Модель методичного забезпечення професійного росту педагогів сільської школи


Дата: 2011-02-19. Время: 11:47:57.
Автор: Пилипчук О.Ф..
Место работы: Методист РМК.

Модель методичного забезпечення професійного росту педагогів сільської школи

Методичне забезпечення будь-якого педагогічного процесу представляє сукупність засобів, правил, вибір яких дозволяє педагогу вирішувати поставлені перед ними завдання. Воно включає в себе різні варіанти змісту педагогічної діяльності, форми і методи, що забезпечують досягнення поставлених педагогом цілей по відношенню до конкретної дитини і групи учнів.
Метою методичного забезпечення освітнього процесу в районі - є створення умов для постійного вдосконалення педагогічної діяльності, приведення його у відповідність з сучасними досягненнями науки і практики, стимулювання інноваційної діяльності педагогів та педагогічних колективів.
Основними завданнями, реалізація яких дозволить зробити методичне забезпечення адекватним сучасним вимогам, є наступні:
- Створити умови для доступності науково-педагогічної інформації кожному педагогові відповідно до його професійними потребами;
- Зробити можливим трансформацію передового досвіду діяльності педагогів району;
- Впроваджувати моніторинг, що дозволяє відстежувати ефективність методичного забезпечення освітнього процесу;
- Сприяти формуванню атмосфери творчості і пошуку в педагогічних і шкільних колективах.
Основними критеріями методичного забезпечення є: ефективність професійної педагогічної діяльності (зростання якості освіти, вихованості та соціалізації учнів), творче зростання педагогів, впровадження нових педагогічної технологій.
Основні функції методичного забезпечення.
• Функція впровадження результатів наукових досліджень у практику. Вона передбачає:
- аналіз наукової та методичної літератури, виявлення в ній рекомендацій, які допомагають при вирішенні проблем що виникають на практиці ;
- деталізацію рекомендацій з метою полегшити їх впровадження у реальну практику;
- оцінка ефективності застосування рекомендацій, розроблених на основі наукових досліджень.
• Функція узагальнення і трансляції педагогічного досвіду. Вона означає:
- аналіз практики вирішення педагогічних завдань;
- виявлення педагогічних засобів, що забезпечують найкращий педагогічний результат;
- аналіз найбільш типових труднощів, що зустрічаються в педагогічній практиці.
• Функція поточної методичної допомоги. Вона передбачає:
- консультування педагогів з метою допомоги їм у виборі літератури для вирішення педагогічних завдань;
- аналіз виникаючих у педагогів труднощів і труднощів, надання їм допомоги у вирішенні професійних проблем;
- розробку поточних методичних матеріалів для проведення з учнями різноманітних занять та заходів.
Остання функція в більшій мірі реалізується в школах керівниками методичних об'єднань та педагогами-наставниками.
Основним недоліком у методичній роботі є забезпечення репродуктивного відтворення досвіду, а не його творчий розвиток. При цьому значну роль відіграє суб'єктивний фактор, що залежить від позиції тих, хто знайомить педагогів з даним досвідом або результатами наукових досліджень.
Для розвитку системи методичного забезпечення в районі необхідний істотний перегляд підходів до організації методичної роботи з педагогами.
В якості основної ідеї, реалізація якої покликана суттєво покращити методичне забезпечення педагогів, є індивідуально орієнтований підхід.
Суть цієї ідеї полягає у відмові від уніфікації педагогічної допомоги кожному педагогу. У сучасній практиці методичне забезпечення більшою мірою направлена як би "зверху вниз", тобто педагогам пропонується жорстко певна схема підвищення їх професійного рівня, або, в кращому разі, "меню", з якого педагог може вибрати свою схему методичного забезпечення.
Заміна уніфікованого підходу на індивідуально орієнтований передбачає перехід на методичне забезпечення, орієнтоване на професійні потреби кожного педагога, створення умов для реалізації індивідуальної траєкторії його творчого зростання.
Такий підхід не виключає участі педагогів у традиційних формах підвищення кваліфікації. Однак це участь має бути засноване на виборі педагогом адекватних форм професійного самовдосконалення.
