Передовий педагогічний довід. Алгоритм вивчення


Дата: 2010-03-21. Время: 11:18:25.
Автор: нет.
Место работы: нет.

Передовий педагогічний досвід

 

«Суть керівництва сучасною школою
полягає в тому, щоб у найважчій справі
на очах учителів створювався, визрівав
і стверджувався кращий досвід, який
втілював би в собі передові педагогічні
ідеї»
В.Сухомлинський


Передовий педагогічний досвід – це результат творчої діяльності педагога з елементами новизни, спрямований на виконання актуальних завдань навчання і виховання.
ППД слід оцінювати за такими основними критеріями:
- актуальність і перспективність
- висока результативність, стабільність показників, оптимальність
- наукова обґрунтованість, що передбачає врахування закономірностей процесу навчання й виховання школярів, відповідність основним принципам, законам педагогічної діяльності

За рівнем творчої самостійності розрізняють три рівні ППД:
- репродуктивний, що передбачає діяльність вчителя, яка не має в собі чогось принципово нового , але спрямована на сумлінне виконання професійних обов»язків з обов»язковим внесенням елементів новизни, є взірцем для тих педагогів, які достатньою мірою не володіють педагогічною майстерністю;
- раціоналізаторський, що передбачає діяльність, пов»язану з творчим, оригінальним, притаманним тільки цьому педагогу використанням відомих форм і методів з внесенням елементів новизни, діяльність , спрямовану на підвищення ефективності педагогічної праці, її оптимізації;
- новаторський, що передбачає діяльність, спрямовану на суттєві зміни в навчально – виховному процесі; ця діяльність має в собі елементи новизни, творчого пошуку, оригінальності, спрямована на вирішення найбільш актуальних проблем навчання й виховання. Такий педагогічний досвід особливо цінний, оскільки прокладає нові шляхи в шкільній практиці та педагогічній науці.
Передовий досвід учителя слід вивчати в динаміці його розвитку, використовуючи при цьому різні методи:
- вивчення системи роботи вчителя, спостереження за його діяльністю;
- бесіди з носієм досвіду
з метою виявлення таких елементів у педагогічній діяльності, які складно визначити тільки під час відвідування уроків, позакласних заходів, гурткових, факультативних занять;
- вивчення педагогічної документації
( поурочних планів роботи вчителя, його особистого планування, класних журналів, учнівських зошитів, матеріалів, які відображають участь учителя в методичній роботі, громадському житті школи тощо);
- бесіди з педагогічними працівниками та учнями школи;
- анкетування колег носія передового досвіду, його учнів, їхніх батьків;
- здійснення моніторингу, навчальних досягнень учнів тощо.

Алгоритм вивчення досвіду слідуючий:
- проведення попереднього спостереження за роботою вчителя на початок
- навчального року з метою визначення суті досвіду загалом, його оцінювання з точки зору визначених критеріїв;
- вивчення наявної літератури з даної проблеми
- збір відомостей про носія досвіду, проведення циклу бесід з його колегами, учнями, батьками
- відвідування системи уроків учителя \бажано двічі\ . З»ясування суті досвіду, науково – методичної основи роботи вчителя, методики конструювання і проведення уроків;
- вивчення впливу вчителя на учнів; ставлення учнів до вчителя і до предмету, який він викладає;
- контрольне вивчення роботи вчителя – суть якого – аналіз ефективності його досвіду: проведення вивчення рівня навчальних досягнень на кінець навчального року (контрольні, тестові роботи, державна підсумкова атестація).

