Про результати моніторингових досліджень щодо стану якості освіти учнів початкових класів


Дата: 2010-03-12. Время: 14:56:45.
Автор: Пилипчук О.Ф..
Место работы: Методист РМК.

                                                                          Н А К А З

від “____” _________2009р.                                                                                 № _____________

Про результати моніторингових
досліджень щодо стану якості
освіти учнів початкових класів
ЗНЗ району у 2008-2009 навчальному році

На виконання Указу Президента України від 20.03.2008р. №44/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», рішень підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України від 22.08.2008р., колегії управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації від 21.08.2008р. №6 щодо забезпечення підвищення якості освіти з метою вивчення рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 2008-2009 навчальному році (лист УОН №01/08 2488 від 09.09.2008), відповідно до регіональної Програми розвитку освіти Донецької області на 2007-20011 роки, на виконання наказів управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації від 12.09.2008 № 419 «Про проведення стартового етапу моніторингових досліджень у 2008-2009 навчальному році» від 04.11.2008 № 523 «Про проведення проміжного етапу моніторингових досліджень у 2008-2009 навчальному році », від 18.03.2009 № 169 «Про проведення підсумкового етапу моніторингових досліджень у 2008-2009 навчальному році» та наказів по відділу освіти в районі розроблена Програма моніторингу якості освіти, яка базується на обласній, і є складовою частиною Програми розвитку освіти в районі на 2007-2011 роки. Реформування загальної середньої освіти, перехід на новий зміст і 12-річний термін навчання передбачає реалізацію основних принципів гуманізації освіти, переорієнтацію освітніх систем з інформативної форми на особистісно - орієнтоване навчання, що в свою чергу вимагає індивідуально-диференційованого підходу до навчання, формування в учнів умінь і навичок самоосвітньої діяльності та самооцінки. Ці напрямки і передбачаються регіональним і локальним моніторингом якості освіти, який забезпечує поглиблений, об’єктивний, багатомірний аналіз та дає змогу оцінити процес розвитку регіональної та місцевої системи освіти, виявляє провідні тенденції та педагогічні закономірності.
Усвідомлюючи необхідність та важливість моніторингу, надаючи цій діяльності глибокої вдумливості, більшість педагогів навчились об’єктивно оцінювати мовленнєві, мовні та математичні навички і вміння учнів, грамотно здійснювати діагностику рівня навчальних досягнень учнів. Аналіз результатів моніторингових досліджень дозволяє виявити тенденції розвитку освіти, проблеми у формуванні відповідних рівнів навчальних досягнень та життєвих компетентностей. І як наслідок, скоординувати і спланувати подальшу роботу. Використання моніторингової системи виявило тенденцію поступового підвищення якості знань і рівня навченості молодших школярів з математики та української мови. Цьому сприяла робота на корекційно-аналітичному етапі. Відпрацьовано різні форми інструментарію ( відкриті та закриті комбіновані комплексні тести, анкети, комбіновані та диференційовані контрольні роботи тощо) та запропоновано вчителям до впровадження. З метою вивчення навчальних досягнень учнів 4 класів у школах району у вересні та грудні та травні 2008- 2009 року було використано різні види контролю: діагностичний , поточний, підсумков .За результатами моніторингових досліджень складений аналітичний звіт «Моніторинг стану якості освіти молодших школярів Тельманівського району» проведення дослідження дало можливість виявити проблемні питання у розвитку освіти району та визначити завдання, розв’язання яких сприятиме удосконаленню навчального процесу. Використання моніторингової системи дало змогу перевірити оволодіння учнями 4 класів основними математичними знаннями та вміннями з курсу «Математика» ( початкова школа) на рівні обов’язкової підготовки, виявити рівні мовної підготовки учнів, сформувати міцне підґрунтя для її підвищення.
Конкретно аналізуючи результати відслідковування навчальних досягнень учнів з предметів. слід зазначити, що в цілому вчителі початкових класів в більшості шкіл спрацювали добре і середній показник якості навчальних досягнень учнів на кінець 2008-2009 року становить