Індивідуально орієнтований підхід до підвищення професіоналізму педагогів здійснюється, якщо реалізуються такі принципи.
Принцип "зони найближчого розвитку", обгрунтований Л.С. Виготським для навчання дітей, цілком може розглядатися в якості принципу методичного забезпечення педагогічної діяльності. У якості "зони найближчого професійного розвитку" виступає та зона, в якій педагог за допомогою своїх колег, вчених, досліджуваної літератури може вирішити виниклі проблеми в професійній діяльності. При цьому "зона найближчого професійного розвитку" для кожного педагога суто індивідуальна. Реалізація даного принципу передбачає:
вивчення професійних труднощів, виявлення проблем у діяльності педагога;
актуалізацію необхідних для професійного зростання знань і умінь (надання допомоги педагогу в усвідомленні своїх професійних труднощів і проблем);
визначення індивідуальних завдань підвищення педагогічної кваліфікації;
складання програми професійного зростання педагога;
систематичну оцінку рішення поставлених завдань і реалізації програми, їх коректування.
Принцип поєднання індивідуальних і групових форм вивчення нових педагогічних технологій передбачає, що кожен педагог, вибираючи свою форму вивчення нових педагогічних технологій, може об'єднатися з іншими педагогами або включитися в роботу спеціально організованих груп з вивчення педагогічної теорії та практики. Реалізація даного принципу передбачає:
вивчення професійних проблем, інтересів, потреб педагогів, їх класифікацію і визначення найбільш поширених, типових запитів педагогів;
визначення затребуваною тематики методичної роботи і відповідно різних групових форм підвищення кваліфікації;
надання можливості кожному педагогові вибирати свої способи і форми підвищення майстерності, добровільно брати участь в різних семінарах, на курсах і в інших формах методичної роботи;
можливість самому педагогу запропонувати індивідуальну форму підвищення кваліфікації.
Принцип стимулювання творчого зростання педагогів на основі розробленої системи моральних і матеріальних стимулів вимагає створення умов для формування мотивації професійного самовдосконалення. Серед мотивів можна виділити наступні: мотиви успіху, подолання професійних труднощів, спрямовані на поліпшення матеріального благополуччя, професійного визнання, кар'єрні мотиви та ін
Суб'єктом стимулювання професійного вдосконалення можуть виступати керівники освітнього закладу, колеги, а також учні, оцінка та визнання яких є найбільш яскравим підтвердженням професіоналізму педагогів. Реалізація даного принципу передбачає:
систематичне відстеження результатів діяльності, об'єктивну оцінку професійного росту педагогів та педагогічних колективів;
надання допомоги педагогу, педагогічному колективу у визначенні тих сфер діяльності, де можна досягти успіху, проявити свої сильні сторони, показати зразок вирішення проблеми для інших своїх колег;
визначення системи засобів, що спонукають кожного до пошуку і творчості, з урахуванням особливостей педагогів, їх можливостей;
розробку положень про колективних та індивідуальних конкурсах, оглядах за результатами інноваційної, творчої діяльності педагогів;
підтримку, заохочення ініціативи педагогів у постановці та вирішенні професійних проблем, цілеспрямовано займаються самоосвітою.
Принцип безперервності і наступності в методичному забезпеченні навчального процесу передбачає постійне професійне зростання педагогів, а також облік рівня їх реальної професійної підготовленості до педагогічної діяльності. Необхідно піти від того, що педагог, підвищуючи кваліфікацію, як би починає все спочатку, повторюючи пройдене. Цей принцип означає:
забезпечення цілісності, систематичності діяльності методичної служби в районі;
координацію, узгодженість діяльності всіх установ, що беруть участь у підвищенні кваліфікації педагогів ( ІРРО, районний методичний кабінет, районне методоб'єднання тощо);
збереження традицій раніше використовуваних ефективних засобів підвищення професійної майстерності, а також впровадження нових, особистісно орієнтованих, активних форм методичної роботи;
врахування досвіду, рівня підготовленості, попередніх форм підвищення кваліфікації педагога, а також визначення перспектив його професійного зростання, вибір форм і методів методичної роботи, що забезпечує розвиток творчих здібностей і передбачає велику самостійність і відповідальність педагога.
