (8496)
План роботи школи молодого вчителя (9040)
План роботи районного методичного об'єднання вчителів початкових класів (19616)
Добірка диктантів (17542)
Творча група вчителів початкових класів (6034)
Панорама творчих уроків. (6875)
На допомогу молодому вчителю (4864)
Форми роботи РМО (14562)
Анализ урока. Методические рекомендации (45647)
Автор сайта о себе (3546)