Опис досвіду роботи завідувача РМК Куцманд К.Ю, лауреата обласного конкурсу Кращий керівник РМК


Дата: 2010-03-21. Время: 06:52:07.
Автор: Куцманд К.Ю.
Место работы: Завідувач РМК.

„Методичне забезпечення
професійного росту педагогів району в умовах
реформування сільської школи",,Хто думає про науку, той любить її,
а хто ії любить, той ніколи не
перестає вчитися”.
Г. Сковорода
 Актуальність досвіду. Програма модернізації освіти в Україні в  цілому  передбачає і реформування сільської школи.    Конкретні орієнтири розвитку школи на селі спрямовані насамперед на забезпечення доступності сільських дітей до якісної освіти. Але ці навчальні проблеми не можна вирішити лише створенням належної матеріальної бази, бо головною фігурою у реформуванні освіти є учитель. І від того, якими сучасними досягненнями педагогічної науки, інноваційними технологіями володіє учитель, великою мірою залежатиме успіх і позитивні зміни в сільській школі.
    Районний методичний кабінет узяв курс на створення інформаційних, науково-методичних, організаційно-педагогічних умов для безперервного, системного підвищення кваліфікації і професійно-особистісного росту педагогічних і керівних кадрів освітніх установ району. Враховуючи зміни у змісті освіти, практичну реалізацію особистісно-орієнтованого навчання, впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних технологій, наявність варіативних програм, підручників, навчально-методичних комплексів, інноваційні процеси в освіті, адаптуємося до змін у системі освіти, змінюємо підходи до організації методичної роботи. Відпрацьовуємо гнучку діяльність методичної служби і структуру роботи з педкадрами, добираючи сучасні інтерактивні форми роботи.
    В цьому й полягає актуальність представленого досвіду.
    Забезпечуючи методичний супровід творчого зростання педагогів району, методична служба прагне створити атмосферу дружньої взаємодії, умови професійного взаємозбагачення, довіри між учителями і методистами; сформувати в учителя потребу для подальшого росту, вмотивувати його творчість.
Представлені нижче матеріали мають на меті презентувати систему методичної підтримки і супроводу вчителя в умовах реформування сільської школи.

Інноваційні ідеї,  полкадені в основу досвіду.               Головним об’єктом у методичній роботі є педагог. Тому і діяльність районної методичної служби   має бути спрямована на нього. В   основі представленого досвіду лежать:
- особистісно-орієнтований підхід до організації методичної роботи на діагностичній основі;
- використання інтерактивних форм методичної роботи;
- формування проектної культури педагога;
- психологія успіху;
- впровадження інформаційних технологій в практику роботи;
- формування творчого педагога.


         Керування процесом розвитку масової та індивідуальної творчості педагогічних працівників вимагає нових підходів до організації методичної роботи, тому використання перелічених ідей є необхідною умовою для досягнення успіху.

Теоретична база досвіду                  Державна політика в галузі освіти визначається  Законом України „ Про освіту”,  Національною доктриною та Державною національною програмою „Освіта, Україна ХХІ століття”.
      Держава очікує від усіх, хто пов’язаний з освітньою діяльністю, подальшого удосконалення учительської праці, створення умов для максимальної індивідуалізації навчального процесу.
Дивовижно розмаїтий, багатовимірний і щедрий у невичерпному джерелі любові до дітей творчий талант педагога. Через його діяльність реалізується і державна політика, спрямована на зміцнення інтелектуального та духовного потенціалу нації, і формується особистість, світ якої відбивається у веселках незрівнянного блиску своєї неповторності.
     Основою реформування сільської школи є програма модернізації освіти в Україні, сформульована у Національній доктрині розвитку освіти, державній програмі „Вчитель”, програмі переходу до 12- річної загальноосвітньої школи та низці директивних документів загальнодержавного та галузевого рівнів. У них сформульовані конкретні орієнтири розвитку сільської школи, спрямованого насамперед на забезпечення доступності сільських дітей до якісної освіти. Саме модернізація сільської школи є одним із найважливіших напрямків освітянських реформ в Україні.
Специфіка реформування сільської школи відображена в указі Президента України від 15 липня 2002 року „Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села”, в Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015 року, прийнятій Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року.
       Відтак обгрунтовуючи практичну значущість і актуальність представленого досвіду, спираюся на праці вчених- дослідників методичної роботи:Жерносека І.П., Кухарева Н.В., Пуцева В.І., Зязюна І.А., Красовицького М.Ю., Соф’янца Е.М., Чернікової Л.Г. та інших.