Районний методичний кабінет (РМК) є організатором роботи з підвищення професіоналізму педагогів у районі. Він взаємодіє з різними навчальними, науковими та освітніми установами. Центром прояву і розвитку професіоналізму повинна стати сама школа.
Зміст і форми методичного забезпечення професійного росту педагогів повинні визначатися з урахуванням названих вище функцій і принципів.
Адекватною переліченим принципам може стати така комплексна форма організації методичного забезпечення, як модерація, завоювала собі авторитет у європейських країнах. Того, хто організовує цю форму, називають модератором.
Найважливіша функція модератора - служити посередником між педагогами і змістом сучасної, актуальної інформації, між експертом і дилетантами, між людьми різних поглядів і переконань. Його роль - наводити мости, встановлювати взаємини.
З поняттям "модератор" асоціюються такі якості, як наявність інтуїції, вміння вести бесіду та дискусію, гнучкість, дипломатичність. Бути модератором зовсім не означає стояти на вищому щаблі ієрархії по відношенню до учасників процесу підвищення кваліфікації. Перш за все це означає ініціювати процес навчання, підвищення педагогічної майстерності, служити самоосвіти педагогів у групі і управляти ними на основі рівноправного партнерства при наявності високого ступеня предметної та організаторської компетентності.
Модерація передбачає створення творчих (проблемних) груп педагогів, що працюють під керівництвом модератора з числа найбільш досвідчених вчителів.
Модерацію як форму характеризують такі ознаки:
учасники діяльності (групи дорослих слухачів-вчителів і "команди" керівників-модераторів);
педагогічні завдання, які вирішуються за допомогою цієї форми (пошук шляхів вирішення проблем у процесі підвищення кваліфікації вчителя);
набір актів, ситуацій (оригінальна дидактика модерації);
алгоритм діяльності (хід процесу, фази кожного з його ланок на тому чи іншому етапі);
конкретні умови (тимчасові рамки, середа навчання).
Позитивний результат при модерації дає лише такий тип відносин, який передбачає об'єднання особистостей як індивідуальностей. Якщо твердження існування іншого як особистості передбачає визнання його права на самовизначення, свободу і, в тому числі, на несхожість іншого, на невідповідність інтересам іншого, то при союзі індивідуальностей їх відносини початково повинні включати принципи різних і права на вибір спілкування відповідно до цього принципу як на рівні відносин "керівник-модератор - слухач", так і на рівні "слухач-слухач".
Однією з найважливіших складових модерації є особистість керівника-модератора.
Будучи референтом, він повідомляє слухачам семінару певний зміст, закладений у програму; як консультант він налагоджує контакти з групою й усередині групи, враховуючи особистісні якості кожного, підтримує необхідну психологічну атмосферу; як керівника він координує роботу і керує процесом навчання. Всі вищеназвані функції модератора взаємопов'язані, і тільки в єдності вони дають очікуваний результат.
За допомогою модерації робиться спроба вирішити проблеми школи і вчителя, використовуючи індивідуальний професійний досвід учасників процесу підвищення кваліфікації вчителя. Однією з головних педагогічних завдань при цьому є аналіз, осмислення, освоєння передового педагогічного досвіду та його неформальний перенесення на рівень школи.
Вирішенню вищеназваної педагогічного завдання сприяє використання у рамках модерації оригінальної дидактики.
Автори ідеї застосування модерації в процесі підвищення кваліфікації вчителя (П. Браунек, У. Даушер, Г. Ізраель, Н. Поссе) пропонують алгоритм діяльності, який в загальному вигляді виглядає таким чином:
Введення.
Орієнтація.
Обробка проблеми.
Закріплення результатів.
Підведення підсумків, оцінка.
Важливо, щоб комплектування груп відбувалося не за територіальною ознакою, а виходячи з професійних інтересів педагогів. Групи можуть складатися як з представників ряду шкіл, так і з представників однієї або двох шкіл.
