Кружок ,, В мире информатики\"


Дата: 2010-07-04. Время: 10:17:411.
Автор: Пиличук Ольга Федорівна.
Место работы: Методист.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність і практична значущість для тих, що навчаються:
Сучасні професії, пропоновані випускникам учбових закладів, стають все більш інтеллектоємкимі. Іншими словами, інформаційні технології пред'являють все більш високі вимоги до інтелекту працівників. Якщо навики роботи з конкретною технікою або устаткуванням можна придбати безпосередньо на робочому місці, то мислення, не розвинене у визначені природою терміни, таким і залишиться. Психологи стверджують, що основні логічні структури мислення формуються у віці 5-11 років і що формування цих структур, що запізнилося, протікає з великими труднощами і часто залишається незавершеним. Отже, навчати дітей в цьому напрямі доцільно з початкової школи.
Для молодшого школяра знання починаються від здивування і задоволення, від одержання відпо¬відей на запитання, які виникають у нього в процесі отримання інформації під час пізнання навколишньо¬го світу. Наше завдання — зробити цей процес цікавим і навчити дитину здобувати знання. Інформатика і є тим предметом, який допоможе маленькому учневі. Для підготовки дітей до життя в сучасному інформаційному суспільстві в першу чергу необхідно розвивати логічне мислення, здатність до аналізу (вичлененню структури об'єкту, виявленню взаємозв'язків і принципів організації моделей). Уміння для будь-якої предметної області виділити систему понять, представити їх у вигляді сукупності значущих ознак, описати алгоритми типових дій, покращує орієнтацію людини в цій предметній області і свідчить про його розвинене логічне мислення.
Курс інформатики в початковій школі вносить значущий внесок до формування інформаційного компоненту загальнонавчальних умінь і навичок, вироблення яких є одним з пріоритетів загальної освіти. Більш того, інформатика як учбовий предмет, на якому цілеспрямовано формуються уміння і навички роботи з інформацією, може бути одним з провідних предметів, що допомагає придбанню учнями інформаційного компоненту загальноучбових умінь і навичок.
Програма гуртка ,, Шукачі скарбів. інформатика “ розроблена на основі Закону України ,, Про загальну середню освіту“ , Закону України ,, Про позашкільну освіту“. В ній враховано всі вимоги до до шкільного курсу ,, Інформатика“, взято до уваги специфіку навчального предмета.
При складанні даної програми використовувалися наступні першоджерела:
• Програми курсів за вибором. Кроки до інформатики . Шукачі скарбів. 2-4 класи ( авт. О.Коршунова). Тернопіль . Мандрівець, 2009 рік
• Програми курсів за вибором. Сходинки до інформатики. 2-4 класи. ( авт.
Ф. Рівкінд, Г. Ломаковська, С. Колесніков, Й. Ривкінд). Тернопіль . Мандрівець, 2009 рік
• Авторська програма Ф.Рівкінд. ,, Основи комп’ютерної грамотності. “
• Авторська програма Тур .Н., Бокучави Т.П. ,,Перші кроки в світі інформатики “

