формирование общеучебных умений и навыков учащихся


Дата: 2013-04-16. Время: 11:27:59.
Автор: Чернявська Ірина Григорівна.
Место работы: вчитель початкових класів.

Сучасна початкова школа націлена на реалізацію нової особистісно орієнтованої, розвиваючої моделі освіти, в якій провідне місце займає розвиток особистості учня, його здібностей, бажань і умінь вчитися. Пріоритетом початкової освіти є формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів, способів учбової діяльності, рівень засвоєння яких в значній мірі визначає успішність всього подальшого навчання. Для ефективної організації навчального процесу вчитель повинен володіти методом комплексного підходу до вивчення особистості учня, учбової ситуації. Такий комплексний підхід направлений перш за все на осмислення реальних учбових здібностей учнів: рівень навченості, розвиток пізнавальної сфери, мотивів навчання, установлення причин слабкої успішності. Реалізувати в школі такий комплексний підхід допомагає моніторинг якості освіти, в основі якого лежать наступні показники.

Моніторинг якості освіти на рівні учня пов'язаний з оцінкою результатів навчального процесу. Він направлений на аналіз виконання вимог стандарту початкової загальної освіти, відстеження рівня сформованості предметних знань, умінь і способів навчальної діяльності учнів.

Задача моніторингу якості освіти на рівні учня виявити:

- відповідність знань учнів вимогам рівня підготовки учня в початковій школі;

- ефективність організації учбового процесу, його методичне забезпечення;

- рівень сформованості загальноучбових умінь і навичок;

- проблеми в знаннях дітей за різними розділами програмного матеріалу.

Моніторинг якості освіти організовується поетапно на основі діагностичних методів з основних предметів початкової школи.

Методика моніторингових досліджень проста. Робота починається при календарно-тематичному плануванні, коли складається детальний план діагностики знань, умінь і навичок учнів з основних тем програми даного класу. Це означає, що вчитель повинен знати програму з предмету і програмні вимоги щодо знань, умінь і навичок учнів. Контроль необхідно проводити настільки часто, щоб надійно перевірити все те важливе, що повинен знати і вміти учень. Для цього планую вхідний контроль до вивчення теми, поточний контроль протягом вивчення теми і підсумковий після вивчення теми.

Мета вхідної діагностики – оцінити рівень сформованості предметних умінь, навичок і способів діяльності, необхідних для якісного засвоєння теми.

Поточна діагностика – найбільш оперативна, динамічна і гнучка перевірка результатів навчання. Її мета – систематичний аналіз процесу формування загальноучбових умінь і навичок, стимулювання навчальної праці дитини. Учитель оцінює надійність сформованості тих способів дій, яким він учив, виявляє динаміку розвитку учня, планує шляхи підвищення успішності навчання окремих учнів. Такий підхід до організації контролю учбових досягнень учнів дозволяє вчителю оцінити ефективність використаних технологій і методик навчання. При необхідності можна внести зміни в організацію учбового процесу. При проведенні поточного контролю, учням не виставляються бали початкового рівня, бо іде формування умінь. Для проведення поточної діагностики створила банк перевірних робіт. Частіше всього використовую тестові роботи, які складаються із різнорівневих завдань. Це дозволяє не тільки контролювати і направляти процес формування якості знань учнів, а і їх інтелектуальний розвиток. Перевірна робота складається з двох частин. Перша частина перевіряє уміння працювати в стандартній ситуації, перевіряється розуміння вивченого матеріалу. Ця частина завдань забезпечує перевірку фактичних знань, які відповідають базовому рівню. Друга частина перевіряє рівень сформованості умінь примінити знання в зміненій ситуації. Завдання другої частини носять самостійно-пошуковий характер. Вони не потребують додаткових знань. Ці завдання розвивають пізнавальний інтерес, дають можливість учневі показати свій рівень розвитку, уміння знайти вихід із нестандартної ситуації. Для цього розробляю додаткові завдання творчого характеру і використовую їх на кожному уроці.

Які ж основні підходи до оцінки навальних досягнень учнів?

По-перше, роблю висновок про те, засвоєний чи не засвоєний вивчений матеріал, який перевіряю (досяг стандарту чи ні).