На районом рівні доцільна підготовка вчителів-модераторів. Основу такої підготовки повинно складати навчання роботі з групою в режимі творчого пошуку.
Модерація як комплексна форма підвищення професійної майстерності педагогів пов'язана з іншими формами методичної роботи, не виключає, а збагачує їх. Вона повинна органічно вписатися в систему методичної роботи району.
Однією з основних структур методичної роботи є методичні об'єднання (МО), участь в діяльності яких для всіх педагогів є обов'язковим. Методичні об'єднання створюються в районі, а також у школі, якщо в ній працюють три і більше педагогів даного профілю. Методоб'єднання бувають предметними, для вчителів початкових класів, класних керівників, керівників клубних об'єднань.
На засіданнях МО розглядаються питання підвищення теоретичного і методичного рівнів організації навчальної та виховної роботи, вивчаються сучасні концепції, передовий педагогічний досвід, нормативні документи, обговорюються результати навчання і виховання учнів, здійснюється обмін досвідом роботи. Районні засідання МО проводяться також на базі шкіл, де може бути представлений творчий звіт установи, окремих педагогів, організовано відкриті навчальні та виховні заходи.
Ефективною формою методичної роботи в районі та школі є тимчасові і постійні проблемні групи, які створюються для вирішення конкретної проблеми. У проблемні групи можуть об'єднуватися педагоги, які цікавляться яким-небудь питанням і бажаючі вивчити його, а результати вивчення включити в практику своєї роботи; або педагоги, що відчувають труднощі в якій-небудь сфері своєї діяльності, що прагнуть подолати їх, щоб досягти кращих результатів. Можуть формуватися проблемні групи при підготовці педагогічних рад, творчих звітів, конференцій.
Доцільно створення в районі і на базі освітніх установ школи передового досвіду, які дозволять виявити і поширити досвід, сучасні і затребувані ідеї серед педагогів і колективів установ. Формами роботи такої школи можуть бути спеціально організовані стажування в установах, у конкретних педагогів, зустрічі з досвідченими педагогами, заходи, уроки, що проводяться висококваліфікованими фахівцями.
"Школа початківця педагога" допоможе більш успішно адаптуватися випускникам вузів, які розпочинають педагогам, дозволить швидше знайти відповіді на складні для новачка питання, швидше домогтися успіху в роботі з дітьми. Основними формами роботи такої школи можуть бути лекції за заявками педагогів, тренінги, консультації, практикуми, стажування у досвідченого колеги та ін
Серед різноманітних напрямків та форм методичного забезпечення професійного росту педагогів особливе місце займає методична робота в школі, де повинні бути створені умови для розвитку творчого потенціалу педагога, його індивідуальності. Відповідальність за організацію методичної служби в школі покладається на заступника директора з навчально-виховної роботи. Основні напрямки методичної служби в школі, зміст і форми її діяльності, структуру визначає педагогічна рада.
Координуючим центром методичної роботи в школі є методичний рада, яка створюється у великих школах або в опорній школі, де об'єднуються кілька невеликих шкіл. До складу методсовет входять заступники директора, керівники методоб'єднань, кращі педагоги. Очолює раду один із заступників директора. Засідання ради проводяться один раз на чверть. Методсовет визначає стратегічні напрями розвитку методичної служби, планує і організовує роботу над єдиною методичною темою, курирує діяльність шкіл передового досвіду та молодого вчителя, контролює роботу методичних об'єднань, організовує науково-практичні конференції, сприяє самостійного і добровільного вибору педагогами форм підвищення своєї кваліфікації.
Методсовет курирує також діяльність методичного кабінету, який працює під керівництвом заступника директора і забезпечує створення необхідної методичної бази в установі.
Систематизації методичної роботи в школі, створення атмосфери колективного пошуку і творчості, формування та розповсюдження передового педагогічного досвіду, включеності кожного в дослідну діяльність, роботу з самовдосконалення сприяє організація діяльності педагогічного колективу з розробки єдиної методичної теми.