- з української мови 4 кл. – 64%
- з математики 4 кл. - 68%
Завдяки вдало спланованій корекційній роботі виявилось, що в районі підвищився рівень навчальних досягнень учнів з української мови на 1 %, математики – на 10 %., порівняно з вереснем 2006 року.
Значно знизився відсоток учнів. які виконали завдання на оцінки початкового рівня з математики – на 28%
Зріс відсоток учнів, які виявили якісні знання із предметів
- українська мова – на 1%
- математика – 10%
У травні учні 4 класів виконували різнорівневу контрольну роботу з математики . Треба відмітити , що 35.5 % учнів вибрали ІV рівень ( ускладнений), 35 % учнів виконували завдання ІІІ рівня Це свідчить про те, що велика увага приділялася вчителями Тельманівського НВК , Греково- Олександрівської, Мічурінської ЗОШ розвиткові логічного мислення учнів, засвоєнню алгоритмів виконання творчих завдань. Педагоги Гранітненської ЗОШ , Тельманівського НВК, Михайлівської ЗОШ, Мирненської ЗОШ , Мічурінської ЗОШ , Кузнецово – Михайлівської ЗОШ ,Староласпинської,  Луківської ЗОШ у своїй роботі використовували додаткові джерела знань.
Значну роль у підвищені рівня навчальних досягнень зіграла і самоосвітня діяльність учнів, вчителі багато уваги приділяли роботі з формування вміння самостійного виконання домашніх завдань, знаходження нестандартних рішень і прийомів у будь-яких випадках роботи на уроках. Систематично використовувався роздавальний матеріал із різнорівневими завданнями. Було відпрацьовано систему диференційованих завдань з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Вчителі Мічурінської, Михайлівської, Гранітненської шкіл, Тельманівського НВК достатньо уваги приділили додатковим заняттям з математики, на яких проводилася робота щодо корекції знань, умінь і навичок, і як результат - більше 60% учнів виконали роботу на високому та достатньому рівні.
При виконані контрольної роботи з української мови зменшилась кількість помилок на правопис ненаголошених голосних у корені слів, написання великої літери – Андріївська, Тельманівський НВК, Свободненська, Староласпинська , Бахчовицька школи; подовження м’яких приголосних звуків, вживання апострофа – Тельманівський НВК, Коньковська, Кузнецово-Михайлівська, Шевченківська школи. Добре засвоїли учні шкіл району правопис дієслів, майже не припустили помилок на перенос слів, вживання апострофа.
Все це було забезпечено відпрацюванням з учнями найголовніших орфоепічних, орфографічних, та пунктуаційних правил української літературної мови. Під нас навчання учнів вчителями Андріївської, Гранітненської, Тельманівської, Староласпинської, Кузнецово-Михайлівської, Свободненської, Михайлівської, Луківської, Бахчовицької шкіл проводилась робота над зоровим і слуховим аналізом слів з роботою над вимовою і моторною координацією. Велика робота вчителями шкіл проводиться щодо забезпечення словникового запасу слів учнів. З опрацюванням додаткової літератури із завданнями різнорівневого характеру працюють вчителі Тельманівського НВК, Кузнецово-Михайлівської шкіл. Індивідуальні додаткові заняття, розвиток самоосвітньої діяльності, своєчасний аналіз припущених помилок і різноманітні форми роботи над ними ведуться вчителями Тельманівського НВК, Гранітненської, Андріївської шкіл сприяли покращенню результатів контрольної роботи у травні .
Однак аналіз результатів підсумкового оцінювання в травні свідчить про те, що частина учнів не засвоїла окремі теми програми:
- ненаголошені голосні в корені слів,
- розділові знаки в реченні.
Найбільш поширеними і стійкими помилками в контрольних роботах учнів 4 класів у травні залишаються ті, які не пов’язані з морфемною будовою слова і не порушують правопису: пропуск букв(Староласпинська, Луківська, Коньковська , Бахчовицька школи); заміна букв українського алфавіту буквами російського алфавіту ( Гранітненська, Чермалицька Тельманівська, Андріївська школи); розділові знаки в реченні (Мічурінська, Тельманівська, Чермалицька школи)
І хоча порівняно з діагностичною контрольною роботою (вересень – 90%) показник наявності помилок зменшився, в поточній роботі в грудні – 83%, в підсумковій роботі у травні (75%) складають саме ці – фонетико-графічні помилки.
На підставі вищезазначеного
Н А К А З У Ю:

