Стаття \"ПОШУК, ТВОРЧІСТЬ – РЕЗУЛЬТАТ\"


Дата: 2010-12-01 . Время: 18:22:01 .
Автор: Кузнецова Н.В..
Место работы: Гранітненська ЗОШ , учитель початкових класів, заступник директора.


ПОШУК, ТВОРЧІСТЬ – РЕЗУЛЬТАТ

Чим вищий рівень розвитку суспільства культури та технологій, тим більше загострюються проблеми, пов'язані з його вимогами до рівня творчості його громадян тим вище цінується здатність творчо мислити та створювати інтелектуальні та матеріальні цінності За цих умов школа , вчитель одержали соціальне замовлення на виховання особистості, яка вміє творчо мислити. А щоб розвинути творчу особистість, учителю самому треба бути творчою людиною.
Щоб підвищити педагогічну майстерність вчителя, підняти рівень його інтелекту, навчити переосмислювати сучасні освітні процеси, допомогти в саморозвитку, самовдосконаленні та самореалізації потрібно систематично продуктивно і результативно працювати над підвищенням рівня його педагогічної майстерності шляхом модернізації навчально-методичної роботи. Отже, реалізація концепції особистісно орієнтованого навчання потребує створення особистісно орієнтованої моделі методичної роботи, яка передбачає створення атмосфери педагогічного партнерства, найсприятливіших умов для творчого самовираження, самореалізації і підвищення професійної майстерності педагогів.
Розуміючи це, методична рада школи, адміністрація працює за чотирма напрямками, метою яких є розвиток творчої особистості педагога:
- надання педагогам певної інформації та необхідних знань;
- формування і розвиток умов та навичок, необхідних для здійснення
творчої діяльності;
- набуття педагогічного досвіду;
- розвиток якостей особистості.
Засобами діагностики та анкетування були виявлені кращі педагогічні можливості кожного педагога і складено план індивідуальної підтримки. Створюючи в школі умови для особистісного зростання кожного вчителя, організовуємо роботу так, щоб він сам брав на себе відповідальність за вдосконалення своєї педагогічної майстерності.
Найважливішими формами такої діяльності є робота над індивідуальною науково-методичною проблемою, що підпорядкована загальній проблемі школи: "Створення умов для самореалізації та самовизначення учнів і вчителів на основі особистісно-орієнтованого навчання та виховання". У процесі роботи над науково-методичною проблемою вчителі всебічно вивчають вирішення обраної ними теми, зіставляють особистий досвід з досвідом , наведеним в літературі. Таким чином відбувається конструювання нового , власного досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання. Крім того кожен учитель

має свою програму самовдосконалення. Тому і план методичної підтримки
вчителя буде для кожного індивідуальний. Складаючи план, враховуємо
те, що підвищення рівня фахової підготовки можливе тільки за умов
творчої діяльності педагога. Бо слова вчать -, приклади захоплюють, - дії розвивають.
Спрямовуючи зусилля вчителя до творчої діяльності, прагнемо зробити так, щоб у нього самого з'явилися "потреби до самовдосконалення, до творення", а надалі - корегуємо і допомагаємо організувати цей творчий процес. А починається цей процес найчастіше з таких кроків:
- учитель сам формулює перелік особистих методичних проблем, або обирає після курсове завдання і вирішує їх з допомогою, яку отримує з власної ініціативи;
- вчитель визначає свої проблеми у „випадковому" спілкуванні з методистом і вирішує їх разом з ним;
- методист ініціює роботу вчителя над тією чи іншою проблемою, попередньо мотивуючи її необхідність. Потім спрямовує цю роботу і стимулює її.
Сам по собі процес методичної підтримки вже стимулює вчителя в роботі. Такими стимулами є:
- об’єктивний контроль та оцінювання роботи;
-вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду;
- об’єктивна атестація;
- публічна похвала і різні премії, подяки, нагороди тощо.
Як свідчить практика, найефективнішим стимулом для більшості вчителів є хороший результат його особистої праці. Своєчасно помітити і показати успіх учителя, пропагувати його, сприяти розвитку успіху - це одне із завдань методичної підтримки.
Не можна залишити поза увагою і самоосвітню роботу педагога. Складаючи індивідуальний план самоосвіти, вчитель у кожному випадку обирає певну мету, спрямовану на глибоке та усвідомлене оволодіння знаннями з обраної теми для впровадження їх у свою практичну діяльність. Аналіз результативності педагогічної діяльності вчителів школи показує, що організована спеціальним чином самоосвіта педагогів матиме систематичний і послідовний характер, якщо буде тісно пов'язана з їх практичною діяльністю, базуватиметься на наукових підходах і відповідатиме змісту загальних завдань освіти.
І хоча ми згодні з тим, що результативність індивідуальних форм роботи значною мірою залежить від самих педагогів, від їх бажання і вміння самостійно навчатися, від внутрішньої мотивації досягнення високого рівня майстерності.
Однак, орієнтація на відкриті уроки, індивідуальні практичні заняття, захист педідей, взаємовідвідування уроків, відвідування уроків керівника-методиста, шкільний конкурс "Учитель року" тощо-оце і є те підґрунтя для особистісного зростання вчителя, яке має допомогти йому стати справжнім майстром педагогічної справи.
Оцінку результативності діяльності вчителя проводимо на основі аналізу та самоаналізу його професійного зростання, розвитку адаптованих умінь, творчого потенціалу і соціальної активності, показники яких лягають в основу атестації педагогів. З цією метою вироблено блок документів, які пропонуються під час проходження атестації та комплексну оцінку якості діяльності вчителя.
За результатами моніторингового контролю можна зробити висновок, що у діяльності вчителів школи відбувається стабільний зріст показників професійної діяльності за позиціями:
- вироблення нових підходів до вивчення предметів; знання методик і методів роботи;
- навички контролю і корекції самоконтролю в учнів;
- знання в області педагогічних технологій.
Спостерігаємо також позитивні результати запровадженого самоаналізу і взаємо аналізу діяльності вчителів, що спрямовує їх на саморозвиток.
Запропоновані зміст та форми методичного навчання вчителів - це
один із управлінських факторів ,що сприяє індивідуалізації педагогічної
діяльності, в якій особливого значення набуває система підвищення
професіоналізму педагога. Така система роботи дає вчителю змогу
самовизначитися, сприяє формуванню його творчої особистості, учить
співпраці з іншими колегами, дає можливість самовиражатися.
Отже, інформаційна насиченість змісту науково-методичної роботи, різноманітність її форм сприяють постійному вдосконаленню навчально-виховного процесу, задоволенню освітніх потреб учителів, створюють умови для їх творчої діяльності та професійної самореалізації. Така робота є результативною і актуальною, має практичне навантаження, передбачає перспективу для підвищення професійної майстерності вчителя.