Технологія досвіду         Керуючись нормативними документами, на основі  загальнодержавних вимог до реформування   сільської школи, беручи до уваги загальні проблеми сільської школи та специфіку нашого району, спираючись на набутий досвід та традиції, методична служба відділу освіти Тельманівської районної державної адміністрації спрямовує свою діяльність на створення інформаційних, науково–методичних, організаційн -педагогічних умов для безперервного, системного підвищення кваліфікації і професійно-особистісного росту педагогічних і керівних кадрів освітніх установ району в контексті державної освітньої політики.
       Розвиток системи освіти району можливий лише за умови постійного вдосконалення педагогічної діяльності керівників, педагогів, вихователів освітніх установ. У зв’язку з цим у сучасних умовах підвищується значимість районної методичної служби. Зміни у змісті освіти, практична реалізація особистісно-орієнтованого навчання, впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних технологій, наявність варіативних програм, підручників, навчальн - методичних комплектів, інноваційні процеси в освіті – все це вимагає від методичної служби адаптації до змін у системі освіти, зміну підходів до визначення функцій.

     В умовах сільського району методична служба не може бути відокремленою від відділу освіти, хоча б лише тому, що в апараті районного відділу – завідуючий та один спеціаліст, а відтак практичне вирішення проблем розвитку шкіл сільського району можливо здійснити за допомогою районної методичної служби як більш наближеної до робочого місця учителя і керівника навчального закладу, яка покликана забезпечити умови для професійно- особистісного росту педагогів і, відповідно, особистісного росту учнів. Очевидна необхідність переосмислення діяльності методичних служб як на рівні освітнього закладу, так і районному.

Методична служба району зорієнтована на виконання таких функцій:
надання практичної та інтелектуальної допомоги;
• підтримку ініціатив і інноваційних процесів;
• стимулювання інноваційної діяльності;
• виявлення та усунення недоліків, обмежень та перешкод;
• оцінку стану процесів, явищ і досвіду, які мають місце в освіті;
• встановлення контактів, які позитивно впливають на реалізацію цілей освітньої діяльності;
• супровід педагогів і керівників, які розробляють і реалізують проекти розвитку освітніх установ.

Стрижневі проблеми, над якими працює райметодкабінет у 2008 -2009 році - це:
• Підвищення професійної компетентності педагога шляхом оновлення методичної роботи.
• Стимулювання творчої активності педагогів.


Вирішуючи проблеми, районна методична служба усвідомлює, що кожний учитель окремо навряд чи впорається з багатьма завданнями. Більше того, не кожний навчальний заклад має такий арсенал можливостей, щоб гнучко і ефективно адаптувати педагога до роботи в нових умовах/

Мережа освітніх установ району

Установи нового типу Загальноосвітні  закладиПозашкільні заклади
НВК – школа І-ІІ ст. багатопрофільний ліцей12 загальноосвітніх шкіл І- ІІІ ст.БДЮТ

2 комплекcи школа- дитячий садок

7 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ст.ДЮСШ


В школах району працюють 366 педагогів.

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ ПЕДПРАЦІВНИКІВ

спеціаліст42
бакалавр7
спеціаліст ІІ категорії37
спеціаліст  І категорії145
спеціаліст вищої   категорії93


Звання „Учитель-методист” мають 32 учителі, „Старший учитель” – 34, Значком “Відмінник освіти України” нагороджено 23 учителі, Грамотами Міністерства освіти та науки – 27 учителів.
Важливим фактором поліпшення якості їх діяльності є робота, організована методичною службою.