Цілі вивчення основ інформатики в початковій школі:
1) формування первинних уявлень про властивості інформації, способи роботи з нею (зокрема, з використанням комп'ютера)
2) розвиток навиків рішення задач із застосуванням підходів, найбільш поширених в інформатиці (із застосуванням формальної логіки, алгоритмічний, системний і
об'єктно-орієнтований підхід)
3) розширення кругозору в областях знань, тісно пов'язаних з інформатикою
4) розвиток в учнів навичок рішення логічних задач .
Завдання навчання інформатиці в початковій школі, пов'язані
1) з навчанням:
• розвиток пізнавального інтересу до предмету «Інформатика»
• навчання школярів прийомам організації інформації
• формування загальнонавчальних умінь і навичок
• придбання знань, умінь і навичок роботи з інформацією
• формування вміння застосовувати теоретичні знання на практиці
• дати школярам первинне уявлення про комп'ютер і сфери його застосування;
2) з розвитком:
• пам'яті, уваги, спостережливості
• абстрактного і логічного мислення
• творчого і раціонального підходу до рішення задач;
3) з вихованням
• наполегливості, зібраності, організованості, акуратності
• уміння працювати в мінігрупі, культури спілкування, ведення діалогу
• дбайливого відношення до шкільного майна
• навиків здорового способу життя.
Метою курсу є пропедевтика теоретичних знань учнів з основ інформатики, формування початкових практичних навичок застосування комп'ютера в пов¬сякденній і навчальній діяльності, здійснення комп'ютерної підтримки для вивчення інших пред¬метів початкової школи.
Завданнями курсу є:
- розвиток в учнів логічного мис¬лення, пам'яті , просторової уяви, уваги, творчих здібностей;
- ознайомити учнів з можливостями комп'ютера,
- навчити використовувати комп'ютер для складання текстів та створення малюнків;
- ознайомити з понят¬тям інформації та алгоритму на інтуїтивно-понятійному рівні, з інформаційними процесами і основними алгоритмічними структурами та навчити складати алго¬ритми різних дій;
- здійснювати комп'ютерну підтримку знань, набутих під час вивчення інших предметів.
При вивченні цього курсу передбачено декілька напрямків навчальної та розвивальної діяльності учнів.
Перший напрямок — пізнавальний. Учні мають засвоїти відомості про призначення комп'ютера, можливості його використання, про його складові частини, основні принципи роботи. Важливою скла¬довою цього напрямку є ознайомлення учнів з властивостями інформації, з інформаційними процесами в навколишньому світі та в комп'ютері.
Другий напрямок — прикладний. Учні мають здобу¬ти навички роботи з клавіатурою, пошуку та запуску потрібних програм, підготовки та редагування не¬складних текстів невеликого обсягу в текстовому ре¬дакторі, створення малюнків у графічному редакторі.
Третій напрямок — алгоритмічний. Учні мають зас¬воїти поняття алгоритму, розрізняти їх основні види, вміти складати і записувати найпростіші алгоритми для виконавців, знаходити та застосовувати алгорит¬ми у своїй практичній і навчальній діяльності.
Четвертий напрямок — розвивальний. На цих уро¬ках учні розвивають свої творчі здібності шляхом ви¬конання різноманітних творчих завдань, як у проце¬сі роботи з прикладними розвивальними програмами (конструктори, кросворди, логічні ігри), так і на тео¬ретичній частині уроку.
П'ятий напрямок — підтримка, корекція і пропе¬девтика знань з основних предметів. Це досягається шляхом роботи з різноманітними навчальними, нав¬чально-контролюючими та пропедевтичними прог¬рамами з української, російської, англійської мов, математики, довкілля.
Особливості програми (провідні ідеї і основні поняття):
У літературі розглядаються два аспекти вивчення інформатики:
- технологічний, в якому інформатика розглядається як засіб формування освітнього потенціалу, що дозволяє розвивати найбільш передові на сьогодні технології - інформаційні;
- загальноосвітній, в якому інформатика розглядається як засіб розвитку логічного мислення, уміння аналізувати, виявляти суть і відносини, описувати плани дій і робити логічні висновки.
Так от дана програма реалізує саме другий підхід.
До основних даних понять можна віднести:
• опис об'єктів - атрибути, структури, класи;
• опис веління об'єктів — процеси і алгоритми;
• опис логічних міркувань - алгебра висловів;
• створення інформаційної моделі об'єктів — прийоми формалізації і моделювання.
Всі психологічні особливості навчання, розвитку і виховання знаходять реалізацію в змістовній частині програми і при її втіленні на практичних заняттях.
Організація учбового процесу
Для проведення занять планується вільний набір в групи на початку навчального року. Склад групи – постійний. Періодичність занять – 2 рази на тиждень (78 годин на рік). Вид діяльності групи – профільна, склад постійний. Кількість дітей в групі 12 – 15 чоловік.
Прогнозовані результати:
Після закінчення навчання учні повинні демонструвати сформовані уміння і навики роботи з інформацією і застосовувати їх в практичній діяльності і повсякденному житті. Очікується, що в результаті освоєння загальних навиків роботи з інформацією учні умітимуть :
• усвідомлювати потребу в додатковій інформації;
• визначати можливі джерела інформації і стратегії їх пошуку;
• здійснювати пошук інформації в словниках, довідниках енциклопедіях, бібліотеках;
• аналізувати отримані із спостережень відомості;
• виявляти зміни об'єктів спостереження, описувати об'єкти і їх зміни;
• за допомогою порівняння виділяти окремі ознаки, характерні для предметів, що
зіставляються;
• об'єднувати предмети за загальною ознакою;
• розрізняти ціле і частини;
• представляти інформацію в табличній формі, у вигляді схем;
• складати і виконувати нескладні алгоритми;
• створювати свої джерела інформації — інформаційні проекти (повідомлення, невеликі твори, графічні роботи);
• використовувати інформацію для ухвалення рішень;
• використовувати інформацію для побудови висновків;
• розуміти і створювати самостійно точні і зрозумілі інструкції при вирішенні учбових задач і в повсякденному житті
• працювати з наочно представленими на екрані інформаційними об'єктами, застосовуючи мишу і клавіатуру;
• упевнено вводити текст за допомогою клавіатури;
• створювати і перетворювати інформацію, представлену у вигляді тексту і таблиць;
• проводити пошук по заданій умові;
• готувати до захисту і захищати невеликі проекти по заданій темі.