Просмотров этой странички: 5024

Методики учителей
Конкурс Ёлочка живи (1237)
Учи английский онлайн по скайпу (1823)
Онлайн школа английского языка поможет и с испанским (1577)
Екологія наука про навколишнє середовище (2526)
Инновационные методы подхода к учащимся на уроках физической культуры (5282)
Дипломные и другие работы под заказ (2243)
Конспект урока трудового обучения 2 класс (8812)
Урок письма в первом классе (6628)
Формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів (3022)
Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях (12411)
урок у 7 класі линзы (5628)
Основні орієнтири виховання учнів шкіл (4551)
проект Етичного кодексу українського вчителя (3976)
Атестація педагогічних працівників. Методичні рекомендації (9162)
Ігри ( розвиток коммунікативної компетентності учнів) (10466)
Доповідь завідувача на колегії (3814)
Конкурсы (4864)
Ритмика природного календаря (3115)
Курс «Тельмановознавство» (4134)
Урок – презентація (33797)
Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: завдання, реалії, перспективи (5568)
Читання в початкових класах (17455)
Пошук , творчість - результат.(5025)
Педагогічні роздуми (4247)
Інтегровані уроки (18916)
Методическая копилка Орловой З.Н. (4837)
Свободненська ЗОШ , Орлова З.М. (3830)
Свободненська ЗОШ , Фрайтер О.О. (5071)
Педагогічні роздуми (3790)
Свободненська ЗОШ ,Тімченко Т.І. (6907)
Перший урок (6345)
Доповідь завідувача на серпневій нараді (5513)
Семінар вчителів початкової ланки , матеріали серпневої студії 2010 (4324)
Матеріали серпневої студії 2010. (3874)
Роль школи в розвитку села (4681)
Словник учителя та методиста (4361)
методичне об'єднання класних керівників (14334)
Схема довідки про стан викладання предмета (16742)
Педрада. Виховна робота в школі (18563)
Классному руководителю (7937)
Приемы обучения рисованию (5008)
Компетентності (6768)
Педагогічне кредо (6199)
Доповідь на серпневій конференції (10119)
Алгоритм вивчення ППД (9964)
Узагальнення вивчення стану викладання предметів (12455)
Cтан викладання навчального предмета (11896)
Материалы педагогических чтений (24346)
Педагогічні роздуми (4133)
Довідка 3 (8463)
Довідка 2 (5823)
Довідка 1 (5764)
Опис досвіду роботи (17580)
Урок української мови в 8 класі (11350)
Інтегрований урок української мови (7127)
Компьютер в работе школьного библиотекаря (4853)
Семінар заступників директорів (7664)
Робота Творчої групи вчителів початкових класів (5625)