Структура діяльності районного методичного кабінетуСтруктура орнанізаціїї методичної роботи в районі забезпечує реалізацію вимог сьодення,відповідає потребам педагогів, не є сталою , а динамічно розвивається і ,на нашу думку, є доцільною та ефективною.
 


               До складу РМК входять методисти з усіх напрямків освітньої діяльності.
              Вважаю позитивним раціональний добір і розстановку кадрів у райметодкабінеті та низьку плинність. У райметодкабінеті працюють: завідуюча- філолог, стаж методичної роботи - 26 років, 5 методистів ( 3 – вища категорія, 1 – І категорія, 1 – ІІ категорія)
            За спеціальностями: історик, математик, фізик, учитель початкових класів, методист з дошкільної освіти.
Такий склад методистів дозволяє охопити всі категорії педагогів. У методичній роботі райметодкабінету немає головних і другорядних категорій педагогів, існують пріоритетні, першочергові завдання, які вимагають негайного вирішення, і такі, що виконуються згодом.
           Вважаю, що для якісного методичного забезпечення професійного росту педагогів необхідно постійно підтримувати на високому рівні професійні уміння і методичну техніку методистів
          Колективне навчання і індивідуальна робота з методистами проводиться як традиційними так і сучасними методами. Я пам’ятаю слова свого першого наставника – методиста з Горлівського ДПІІЯ Янук’ян Т.Г.: „Молоді вчителі навчають так, як їх учили в школі”. Тому хочу, щоб усі форми роботи з методистами та керівниками шкіл були використані й для учителів, які в свою чергу оволодіють їх технікою та використають у педагогічній діяльності.
         Традиційним формам методичної роботи, без яких не можна ніколи обійтись, я навчилась у знаних методистів із Центрального інституту удосконалення вчителів - Жерносєка Івана Пилиповича, Бєсєди Таїсії Іванівни, із Донецького інституту підвищення кваліфікації – Пушкарьової Валентини Єгорівни, Лейкіної Валентини Дмитрівни, Полянської Ганни Антонівни та інші.
          Не зупиняючись на традиційних, хочу навести нові інтерактивні форми роботи, які використовуються в практиці роботи методистів, і ті, якими оволодіваємо зараз.
Масові :
• творчі звіти педколективів, методичних об’єднань;
• міжшкільні педагогічні ради;
• вернісажі педагогічних ідей;
• ярмарки;
• тижні чи декади педагогічної майстерності;
• педагогічні студії;
• методичний фестиваль.

Групові:
панорами творчих уроків;
• методичні бенефіси;
• презентації проектів;
• мозкові штурми;
• моделювання, ділові педагогічні ігри;
• інтелектуальні турніри,
• методичний діалог;
• методичний ринг;
• педагогічні студії;
• тренінги;
• міжшкільні педагогічні консіліуми;
• педагогічні студії;
• міжшкільні учительські клуби.

Індивідуальні:
майстер – класи учителів на базі чужих шкіл;
• майстер – класи методистів;
• творчі звіти окремих педагогів;
• презентація методичної скарбнички педагогів;
• педагогічні виставки „Я атестуюсь”;
• презентації проектів;
• самоосвіта;
• консультпункти.


Значну увагу у створенні ефективної системи методичної роботи приділяємо управлінню процесами формування творчої особистості вчителя, його педагогічної компетентності


Модель
професійної педагогічної компетентності вчителя
 

Інтелектуальна компетентністьПсихологічна компетентністьУправлінська компетентність
Дидактична компетентність

учитель

Управлінська компетентність
Методична компетентність Проектна компетентність Комунікативна компетентність


            Під пильною увагою методичної служби в першу чергу знаходиться категорія керівників шкіл.  Плануючи роботу з керівними кадрами, завжди виходимо із проблем сьогодення, орієнтуємось на обласні напрямки, створюємо свій „вектор просування”. Так, у 2007 -2008 та 2008 -2009 роках серед розглянутих питань у рамках ПДС директорів шкіл було:

- Система роботи школи з підвищення педагогічної майстерності вчителя.
- Визначення рівня компетентності педагогів.
- Методичний супровід удосконалення професійної компетентності педагогів.
- Підготовка педагогів до інноваційної діяльності.
- Педагогічне проектування.