В результаті вивчення курсу «  В світі інформатики.» учень початкової школи повинен:
• називати вид інформації залежно від органу чуття, що сприймає інформацію;
• називати вид інформації залежно від способу представлення інформації на матеріальному носієві (числова текстова, графічна, таблична);
• наводити приклади кількісної і якісної інформації;
• визначати в конкретній множині кількість об'єктом, визначати порядковий номер вказаного об'єкту;
• орієнтуватися в довідниках і словниках, в яких інформація зберігається в алфавітному порядку;
• застосовувати знання про способи уявлення, зберігання і передачі інформації (текст, числа, знаки, азбука прапорця і азбука Морзе, закодований лист і ін.) в учбовій і ігровій діяльності;
• знати правила поведінки в комп'ютерному класі;
• уміти здійснювати елементарні дії з комп'ютером (включати, вимикати, зберігати інформацію на диску, виводити інформації на друк);
• називати складові частини комп'ютера (монітор, клавіатура миша, системний блок і ін.);
• уміти представляти текстову, числову і графічну інформацію на екрані комп'ютера за допомогою клавіатури і миші: друкувати заданий простий текст (у текстовому редакторові), зображати задані геометричні фігури в кольорі в графічному редакторові);
• мати елементарні навики роботи на комп'ютері.
В ході проведення занять планується робота по вихованню наполегливості, зібраності, організованості, акуратності, уміння працювати в мінігрупі, дбайливого відношення до шкільного майна, навиків здорового способу життя; розвитку культури спілкування, ведення діалогу, пам'яті, уваги, спостережливості, абстрактного і логічного мислення, творчого і раціонального підходу до рішення задач.

Навчально – тематичний план

 № з/п

Зміст навчального матеріалу

Загальна кількість годин 

 
 

1

Основні складові частини і можливості комп’ютера . Висловлювання.

28

 

1.1

Правила поведінки та техніка безпеки в комп’ютерному класі. Перегляд  комп’ютерного мультфільму

2

 

1.2

Введення в предмет. Демонстрація можливостей ПК.

2

 

1.3

Ознайомлення з можливостями комп’ютера. Увага, вправи на  розвиток уваги.

2

 

1.4

Ознайомлення з основними пристроями комп’ютера

2

 

1.5

 Ознайомлення з курсором, його видами та призначенням. Клавіші керування курсором.

2

 

1.6

Отримання навичок користування маніпулятором  ,, миша”  та клавішами керування курсором.