Єдина методична тема затверджується на педагогічній раді, і робота по ній може здійснюватися протягом 3-5 років, при цьому на кожен рік тема може конкретизуватися. Кожному педагогу пропонується визначити один з аспектів проблеми (подпроблем) для власної розробки. У зв'язку з цим необхідно познайомити педагогів з організацією і методами педагогічного дослідження, продумати підготовку і проведення колективного дослідження з обраної теми.
Вибір педагогом проблеми для розробки в рамках єдиної методичної теми може бути пов'язаний з написанням творчої роботи.
Індивідуально орієнтований підхід передбачає використання індивідуальних форм підвищення професіоналізму педагогів: консультування з фахівцями, досвідченими педагогами, наставництво, стажування у школах у висококваліфікованих фахівців, підготовка, проведення й аналіз відкритих заходів, самоосвіта.
Необхідно продумати стимулювання самоосвіти вчителів, участь їх в інноваційній діяльності, підвищити престиж творчо працюючих вчителів. Цьому можуть сприяти присвоєння звань, різні конкурси, доплати, виділення премій за кращі публікації, методичний матеріал, представлений в методичний кабінет, виступ на конференції, відкриті заходи.
Важливим стимулюючим засобом для творчості і зростання професіоналізму педагогічних колективів можуть стати щорічні творчі звіти установ. Необхідно ширше використовувати творчі звіти методоб'єднань, проблемних груп, кращих педагогів, результати та оцінку діяльності яких доцільно представляти самим учням. Найбільш цікаві і цінні матеріали цих звітів повинні тиражуватися.
 

Просмотров этой странички: 6515

Методики автора сайта
Противодействие терроризму (1373)
Мобильные приложения для школьников и студентов (2519)
Розвиток творчого потенціалу педагогів (8460)
Розвиток творчих можливостей учнів (6892)
Моніторинг якості початкової освіти (11122)
Формирование бизнес культуры младших школьников (3017)
Зв'язки курсу бізнес - освіти та предметів початкової школи (3640)
План роботи творчої групи (6000)
Техника чтения младших школьников. (8877)
Файлы для создания учительских сайтов на бесплатном хостинге сервиса Narod (17730)
Обласний інтернет - конкурс (3352)
Организация работы в пришкольных лагерях (4725)
Учительский сайт создаем на бесплатном хостинге (4335)
Создание учительского сайта (5126)
Модель методичного забезпечення професійного росту педагогів(6516)
Модель «5 шагов к успеху» (5089)
Клуб педагогічної майстерності (6588)
Мастер - класс. Алгоритм (4781)
Мастер - класс (8899)
Круглый стол « Урок – форма повышения методического мастерства». (5284)
Метод проектов (4744)
Курс "Християнська етика " (4795)
Дистанционное образование учителя (3319)
Ученический проект (6072)
Дидактические игры на уроках рисования. (14636)
Наказ ,,Результати моніторингових досліджень" (13251)
Уроки изобразительного искусства (8621)
Критичне мислення (5353)
Анализ воспитательного мероприятия (7252)
Развитие критического мышления (17928)
Развитие логического мышления (7375)
Виступ на обласній конференції "Сільська школа" (5114)
План работы кружка ,, В мире информатики" (6940)
Метод проектов (5134)
Розв'язання винахідницьких задач (9647)
Вимоги до уроку (5672)
Інтерактивні форми роботи на уроках читання (19336)
Самоосвіта вчителя. (9454)
Портфолио ученика (5687)
Психолого - педагогическое обеспечение урока. (3364)
Самоанализ урока (7164)
Розвиток творчих здібностей молодих школярів при вивченні природознавства (7219)
Викладання предмета "Я і Україна" (6098)
Перелік форм та методів організації методичної роботи (8496)
План роботи школи молодого вчителя (9040)
План роботи районного методичного об'єднання вчителів початкових класів (19615)
Добірка диктантів (17542)
Творча група вчителів початкових класів (6034)
Панорама творчих уроків. (6875)
На допомогу молодому вчителю (4863)
Форми роботи РМО (14561)
Анализ урока. Методические рекомендации (45647)
Автор сайта о себе (3546)