          Основна мета таких семінарів – оновлення теоретичних знань, розвиток  практичних умінь директорів і заступників директорів з навчально – виховної роботи у зв’язку з необхідністю освоєння нових управлінських методів, ознайомлення з досвідом колег. Рефлексія семінарів показує, що директори вдосконалюють свій управлінський досвід. За 2 роки керівники шкіл об’єднали педагогічні колективи у проектній діяльності. Так, Гранітненська ЗОШ І-ІІІ ступенів розробила і реалізовує проекти „Ефективний учитель”, „Вивчати рідний край – це для народу жити”; Старогнатівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – „Від глибокого коріння пращурів до майбуття”; Самсонівська ЗОШ І-ІІ ст. – „Сільська школа і громада: грані співробітництва”; Мирненська ЗОШ І-ІІІ ст. – „Громадсько активна школа” та інші.
           Педагоги району друкують свої власні методичні наробки у Всеукраїнських та регіональних виданнях.
         Важливим напрямком діяльності райметодкабінету є діагностика і аналіз стану навчально –методичної роботи в освітніх закладах, експертна оцінка під час атестації навчальних установ.
         Для глибокої і компетентної оцінки будь-якого питання методисти готуються заздалегідь, здійснюють випереджальне консультування. У ході експертизи дається об’єктивна оцінка рівня продуктивності методичної роботи школи, визначається її роль у розвитку особистості педагога і підвищенні якості освіти учнів. Крім того, надаються конкретні рекомендації по вирішенню існуючих управлінських і педагогічних проблем.
         Запровадження Міністерством освіти і науки України в 2008 році зовнішнього незалежного оцінювання знань у формі тестування поставило перед районною методичною службою виконання нових завдань і вирішення нових проблем. Окрім надання методичної допомоги вчителям на методичну службу було покладено всі організаційні заходи (Куцманд К.Ю. – відповідальна, Пилипчук О.Ф., методист райметодкабінету - відповідальна за реєстрацію та помічник відповідального за пункт тестування). Не зважаючи на деяку неузгодженість дій між суб’єктами, відповідальними за ЗНО, необхідність оперативно вирішувати багато питань, ми впорались із новими завданнями. Були вчасно сформовані банки залучених працівників, проведено їх навчання. Пробне тестування максимально адаптували до умов основного, охопили 70% зареєстрованих на ЗНО. За результатами ЗНО було проведено порівняльний аналіз ЗНО з підсумками моніторингу в розрізі кожної школи, що дало змогу об’єктивно визначити успіхи дітей у навчанні та недоліки в роботі педагогів. Окреслили конкретні шляхи підвищення якості освіти в районі.


Результати ЗНО
з української мови, математики та історії 2007-2008 н.р.

Предмет Взяли участь (учнів/%) Зарахували ЗНО як ДПА
( учнів /%)
Підтвердили річні оцінки Підвищили річні оцінки
Українська мова 209        / 97,2%       83 / 40%68/  82%12 /  14%
Математика 128 / 91%17 / 13%13/ 76%3 /17%
Історія 26/90% 10 / 37%6 / 22% 3 /11%


Середньорайонний показник
                      Початковий рівень -- 6.6 %
                     Якість знань - 24%


Дбаючи про всебічний розвиток педагогів, спільно з районною радою голів профспілкових комітетів організовуємо творчі конкурси художньої самодіяльності, до програми яких входять номінації:
- хоровий спів,
- вокал;
- агітбригади;
- художнє читання;
- драматизація;
- танці;
В районі проводяться традиційні професійні свята, де вшановуються педагоги, що також є важливим стимулюючим фактором.
Постійно проводяться спартакіади педагогів з різних видів спорту. Збірна освітян району 3 роки поспіль завойовує перше командне місце в районній спартакіаді ( Куцманд К.Ю., Ступак О.І.- члени збірної команди району).
Таким чином, система методичної роботи, яка склалась в районі, забезпечує необхідний рівень функціонування і розвитку системи освіти району. Раціональна організація роботи методичної служби дає змогу намітити перспективи для подальшого розвитку.