8

 

1.7

Формування навичок грамотної та  безпечної роботи з комп’ютером. Розвиток уваги. Робота з вікнами. Запуск  програм за допомогою Головного меню.

5

 

1.8

Мова стрілок. Запис указівок для виконавця мовою стрілок. Поняття «алгоритм» та «виконавець». Виконання алгоритмів. Вправи на розвиток уваги. Правила особистої гігієни при роботі з комп’ютером. Робота з вікнами. Запуск  програм за допомогою Головного меню.

5

 

 2

Інформація .Інформаційні процеси. Логіка та інформація.

40

 

2.1

Поняття «об’єкт». Властивості об’єктів. Робота з вікнами. Запуск  програм за допомогою Головного меню.

4

 

2.2

Поняття « множина» .Елементи множини. Файлова система Windows .Поняття диску, папки та файлу. Шлях до файлу. Запуск програм.

4

 

2.3

Поняття «підмножина». Загальна ознака для групи предметів. Файлова система Windows .Поняття диску, папки та файлу. Шлях до файлу. Запуск програм.

4

 

2.4

Виявлення основної ознаки предмета. Групування предметів за спільною ознакою. Файлова система Windows .Поняття диску, папки та файлу. Шлях до файлу. Запуск програм.

4

 

2.5

Виявлення закономірностей у розташуванні предметів.  Операції над множинами. Файлова система Windows .Поняття диску, папки та файлу. Шлях до файлу. Запуск програм.

4

 

2.6

Розв’язування задач у вигляді загадок , жартів. Файлова система Windows .Поняття диску, папки та файлу. Шлях до файлу. Запуск програм.

5

 

2.7

Розв’язування логічних задач на прострову уяву та увагу. Вивчення клавіатури. Введення та найпростіше редагування тексту. Звукова культура мовлення.  Збагачення словникового запасу.

4

 

2.8

Розв’язування ребусів, анаграм. Вивчення клавіатури. Введення та найпростіше редагування тексту. Звукова культура мовлення.  Збагачення словникового запасу.

4

 

2.9

Розв’язування задач на переливання. Вивчення клавіатури. Введення та найпростіше редагування тексту

3

 

2.10

Розв’язування задач із сірниками. Вивчення клавіатури. Введення та найпростіше редагування тексту

2

 

2.11

Ознайомлення з запереченням. Вивчення клавіатури. Введення та найпростіше редагування тексту

2

 

3

Графічний редактор «Paint»

40

 

3.1

Графічний редактор «Paint». Інтерфейс програми. Побудова найпростіших зображень. Відкриття графічних файлів.

4

 

3.2

Інструменти графічного редактора «Paint». Принципи побудови ма­люнка. Відкриття та збереження малюнків.  Логіка:вчимося групувати предмети. Розвиваємо образне мислення

5

 

3.3

Огляд можливостей програми. Ознайом­лення з інструментами «Олівець», «Пензель», «Еліпс», «Прямокут­ник», «Лінія» і алгоритмами їх використання. Побудова найпро­стіших малюнків. Побудова та збереження зображень.
 Логіка: вчимося порівнювати предмети за внутрішніми ознаками

6

 

3.4

Копіювання  і перенесення фрагментів малюнка. Виконання повороту різних частин малюнка. Переміщення фрагментів.  Логіка :вчимося  порівнювати та групувати предмети.

5

 

3.5

Копіювання фрагментів. Логіка: вчимося групувати предмети. Розвиваємо образне мислення

5

 

3.6

Трансформування зображень. Логіка: розвиваємо образне мислення. Розв’язуємо логічні задачі.

5

 

3.7

Вставляння малюнків із файла.  Розв’язуємо логічні задачі.

5

 

3.8

Друк зображень. Розв’язуємо логічні задачі.