1. Аналітичний звіт «Моніторинг стану якості освіти учнів початкових класів Тельманівського району у 2008-2009 н.р.» взяти до відома.
2. Продовжити у 2009/2010 навчальному році моніторингові дослідження якості освіти учнів закладів освіти району.
3. Директорам шкіл
3.1. Вивчити та проаналізувати результати моніторингових досліджень з математики, української мови та читання учнів 4-х класів.
                                                                    Травень-червень 2009 р.
3.2. Проаналізувати причини зниження якості знань в Греково-Олександрівській, Чермалицькій, Староласпинській школах в результатах контрольних випробувань 2007-2008 н.р. та 2008-2009 н.р.
                                                                     Травень-червень 2009 р.
3.3. Опанувати методичні рекомендації МОНУ, АПН України "Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи " та вимоги змістових ліній Програми з читання, мови та математики.
                                                                      Травень 2009р.

3.4. Посилити систематичний контроль за роботою вчителів початкових класів щодо формування в учнів навичок читання та літературних компетентностей у відповідності з сучасними вимогами.
                                                                        2009/2010 навчальний рік

4. Методисту РМК Пилипчук О.Ф.
4.1. Обговорити результати навчальних досягнень учнів з математики, української мови та читання на засіданні районного методичного об’єднання вчителів початкових класів.
                                                                           Серпень 2009 р.
4.2. Продовжити роботу над вивченням та поширенням досвіду роботи вчителів початкових класів Тельманівського НВК , Гранітненська ЗОШ , Мічурінської та Свободненської шкіл.
                                                                            Постійно
4.3. Провести круглий стіл «Шляхи розвитку математичних здібностей учнів початкових класів» на базі Тельманівського НВК
                                                                             Листопад 2009 р.
4.4. Продовжити проведення моніторингових досліджень учнів шкіл, які будуть навчатися в 5-му класі.
                                                                               Вересень 2009
5. Вчителям початкових класів:
5.1. Збільшити кількість завдань, які формують в учнів уміння нестандартно мислити та застосовувати свої знання в практичній діяльності.
                                                                                Постійно
5.2. Систематично планувати завдання та вправи на повторення та закріплення раніше вивченого матеріалу.
                                                                                Постійно
5.3. Дотримуватися державних стандартів освіти через систему контролю за якістю знань учнів.
                                                                                 Постійно
5.4. Підвищувати педагогічну майстерність шляхом використання інтерактивних методів і форм роботи.
                                                                                  Постійно
5.5. Дотримуватися рекомендацій, наданих у довідці.
                                                                                   Постійно
5.6. Брати активну участь у роботі практичних семінарів, круглих столів, творчих майстерень з питання дотримання наступності між початковою та основною школами.
                                                                                    Постійно
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на методиста РМК Пилипчук О.Ф.

Завідувач відділу освіти                                                           О.М.Хара


Пилипчук О.Ф., 2-13-68                                                            Надіслано : справа, школи

 

Просмотров этой странички: 13212

Методики автора сайта
Противодействие терроризму (1335)
Мобильные приложения для школьников и студентов (2492)
Розвиток творчого потенціалу педагогів (8424)
Розвиток творчих можливостей учнів (6834)
Моніторинг якості початкової освіти (11052)
Формирование бизнес культуры младших школьников (2995)
Зв'язки курсу бізнес - освіти та предметів початкової школи (3625)
План роботи творчої групи (5973)
Техника чтения младших школьников. (8862)
Файлы для создания учительских сайтов на бесплатном хостинге сервиса Narod (17718)
Обласний інтернет - конкурс (3343)
Организация работы в пришкольных лагерях (4711)
Учительский сайт создаем на бесплатном хостинге (4318)
Создание учительского сайта (5110)
Модель методичного забезпечення професійного росту педагогів (6491)
Модель «5 шагов к успеху» (5071)
Клуб педагогічної майстерності (6569)
Мастер - класс. Алгоритм (4761)
Мастер - класс (8828)
Круглый стол « Урок – форма повышения методического мастерства». (5246)
Метод проектов (4730)
Курс "Християнська етика " (4754)
Дистанционное образование учителя (3310)
Ученический проект (6060)
Дидактические игры на уроках рисования. (14569)
Наказ ,,Результати моніторингових досліджень" (13213)
Уроки изобразительного искусства (8594)
Критичне мислення (5340)
Анализ воспитательного мероприятия (7236)
Развитие критического мышления (17787)
Развитие логического мышления (7343)
Виступ на обласній конференції "Сільська школа" (5097)
План работы кружка ,, В мире информатики" (6906)
Метод проектов (5117)
Розв'язання винахідницьких задач (9553)
Вимоги до уроку (5653)
Інтерактивні форми роботи на уроках читання (19312)
Самоосвіта вчителя. (9425)
Портфолио ученика (5674)
Психолого - педагогическое обеспечение урока. (3354)
Самоанализ урока (7147)
Розвиток творчих здібностей молодих школярів при вивченні природознавства (7194)
Викладання предмета "Я і Україна" (6079)
Перелік форм та методів організації методичної роботи (8470)
План роботи школи молодого вчителя (9024)
План роботи районного методичного об'єднання вчителів початкових класів (19590)
Добірка диктантів (17520)
Творча група вчителів початкових класів (6017)
Панорама творчих уроків. (6858)
На допомогу молодому вчителю (4849)
Форми роботи РМО (14515)
Анализ урока. Методические рекомендации (45602)
Автор сайта о себе (3535)