Моніторинг процесу і результати досвіду                      За результатами аналізу участі педагогів у методичній роботі спостерігається значне підвищення   активності педагогів району у масових та групових формах. У більшості педагогів сформовані основні групи педагогічних компетентностей. Значна частина з них оволоділа навичками застосування інтерактивних форм і методів роботи з учнями. Районні методичні заходи викликають схвальні відгуки серед педагогів і учнів. Зокрема популярними для учителів є педагогічні тренінги, рольові ігри. Значно підвищився інтерес до вивчення перспективного педагогічного досвіду та впровадження його в практику роботи.

Результативність досвіду та його аналіз           Даний педагогічний досвід став  предметом дослідження видатного діяча освіти і науки України професора  Жерносека Івана Пилиповича і знайшов відображення в його книзі „Організація науково-методичної роботи в школі”, Харків, Основа, 2007.
Мною розроблені методичні рекомендації для керівників шкіл, методичних об’єднань учителів-предметників, тренінги, моделі, структури методичної роботи, педагогічних рад, які використовуються в практичній діяльності, дають конкретний позитивний результат. Аналіз тестування „Чи творчий ви педагог? ” вказує на те, що у порівнянні з 2003 р. значно підвищився професійний рівень творчого потенціалу учителів.
Зросла активність виступів педагогів у республіканській та обласній періодичній пресі із питань організації сучасного навчально-виховного процесу.

Мною надана індивідуальна методична допомога у підготовці до конкурсів:

- „100 кращих шкіл України” у номінації „Школа громадянського
становлення”.Мирненська ЗОШ 1-111 ст.. Лауреат, 2006 р.
- „Учитель року”, 2003. Кузнєцова Н.В., лауреат
- „Учитель року”, 2005. Фісунова Л.О., лауреат
- „Учитель року”, 2007. Михайлік Т.А., учасник очного туру
- Конкурс „Кращий заступник директора школи з виховної роботи”, 2006 р. , Коссе Г.А., ІІІ місце.
- Сузір’я талантів, 2008 рік. Натарін К.Д., лауреат
- Конкурс учителів грецької мови, 2007. Азжеурова Л.В., лауреат
- Конкурс педагогічної майстерності вчителів трудового навчання, 2008. Кічик Н.А., лауреат
- Всеукраїнський конкурс „Краса рідного краю”,2009р.,Кочеткова Л.В., переможець.

Під моїм керівництвом у рамках Відкритого університету молодого творчого педагога розроблено проекти вчителями Мартищенко Т.С., Горулько О.І., Швець Я.С., які увійшли до збірки Донецького ІППО.
Вивчила та узагальнила досвід адміністрації Михайлівської ЗОШ І-ІІІ ст. „Сучасні підходи до управління сільською школою”, вчительки англійської мови Тельманівського НВК Волосевич І.О. „Формування мовленнєвих компетентностей засобами інтенсифікації навчального процесу”.
Зорієнтовано на педагогічну професію випускників, у яких викладала англійську мову – 15. Із них в районі працюють - 6. Троє моїх випускників є студентами факультету романо-германської філології. Двоє молодих учителів закінчили заочно магістратуру за спеціальністю ”Менеджер освіти”. (Індивідуальна допомога у підготовці дипломних робіт).
За останні 10 років зріс професійний рівень педагогів району.