Алгоритм  опису узагальненого   педагогічного досвіду слідуючий:
1. Тема досвіду
2. Стислі відомості про носія досвіду
3. Дата вивчення та оформлення досвіду
4. Обґрунтування актуальності досвіду, значення його для вдосконалення навчально – виховного процесу.
5. Аргументація необхідності його вивчення й поширення відповідно до загальноосвітніх та регіональних завдань, соціальної значущості, спрямованості на подолання суперечностей та недоліків масової педагогічної практики.
6. Визначення виду досвіду за характером новизни – новаторський чи раціоналізаторський. Визначення наукової основи досвіду: які наукові теорії, положення, розробки використовує автор (автори) для вдосконалення навчально – виховного процесу (відокремити властиві лише автору досвіду підходи до раціоналізації своїх провідних ідей, застосування модифікованих форм і методів педагогічної чи управлінської діяльності, що дають високий результат).
7. Провідна ідея досвіду. Визначення головного, найбільш суттєвого в досвіді, виходячи з прогнозованого результату його впровадження, а саме: яких позитивних змін в удосконаленні навчально – виховного (управлінського) процесу ви очікуєте.
8. Суть (технологія) досвіду: за допомогою яких форм, методів, прийомів, способів діяльності автор досягає реалізації провідної ідеї досвіду. Особливості педагогічної системи носія досвіду , педагогічні закономірності, на які спирається досліджуваний досвід, конкретні зразки педагогічних напрацювань. Постановка педагогічного експерименту та його результати.
9. Врахування в досвіді роботи психологічних особливостей учнів.
10. Які труднощі долав носій досвіду в процесі роботи.
11. Результативність досвіду на основі аналізу показників: особистісного розвитку учнів, сформованості в них громадянських, полі культурних, мовних та інших компетенцій; навчальних досягнень та наявності навичок пошукової діяльності. Порівняльний аналіз результативності роботи.
12. Можливості та умови використання даного досвіду в масовій педагогічній практиці.
13. Додатки (за потреби), необхідні для повноти досвіду ілюстрації, таблиці, описи компостерних програм, діаграми тощо.
Після підготовки узагальненого матеріалу про ППД, потрібно зібрати всі матеріали , які відображають досвід роботи:
- розроблений носієм досвіду цикл уроків (у межах однієї теми);
- відео – фонозаписи уроків (бажано);
- методичні розробки вчителя, його доповіді, виступи на науково – практичних конференціях, педагогічних читаннях, засіданнях методичних об»єднань, педагогічної ради школи тощо;
- планування роботи вчителя (плани класного керівника, факультативу, предметного гуртка тощо);
- творчі роботи носія передового педагогічного досвіду, його друковані праці;
- зразки дидактичного, роздаткового матеріалу, виготовленого вчителем, його учнями;
- публікації про його діяльність у періодичній пресі;
- зразки учнівських робіт (твори, реферати, зошити для контрольних, практичних, домашніх робіт тощо);
- зразки анкетувань, проведених серед педагогів, учнів, які відображають діяльність учителя;
- прилади, моделі, таблиці (або їхні фотографії) виготовлені учнями під керівництвом учителя;
- фотоматеріали (2-3 фотографії, які відображають педагогічну діяльність вчителя) тощо.
Загальну технологію впровадження ППД в практику можна виразити в такій послідовності:
- ознайомлення вчителів з передовим досвідом, роз»яснення його переваг порівняно з традиційними методами;
- створення сприятливих умов для розвитку творчості вчителя, показ прийомів роботи на практиці;
- тренування вчителів аж до оволодіння вміннями та навичками;
- організація внутрішкільного контролю за застосуванням безперечно раціональних методів і прийомів роботи;
- моральне й матеріальне заохочення носія передового педагогічного досвіду.


 

Просмотров этой странички: 9966

Методики учителей
Конкурс Ёлочка живи (1240)
Учи английский онлайн по скайпу (1825)
Онлайн школа английского языка поможет и с испанским (1578)
Екологія наука про навколишнє середовище (2528)
Инновационные методы подхода к учащимся на уроках физической культуры (5283)
Дипломные и другие работы под заказ (2246)
Конспект урока трудового обучения 2 класс (8814)
Урок письма в первом классе (6630)
Формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів (3025)
Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях (12416)
урок у 7 класі линзы (5630)
Основні орієнтири виховання учнів шкіл (4553)
проект Етичного кодексу українського вчителя (3980)
Атестація педагогічних працівників. Методичні рекомендації (9166)
Ігри ( розвиток коммунікативної компетентності учнів) (10472)
Доповідь завідувача на колегії (3815)
Конкурсы (4865)
Ритмика природного календаря (3116)
Курс «Тельмановознавство» (4135)
Урок – презентація (33799)
Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: завдання, реалії, перспективи (5569)
Читання в початкових класах (17460)
Пошук , творчість - результат. (5028)
Педагогічні роздуми (4248)
Інтегровані уроки (18917)
Методическая копилка Орловой З.Н. (4839)
Свободненська ЗОШ , Орлова З.М. (3832)
Свободненська ЗОШ , Фрайтер О.О. (5072)
Педагогічні роздуми (3794)
Свободненська ЗОШ ,Тімченко Т.І. (6909)
Перший урок (6347)
Доповідь завідувача на серпневій нараді (5516)
Семінар вчителів початкової ланки , матеріали серпневої студії 2010 (4326)
Матеріали серпневої студії 2010. (3877)
Роль школи в розвитку села (4685)
Словник учителя та методиста (4363)
методичне об'єднання класних керівників (14337)
Схема довідки про стан викладання предмета (16744)
Педрада. Виховна робота в школі (18566)
Классному руководителю (7942)
Приемы обучения рисованию (5009)
Компетентності (6771)
Педагогічне кредо (6202)
Доповідь на серпневій конференції (10122)
Алгоритм вивчення ППД(9967)
Узагальнення вивчення стану викладання предметів (12456)
Cтан викладання навчального предмета (11899)
Материалы педагогических чтений (24348)
Педагогічні роздуми (4134)
Довідка 3 (8464)
Довідка 2 (5824)
Довідка 1 (5767)
Опис досвіду роботи (17583)
Урок української мови в 8 класі (11352)
Інтегрований урок української мови (7129)
Компьютер в работе школьного библиотекаря (4856)
Семінар заступників директорів (7667)
Робота Творчої групи вчителів початкових класів (5629)