По друге, оцінюю рівень і відсоток засвоєння вивченого матеріалу (рівень якісної і абсолютної успішності).

По-третє оцінюю рівень конкретного учня.

Результатом оцінки в цьому випадку являється темп засвоєння і об’єм засвоєного матеріалу в порівнянні з його початковим стартовим рівнем.

Крім звичайної оцінки рівня сформованості предметних знать і умінь, аналізую рівень сформованості умінь. Оптимальний рівень – 80-100 %. Допустимий рівень – 65-80%. Критичний рівень – 50-65%. Недопустимий рівень – до 50%. Окремо за цими ж критеріями розглядаю помилки. При цьому кожна помилка аналізується як в кількісному відношенні, так і у відсотковому відношенні. Якщо учнями в перевірній роботі допущено велику кількість помилок, то намічаю план колекційної роботи і через певний проміжок часу знову перевіряю рівень сформованості умінь і навичок.

Важливий момент моніторинга якості навчання на рівні учня – це аналітичний зошит, який я веду з перших днів перебування учнів у школі. Тут фіксую помилки кожного учня, якість засвоєння програмного матеріалу, планую теми, які потребують корекції. Аналітичний зошит дозволяє мати дані про рівень підготовки як кожного учня, так і класу в цілому.

Наприклад: 9 листопада. Поточна перевірна робота по темі «Склад чисел 5 – 10».

№ з\п

ПІБ

Рівень

Склад числа 5

Склад числа 6

Склад числа 7

Склад числа 8

Склад числа 9

Склад числа 10

1

Баєв К.

середній

   

+

 

+

+

2

Бондаренко А.

високий

           

3

Буц Є.

високий

           

4

Васік А.

достатній

     

+

 

+

5

Вишинська В.

достатній

       

+

+

 

-

-

1

1

2

3

Якісна успішність 80% (допустимий рівень).

Абсолютна успішність 96%.

Знаком «+» відмічаю допущені помилки.

Дослідження математичних знань учнів 1-го класу дивись в Додатку №1.

План корекційної роботи

1. Повторити склад чисел 7-10.

2. Індивідуальна робота з окремими учнями.

3. Повторний контроль 16 листопада.

4. Результати повторного контролю (оцінюю ефективність корекційної роботи).

Пропоную для прикладу картки для додаткової та корекційної роботи з учнями 1 і 2 класу (Додаток №2, Додаток №3 )

Мета підсумкової діагностики – виявити ступінь сформованості базових загальнонавчальних умінь і навичок в відповідності до вимог рівня підготовки учнів на кінець вивченої теми. В результаті цієї діагностики отримуємо об’єктивну інформацію про стан і проблеми навчального процесу в класі; вивчаємо співвідношення між поставленою метою і отриманими результатами.

Постійне відстеження вчителем якості навчання учнів дозволяє більш об’єктивно оцінити їх діяльність. Такий підхід до організації учбового процесу дозволив мені досягти гарних успіхів у навчанні дітей. Так, у результаті виконання підсумкової діагностичної контрольної роботи 90% моїх учнів мають якісну успішність з математики, 80% учнів з української мови. Вхідний контроль у п’ятому класі цих дітей свідчить про те, що рівень якості знань залишився майже на тому самому рівні (математика – 85% та українська мова – 75%).

Відпрацьована мною система роботи моніторингу якості початкової освіти довела її ефективність.

Література

1. Мартиненко С.М. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи – К., 2010;

2. Державний стандарт початкової загальної освіти. Початкова освіта №18 (594) травень 2011;

3. Савченко О.Я. Якість початкової освіти: сутність і чинники впливу. Донецьк: Каштан, 2011 – 98 с.;

4. Вердіна С.В., Панченко А.Г. Секрети педагогічної майстерності. Харків, «Основа», 2008.

Про учителя начальных классов Чернявскую Ирину Григорьевну Можно посмотреть на странице Тельмановский НВК4 раздела Начальные классы размещённого на методическом сайте Пилипчук Ольги

В разделе полезные ссылки Методического сайта Пилипчук Ольги На старнице с названием "фрагменты и ссылки на скачивание презентаций Чернявской Ирины Григорьевны" Вы можете посмотреть или скачать понравившийся материал в виде презентаций или другого информационного материала.

Просмотров этой странички: 3061