Практична значущість досвіду та можливість розповсюдження        Досягаючи головної мети науково -   методичної роботи в районі, власного пошуку нових підходів   до підвищення рівня професійної майстерності педагогів, а саме-використання традиційних і новітніх технологій,   інтерактивних форм у методичному супроводі формування компетентностей учителів, шляхом власних висновків, оцінок відділу освіти, педагогів, батьків, обґрунтовуючи практичну значущість досвіду. Можу зробити висновки, що моя особиста робота як керівника методичної служби і робота керованого мною колективу має позитивний вплив на такі чинники діяльності педагогів району:
- активізація самоосвітньої діяльності педагогів;
- розвиток педагогічних компетентностей;
- стимулювання творчої активності;
- підвищення результативності навчально-виховного процесу;
- всебічний розвиток особистості вчителя.

Даний досвід є предметом дослідження професора Жерносека І.П., члена колегії Міністерства освіти і науки України, висвітлювався перед колегами області під час стажування знову призначених завідуючих РМК; підтримується постійний професійний діалог із завідуючими рай(міськ)методкабінетами Донецької області, м. Хотин Чернівецької області, Дергачівського РМК Харківської області, Ульянівського РМК Кіровоградської області та іншими.
З окремими моїми думками колеги-методисти мали змогу ознайомитися під час проведення обласних методичних заходів та тренінгів педагогічних видавництв „Шкільний світ”, „Основа”

Просмотров этой странички: 17583

Методики учителей
Конкурс Ёлочка живи (1240)
Учи английский онлайн по скайпу (1825)
Онлайн школа английского языка поможет и с испанским (1579)
Екологія наука про навколишнє середовище (2528)
Инновационные методы подхода к учащимся на уроках физической культуры (5284)
Дипломные и другие работы под заказ (2246)
Конспект урока трудового обучения 2 класс (8815)
Урок письма в первом классе (6630)
Формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів (3025)
Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях (12418)
урок у 7 класі линзы (5631)
Основні орієнтири виховання учнів шкіл (4553)
проект Етичного кодексу українського вчителя (3980)
Атестація педагогічних працівників. Методичні рекомендації (9167)
Ігри ( розвиток коммунікативної компетентності учнів) (10472)
Доповідь завідувача на колегії (3815)
Конкурсы (4865)
Ритмика природного календаря (3116)
Курс «Тельмановознавство» (4137)
Урок – презентація (33800)
Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: завдання, реалії, перспективи (5569)
Читання в початкових класах (17460)
Пошук , творчість - результат. (5028)
Педагогічні роздуми (4250)
Інтегровані уроки (18918)
Методическая копилка Орловой З.Н. (4839)
Свободненська ЗОШ , Орлова З.М. (3832)
Свободненська ЗОШ , Фрайтер О.О. (5072)
Педагогічні роздуми (3794)
Свободненська ЗОШ ,Тімченко Т.І. (6910)
Перший урок (6347)
Доповідь завідувача на серпневій нараді (5516)
Семінар вчителів початкової ланки , матеріали серпневої студії 2010 (4327)
Матеріали серпневої студії 2010. (3877)
Роль школи в розвитку села (4685)
Словник учителя та методиста (4363)
методичне об'єднання класних керівників (14337)
Схема довідки про стан викладання предмета (16744)
Педрада. Виховна робота в школі (18567)
Классному руководителю (7942)
Приемы обучения рисованию (5009)
Компетентності (6772)
Педагогічне кредо (6202)
Доповідь на серпневій конференції (10122)
Алгоритм вивчення ППД (9968)
Узагальнення вивчення стану викладання предметів (12458)
Cтан викладання навчального предмета (11900)
Материалы педагогических чтений (24348)
Педагогічні роздуми (4134)
Довідка 3 (8464)
Довідка 2 (5824)
Довідка 1 (5767)
Опис досвіду роботи (17584)
Урок української мови в 8 класі (11353)
Інтегрований урок української мови (7130)
Компьютер в работе школьного библиотекаря (4856)
Семінар заступників директорів (7668)
Робота Творчої групи вчителів початкових класів (5630)