5

 

4

Текстовий редактор Word Pad. Алгоритми і виконавці

32

 

4.1

Призначення та основні поняття текстового редактора. Алгоритми і виконавці Поняття команди

4

 

4.2

Огляд мож­ливостей   текстових   редакторів. Вивчення клавіатури. Введення та найпростіше редагування тексту. Звукова культура мовлення.  Збагачення словникового запасу Алгоритми і виконавці

3

 

4.3

Введення текстової ін­формації за допомогою клавіатури. Значення клавіш «Enter», «Shift», ♦ CapsLock», «Backspace», «Delete». Вибір і зміна мовних режимів. Команди і виконавці. Складання і виконання алгоритмів

3

 

4.4

Робота з клавіатурним тренажером Складання і виконання алгоритмів Ханойська вежа.

3

 

4.5

Основні прийо­ми роботи з текстом: розрізання та склеювання рядка. Складання і виконання алгоритмів

3

 

4.6

Робота із клавіатурою. Введення та редагування тексту. Збагачення словникового запасу. Логіка: узагальнюємо поняття.

5

 

4.7

Текстовий редактор Word Pad. Форматування тексту. Збереження та редагування текстового документа. Розвиток зв’язного мовлення

3

 

4.8

Текстовий редактор Word Pad. Форматування абзаців

3

 

4.9

Текстовий редактор Word Pad. Вставляння об’єктів (малюнків) у текстовий документ. Друк текстових документів.

3

 

4.10

 Підсумкове заняття   ,, Все ми вміємо“

2

 

Додаткові матеріали , якими можна користуватися під час організаціїї роботи гуртка.

Також пропонуємо прочитати Впраи для зняття напруги

Просмотров этой странички: 6918

Методики автора сайта
Противодействие терроризму (1353)
Мобильные приложения для школьников и студентов (2506)
Розвиток творчого потенціалу педагогів (8441)
Розвиток творчих можливостей учнів (6851)
Моніторинг якості початкової освіти (11075)
Формирование бизнес культуры младших школьников (3004)
Зв'язки курсу бізнес - освіти та предметів початкової школи (3631)
План роботи творчої групи (5981)
Техника чтения младших школьников. (8869)
Файлы для создания учительских сайтов на бесплатном хостинге сервиса Narod (17723)
Обласний інтернет - конкурс (3347)
Организация работы в пришкольных лагерях (4716)
Учительский сайт создаем на бесплатном хостинге (4326)
Создание учительского сайта (5118)
Модель методичного забезпечення професійного росту педагогів (6502)
Модель «5 шагов к успеху» (5079)
Клуб педагогічної майстерності (6576)
Мастер - класс. Алгоритм (4765)
Мастер - класс (8855)
Круглый стол « Урок – форма повышения методического мастерства». (5257)
Метод проектов (4737)
Курс "Християнська етика " (4771)
Дистанционное образование учителя (3314)
Ученический проект (6065)
Дидактические игры на уроках рисования. (14595)
Наказ ,,Результати моніторингових досліджень" (13232)
Уроки изобразительного искусства (8600)
Критичне мислення (5345)
Анализ воспитательного мероприятия (7241)
Развитие критического мышления (17831)
Развитие логического мышления (7354)
Виступ на обласній конференції "Сільська школа" (5105)
План работы кружка ,, В мире информатики"(6919)
Метод проектов (5125)
Розв'язання винахідницьких задач (9600)
Вимоги до уроку (5662)
Інтерактивні форми роботи на уроках читання (19321)
Самоосвіта вчителя. (9437)
Портфолио ученика (5679)
Психолого - педагогическое обеспечение урока. (3359)
Самоанализ урока (7153)
Розвиток творчих здібностей молодих школярів при вивченні природознавства (7203)
Викладання предмета "Я і Україна" (6086)
Перелік форм та методів організації методичної роботи (8478)
План роботи школи молодого вчителя (9029)
План роботи районного методичного об'єднання вчителів початкових класів (19599)
Добірка диктантів (17528)
Творча група вчителів початкових класів (6023)
Панорама творчих уроків. (6863)
На допомогу молодому вчителю (4856)
Форми роботи РМО (14535)
Анализ урока. Методические рекомендации (45618)
Автор сайта о себе (3540)